πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Με αφορμή την 3Κ τι ισχύει για τους νεοδιοριζόμενους δημοσίους υπαλλήλους: Δικαιώματα

Η περίοδος της δοκιμαστικής υπηρεσίας, στην οποία εισέρχονται οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι της Καθαριότητας των Ο.Τ.Α. της χώρας, που συμμετείχαν στην Προκήρυξη 3Κ/2018, είναι μία περίοδος ιδιότυπης δημόσιας υπηρεσίας, με τους επιτυχόντες των 8.166 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. να μας ρωτούν για τα εργασιακά δικαιώματά τους.

Η περίοδος αυτή διαρκεί δύο (2) χρόνια.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι νέοι δημοτικοί υπάλληλοι απολαμβάνουν τις εγγυήσεις της μονιμότητας, ενώ παράλληλα παρακολουθούν προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, προκειμένου να εξοικειωθούν με το αντικείμενο της υπηρεσίας τους και τα καθήκοντά τους. Μόνο μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του υπαλλήλου μπορεί ο υπάλληλος να προαχθεί στον επόμενο από τον εισαγωγικό βαθμό, οι συνέπειες της προαγωγής, όμως, επέρχονται αναδρομικά, δηλαδή ως έναρξη της δημόσιας υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες θεωρείται η έναρξη και όχι η λήξη της δοκιμαστικής υπηρεσίας.
Στη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου οι δόκιμοι υπάλληλοι μπορούν να απολυθούν μόνο με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και για λόγους που σχετίζονται με την υπηρεσία τους.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας οι υπάλληλοι μονιμοποιούνται αυτοδίκαια, πλην εκείνων για τους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή έχει εκδοθεί πόρισμα επί ένορκης διοικητικής εξέτασης, καθώς οι υπάλληλοι των οποίων τα ουσιαστικά προσόντα βαθμολογούνται στην έκθεση Αξιολόγησης με βαθμό μικρότερο του πέντε. Οι τελευταίοι προκειμένου να μονιμοποιηθούν θα πρέπει να περιμένουν θετική απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. 
Κατά τη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας οι δόκιμοι υπάλληλοι κατ’ αρχάς δεν μπορούν να μεταταχθούν από έναν Ο.Τ.Α. σε άλλο. Κατ’ εξαίρεση αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση η μετάταξη γίνεται για σοβαρούς λόγους, αναπηρίες κ.λπ.
Οι δημοτικοί υπάλληλοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές, δύο (2) μήνες μετά το διορισμό τους. Η άδεια αυτή ορίζεται σε δύο (2) ημέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας και δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τον αριθμό των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας.
Μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους πραγματικής υπηρεσίας, δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, αν ακολουθούν εβδομάδα πέντε (5) εργάσιμων ημερών και σε είκοσι τέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες, αν ακολουθούν εβδομάδα έξι (6) εργασίμων ημερών.
Μετά το πρώτο έτος ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε (25) ή τριάντα (30) εργασίμων ημερών, προκειμένου για πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, αντίστοιχα.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();