πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

Απάντηση της Περιφέρειας στο Σύλλογο Υπαλλήλων για το δικαίωμα υπογραφής

Γεμάτη ανακρίβειες χαρακτηρίζει την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων, για το περιεχόμενο αποφάσεων της νέας Διοίκησης της Περιφέρειας που αφορούν το δικαίωμα υπογραφής των υπηρεσιακών στελεχών, η Περιφερειακή Αρχή και υπογραμμίζει:

«A) Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει), ο Περιφερειάρχης, ως προϊστάμενος όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, εκδίδει τις πράξεις αυτών. Περαιτέρω, μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή του σε προϊσταμένους υπηρεσιών της Περιφέρειας, με εξαίρεση τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών.
Η μεταβίβαση γίνεται με έκδοση, από το όργανο που μεταβιβάζει, διοικητικής πράξης η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα (Ν.2690/1999, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει). Η πράξη με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα, ως κανονιστική, εξακολουθεί να ισχύει, έως ότου καταργηθεί από μεταγενέστερη όμοια πράξη, η δε χρονική ισχύς της δε συνδέεται με το πρόσωπο του εξουσιοδοτούντος ή εξουσιοδοτούμενου οργάνου, εκτός εάν η εξουσιοδότηση έχει δοθεί ρητά σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

Επομένως, πράξεις μεταβίβασης αρμοδιότητας που έχουν ήδη εκδοθεί και δημοσιευτεί νομίμως εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν.

B) Ομοίως, η πράξη με την οποία παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής έχει κανονιστικό χαρακτήρα, και δεν αποκλείεται τις πράξεις που θα μπορούσε να υπογράψει το εξουσιοδοτημένο όργανο να τις υπογράψει το ίδιο το όργανο που έχει παράσχει την εξουσιοδότηση (Ν.2690/1999, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει).

Επομένως πράξεις εξουσιοδότησης υπογραφής που έχουν ήδη εκδοθεί και δημοσιευτεί νομίμως εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν.

Γ) Από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της νέας Περιφερειακής Αρχής, 1η Σεπτεμβρίου 2019, δεν έχει ανακληθεί ή τροποποιηθεί πράξη εξουσιοδότησης υπογραφής που έχει ήδη εκδοθεί και δημοσιευτεί νομίμως.

Με βάση τα παραπάνω, δεν υπάρχει καμία πράξη, εντολή ή ενέργεια της νέας Διοίκησης, που να έχει επηρεάσει αρνητικά την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, όπως ψευδώς επιχειρεί να παρουσιάσει ο Σύλλογος Υπαλλήλων.

Παρά τις δυσχέρειες που προκαλεί στην εύρυθμη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού το νέο θεσμικό πλαίσιο του Κλεισθένη, αλλά και την επιθυμία ορισμένων να μην χάσουν προνόμια που άτυπα τους έχουν παραχωρηθεί τα προηγούμενα χρόνια, παραμένει προτεραιότητα της νέας Περιφερειακής Αρχής η λειτουργική και αποτελεσματική οργάνωση της Περιφέρειας Αττικής.

Με σύμμαχο τον απλό πολίτη, η Νέα Περιφερειακή Αρχή θα υλοποιήσει το σχέδιο της έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις μεγάλες προσδοκίες της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών της Αττικής, τηρώντας απαρέγκλιτα και «χωρίς εκπτώσεις» την νομιμότητα.»

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();