πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

ΕλΣυν: Αποφάσεις για την καταβολή σε χρήμα της αξίας γάλακτος σε εργαζομένους Δήμων

Με δύο πρόσφατες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου διευκρινίζονται αρκετά κρίσιμα ζητήματα αναφορικά με τη δυνατότητα της καταβολής σε χρήμα της αξίας γάλακτος σε κατηγορίες εργαζομένων των Ο.Τ.Α. που το δικαιούνται. Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα αυτή προβλέφθηκε με το άρθρο 97 του ν. 4483/2017 (Α’ 107/31.7.2017), σύμφωνα με το οποίο «1. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονται … και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:
α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α., β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής, γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις. Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ο.Τ.Α., η οποία λαμβάνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».
Όπως παρουσιάζει και αναλύει σήμερα νομικά το epoli.gr ενόψει της εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης κατ’ αρχάς διευκρινίστηκε το ζήτημα του χρόνου εντός του οποίου δύναται να ληφθεί από κάποιον Ο.Τ.Α. η απόφαση για καταβολή της αξίας του γάλακτος. Ειδικότερα υπήρξε περίπτωση Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο του οποίου έλαβε την απόφαση για την καταβολή της αξίας του γάλακτος μετά το πέρας των 4 μηνών από την δημοσίευση του ν. 4483/2017. Παρ’ ότι η αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου αρχικώς αποφάσισε να μην θεωρήσει το χρηματικό ένταλμα με το σκεπτικό ότι η απόφαση ελήφθη μετά το πέρας του χρόνου που έτασσε ο Νόμος, εν συνεχεία με την υπ’ αριθμ. 76/2019 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα -η οποία έλαβε υπόψη της την παρ. 5 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), οι προθεσμίες για τη Διοίκηση είναι ενδεικτικές, εκτός αν από τις διατάξεις που τις προβλέπουν προκύπτει ότι αυτές είναι αποκλειστικές ή αφορούν έκδοση δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης- διευκρινίστηκε ότι μπορεί να αποφασιστεί η καταβολή της αξίας του γάλακτος και με απόφαση ληφθείσα σε μεταγενέστερο χρόνο, καθώς η περίοδος των 4 μηνών του ά. 97 του ν. 4483/2017 δεν είναι αποκλειστική. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και σήμερα μπορούν τα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίσουν για την καταβολή σε χρήμα της αξίας του γάλακτος που δεν δόθηκε στους εργαζόμενους κατά τα έτη 2012-2016.
Σε άλλη περίπτωση, όμως, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε τη μη θεώρηση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή της αξίας του γάλακτος, καθότι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη (στη συγκεκριμένη περίπτωση εντός 4 μηνών από την δημοσίευση του ν. 4483/2017) περιελήφθησαν και ποσά που αφορούσαν την περίοδο από 01.01.2017 έως 31.07.2017, οπότε δημοσιεύθηκε ο Νόμος. Σε αυτή την περίπτωση το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα, δεδομένου ότι με αυτό επιδιωκόταν και η καταβολή αξίας γάλακτος για περίοδο που ήταν εκτός των ετών 2012-2016, που συνιστούν το ρυθμιστικό πεδίο του ά. 97 του ν. 4483/2017.
* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();