πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

ΥΠΕΣ-Προγραμματισμός προσλήψεων 2020: Οι τρεις πυλώνες -Διαδικασίες και χρονοδιάγραμμα (εγκύκλιος)

ΕΓΚΥΚΛΙΟ σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2020, απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, στους φορείς του Δημοσίου, στα πλαίσια των Ν.4590/2019 και Ν.4622/2019 άρθ. 51.
Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι το ΥΠΕΣ για τον προγραμματισμό των προσλήψεων ανέπτυξε ηλεκτρονική εφαρμογή ετήσιου προγραμματισμού, με στόχο, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού, στους φορείς του Δηµοσίου.

Η υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως και τις 26-11-2019, ηλεκτρονικά, μέσω της σχετικής ειδικής εφαρμογής (https://hr.apografi.gov.gr), με την διαδικασία να ξεκινά την 14-11-2019.
Το ΥΠΕΣ καλεί τους φορείς του Δημοσίου να υποβάλουν τα αιτήματά τους «συνετά» και «ρεαλιστικά», βάσει των πραγματικών αναγκών τους, στο πλαίσιο της τήρησης του λόγου 1/1 (τακτικό προσωπικό).
Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.
Στόχος των ως άνω ρυθμίσεων είναι ο καλύτερος προγραμματισμός, η αναβάθμιση και απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα, πλήρως εναρμονισμένου με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, αλλά και τη λειτουργική διασύνδεση με τις πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου, όπως το σύστημα κινητικότητας, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος της δημόσιας διοίκησης.
Ειδικότερα, τα κριτήρια για τη σωστή κατανομή του προσωπικού, και κατά συνέπεια την αξιοκρατία, περιλαμβάνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των υπαλλήλων, τα γενικά και ειδικά περιγράμματα θέσης, την οργάνωση της εργασίας, την ηλικιακή ισορροπία, την ψηφιακή εξέλιξη και τα νέα εργαλεία τεχνολογίας.
Με τον τρόπο αυτό και σε τρεις βασικούς πυλώνες:
1. Ικανότητες σε άμεση συσχέτιση με τα Γενικά Περιγράμματα Θέσης,
2. Αύξηση Παραγωγικότητας ως απόρροια της οργάνωσης της καθημερινής εργασίας, της χρήσης νέων τεχνολογιών κλπ και
3. Αριθμός απαιτούμενων υπαλλήλων, αναπτύσσεται, σταδιακά, το όραμα που (πρέπει να) έχει η Υπηρεσία αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό που θα αναλάβει να υλοποιήσει το στρατηγικό της πλάνο και να εκπληρώσει την αποστολή της.
Σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό των προσλήψεων, στο πλαίσιο των ανωτέρω και ιδίως της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της συντονισμένης προσπάθειας για την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων διοίκησης, το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) ανέπτυξε ηλεκτρονική εφαρμογή για τον Ετήσιο Προγραμματισμό των
Προσλήψεων με στόχο, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού στους φορείς του Δηµοσίου.

Σε ότι αφορα τα αιτήματα των φορέων
α) Ανεξάρτητες Αρχές
Οι Ανεξάρτητες Αρχές επιλέγουν το οικείο Υπουργείο, εκτός από τις κάτωθι Ανεξάρτητες Αρχές που υποβάλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών:
– Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
– Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
– Αρχή Προστασίας του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών
– Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
– Συνήγορος του Πολίτη

β) Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και οι Γενικές Γραμματείες.
Οι περιφερειακές υπηρεσίες των Υπουργείων δεν θα υποβάλουν ξεχωριστά αίτηση προγραμματισμού προσλήψεων, αλλά το αίτημα θα υποβληθεί συγκεντρωτικά από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου. Π.χ. για τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το αίτημα θα υποβληθεί από το Υπουργείο, για τα δικαστήρια και τα σωφρονιστικά ιδρύματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα υποβληθεί από το Υπουργείο, κλπ.
γ) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
δ) Δήμοι και Περιφέρειες, οι οποίοι θα υποβάλουν αιτήματα τόσο για τους ίδιους, όσο και για τους φορείς που «εποπτεύουν» σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Δ της παρούσας εγκυκλίου (σελ.12). Επομένως τα αιτήματα των Συνδέσμων ΟΤΑ καθώς και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα υποβληθούν από Δήμο ή Περιφέρεια.
ε) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από Υπουργείο. Για παράδειγμα, τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα θα υποβάλλουν αιτήσεις προγραμματισμού προσλήψεων, τις οποίες κατά τη δεύτερη φάση θα αξιολογήσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα θα υποβάλλουν αιτήσεις προγραμματισμού προσλήψεων, τις οποίες κατά τη δεύτερη φάση θα αξιολογήσει το Υπουργείο Υγείας, κλπ. Για τα Κέντρα Υγείας η αίτηση θα υποβληθεί από την ΥΠΕ ή το νοσοκομείο που ανήκουν.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();