πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

Δημόσιο: Πρώτα κάλυψη θέσεων με κινητικότητα μετά προσλήψεις - Άδειες - ΜΚ

Αλλάζουν όλα στις μετατάξεις, αποσπάσεις, καθώς και τις προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων, με νέο σύστημα κινητικότητας που καθιερώνει το υπουργείο Εσωτερικών και το οποίο συνδέεται απευθείας με τις διαδικασίες προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ. Με απλά λόγια, πρώτα θα καλύπτονται οι θέσεις μέσω της κινητικότητας και στη συνέχεια τα κενά που θα παραμένουν θα πληρώνονται με προσλήψεις προσωπικού.
Συγκεκριμένα, τo δεύτερο 15νθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους θα αρχίζει επί της ουσίας ο κύκλος κινητικότητας για τους δημόσιους υπάλληλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών, που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, οι οποίες αφορούν και τις άδειες, αλλά και τις προαγωγές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, είναι η πρώτη φορά στην Ελληνική δημόσια διοίκηση που εισάγεται ένα σύστημα ουσιαστικής προσέγγισης του όρου «στελέχωση» αναφορικά με τις δημόσιες υπηρεσίες αφού πλέον η κινητικότητα δεν είναι κάτι γενικό αλλά συνδέεται με τις διαδικασίες πρόσληψης. Διαδικασίες οι οποίες διενεργούνται μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου, βάσει του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις μειώνονται οι ετήσιοι κύκλοι κινητικότητας από τρεις σε δύο, ενώ επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες.

Ο πρώτος κύκλος μετατάξεων – αποσπάσεων αρχίζει το δεύτερο 15νθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου. Ουσιαστικά, ο πρώτος κύκλος κινητικότητας και η επιτυχής ή μη έκβαση αυτού για κάθε υπηρεσία μετεξελίσσεται σε προστάδιο εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

Στον δεύτερο κύκλο, ο οποίος αρχίζει το πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται έως τις 31 Ιανουαρίου, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μόνον οι υπηρεσίες που για συγκεκριμένους λόγους δεν κατέστη δυνατόν να προσελκύσουν νέους υπαλλήλους με τον πρώτο κύκλο.

Οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν αναγκαίες γιατί όλο αυτό το διάστημα έχει παρατηρηθεί ότι οι μετακινήσεις είχαν «κολλήσει» στις τριμελείς επιτροπές. Πλέον θα υπάρχει μία επιτροπή η οποία με το νομοσχέδιο θα έχει τη δυνατότητα συνέντευξης από τον ενδιαφερόμενο.

Προϋποθέσεις

Το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, ως προϋπόθεση για τη μετάταξή του, από 50% αυξάνεται σε 65%.

Στον υπολογισμό για μετάταξη δεν υπολογίζονται οι υπάλληλοι οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλο φορέα. Επίσης, θα πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο.

Ειδικότερα για μετατάξεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για σοβαρούς λόγους υγείας, εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση προσωπικού, ο υπάλληλος μπορεί να μεταταχθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων μπορεί να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων δήμων.

Μισθολογικό κλιμάκιο

Σύμφωνα με άλλη διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπεται ότι ο δημόσιος υπάλληλος θα μετατάσσεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, αλλιώς κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής.

Τα αιτήματα -για μετατάξεις- αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων (πίνακες) για τις προσφερόμενες-διαθέσιμες θέσεις και ανάγκες στο Δημόσιο.

Ο πίνακας για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας κάθε έτους δημοσιοποιείται έως τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους με την ανάρτησή του σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών.

Με το νομοσχέδιο όσοι δημόσιοι υπάλληλοι υιοθετούν ή αναδέχονται τέκνο ηλικίας έως 4 ετών ανάγονται στην υποχρέωση προστασίας της οικογένειας και αναγνώρισης των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας υιοθεσίας και αναδοχής, προβλέπεται να δίνεται η δυνατότητα χορήγησης του συνόλου της άδειας των 9 μηνών ανατροφής θεωρώντας ως κρίσιμη ημερομηνία για τη χορήγηση της διευκόλυνσης την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υιοθεσίας, αναδοχής και όχι την ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

Από το νέο έτος θα χορηγείται άδεια μίας ημέρας το χρόνο στις υπαλλήλους προκειμένου να υποβληθούν σε γυναικολογικές εξετάσεις.

Για τις άδειες

Στους συμβασιούχους χορηγούνται οι άδειες παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και η άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους σε αναλογία όμως με βάση τη διάρκεια της σύμβασής τους.

Επίσης, την άδεια αιμοληψίας προβλέπεται να τη δικαιούνται και οι δότες αιμοπεταλίων, ενώ ορίζεται ως ανώτατο όριο και για τις δύο περιπτώσεις οι δύο ημέρες τρεις φορές το χρόνο.

Η ολομέλεια του ΑΣΕΠ τελικά θα είναι αυτή που θα αποφασίζει για την πλήρωση θέσεων και θα καθορίζει με ΦΕΚ τα δικαιολογητικά.

Σε ό,τι αφορά τους τίτλους γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική θα γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφραση αυτών, προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης αλλά και για λόγους διευκόλυνσης του υποψηφίου γιατί απαλλάσσεται από πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό βάρος, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην επιτάχυνση της έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Για τις προσλήψεις που αφορούν πολίτες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης προστίθεται το κριτήριο της ηλικίας προκειμένου να περιορίζεται ακόμα περισσότερο η διενέργεια των δημόσιων κληρώσεων, οι οποίες τυγχάνουν χρονοβόρες.

Επαναφέρεται στις Υγειονομικές Επιτροπές η αρμοδιότητα κρίσης περί της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας των υπαλλήλων που διορίζονται με ειδικές διατάξεις και ειδικότερα των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να προστατεύεται και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ατόμων αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αλλά και να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, άλλως κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής.

Κριτήρια Προϊσταμένων

Για την επιλογή Προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων:

– Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

– μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

– μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και

– μοριοδότηση βάσει συνέντευξης.

Σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη, σκοπός της είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμά του.

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.

Τέλος, σε άλλο άρθρο το Ν/Σ/ τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του κράτους υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

ΠΗΓΗ: eleftherostypos.gr

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();