πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Νομική υποστήριξη δημοτικών υπαλλήλων: Αλλαγές ζητά η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Η πρότασή της

Τροποποίηση -  καταθέτοντας ταυτόχρονα νομική πρόταση - της διάταξης του άρθρου 244Α, παρ.6 του Ν.3852/2010, που προβλέπει την υποχρέωση Δήμων και Περιφερειών και των Νομικών Προσώπων αυτών να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους τους ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα, που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, ζητά με επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, η ΠΟΕ-ΟΤΑ παρατηρεί πως, η παραπάνω διάταξη σε πολλές περιπτώσεις δεν καλύπτει τις αστικές αξιώσεις, που απορρέουν από το αποδιδόμενο στους υπαλλήλους ποινικό αδίκημα, «με τον διωκόμενο υπάλληλο να μένει ουσιαστικά νομικά ακάλυπτος, αφού η απόφαση επί της αστικής αγωγής, που θα προηγηθεί κινδυνεύει να προκαταβάλει την εξέλιξη της ποινικής δίκης».

Η νομική πρόταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ
«Οι Ο.Τ.Α. Α΄ και  Β΄ Βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους, που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα, που τους αποδίδεται, ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση  των καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη αφορά σε κάθε είδους δικαστική ενέργεια, η οποία συνδέεται ή απορρέει από την διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης ή την άσκηση ποινικής διώξεως, ακόμα δε και σε αγωγές για την ικανοποίηση αστικών αξιώσεων εις βάρος των υπαλλήλων. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπηση τους συντελείται από δικηγόρο του Δήμου ή της Περιφέρειας ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την περίπτωση ιε΄ της παρ.1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών»

Η επιστολή 
Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4555/2018, στο Ν.3852/2010 προστίθεται παρ.6 στο άρθρο 244α ως εξής «Οι Ο.Τ.Α. Α΄ και  Β΄ Βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα, που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση  των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπηση τους συντελείται από δικηγόρο του Δήμου ή της Περιφέρειας ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την περίπτωση ιε΄ της παρ.1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών».
Στην πράξη έχει παρατηρηθεί, ότι η άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος εργαζομένων για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους συνοδεύεται από την υποβολή και αγωγών για την ικανοποίηση επικαλούμενων αστικών αξιώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές κατά κανόνα οι αγωγές ενάντια στον εργαζόμενο εκδικάζονται χρονικά πολύ πιο σύντομα από την ποινική δίωξη, λόγω και της εφαρμογής των διατάξεων της νέας  Τακτικής Διαδικασίας.
Με δεδομένο δε, ότι η διατύπωση της ως άνω διατάξεως σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται, ότι δεν καλύπτει τις αστικές αξιώσεις, που απορρέουν από το αποδιδόμενο στους υπαλλήλους ποινικό αδίκημα, ο διωκόμενος υπάλληλος μένει ουσιαστικά νομικά ακάλυπτος, αφού η απόφαση επί της αστικής αγωγής, που θα προηγηθεί κινδυνεύει να προκαταβάλει  την εξέλιξη της ποινικής δίκης.
Άποψη της Ομοσπονδίας είναι πως επιβάλλεται η τροποποίηση της σχετικής διάταξης, ώστε με σαφήνεια να προβλέπεται η δυνατότητα  παροχής νομικής υποστήριξης από τους ίδιους νομικούς παραστάτες, που χειρίζονται και τις ποινικές υποθέσεις υπαλλήλων στις περιπτώσεις, όπου η ποινική δίωξη συνδέεται άρρητα και ενιαία με τις ασκηθείσες εις βάρος των υπαλλήλων αστικές αξιώσεις. Διαφορετικά, αποδυναμώνεται ουσιαστικά η κάλυψη, που παρέχεται στους υπαλλήλους και οδηγούμαστε σε ανοίκειες καταστάσεις.

Κύριε Υπουργέ,
Προς το σκοπό αυτό ζητάμε την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 244Α, παρ.6 του Ν.3852/2010 ως εξής:
«Οι Ο.Τ.Α. Α΄ και  Β΄ Βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους, που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα, που τους αποδίδεται, ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση  των καθηκόντων τους. Η νομική υποστήριξη αφορά σε κάθε είδους δικαστική ενέργεια, η οποία συνδέεται ή απορρέει από την διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης ή την άσκηση ποινικής διώξεως, ακόμα δε και σε αγωγές για την ικανοποίηση αστικών αξιώσεων εις βάρος των υπαλλήλων. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπηση τους συντελείται από δικηγόρο του Δήμου ή της Περιφέρειας ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο Δήμαρχο ή Περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την περίπτωση ιε΄ της παρ.1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την περίπτωση ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών»

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                         Βασίλης Πετρόπουλος

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();