ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ;

Σύμφωνα με το αρ.9 του Ν. 3528/2007, μόνο αν ο υπάλληλος έχει απολυθεί λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασής του για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του, δεν μπορεί να διοριστεί, αν δεν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την απόλυση.


Από το Blogger.