πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

Δώρο Χριστουγέννων 2019. Ερωταπαντήσεις και παραδείγματα.

Οι βασικές αρχές που διέπουν το δώρο Χριστουγέννων, μέσα από απλές απαντήσεις σε ερωτήματα και παραδείγματα για τον υπολογισμό του.

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με εξαρτημένη σχέση εργασίας και απασχολήθηκαν εντός του διαστήματος από 1 Μαιου έως 31 Δεκεμβρίου.
2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε τι ποσό ανέρχεται το Δώρο Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όσοι εργάστηκαν ολόκληρο το διάστημα από 1 Μαιου έως 31 Δεκεμβρίου θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων 25 ημερομίσθια ή ένα μισθό. Όσοι εργάστηκαν μικροτερη διάρκεια, μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, τότε θα πάρουν ένα μέρος από το δώρο Χριστουγέννων αναλογικά με τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Η αναλογία αυτή είναι 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημερολογιακές (όχι εργασιακές) ημέρες εργασιακής σχέσης.
3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Για το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζονται όλες οι ημέρες τις εργασιακής σχέσης από 1/5 έως 31/12;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Για να υπολογίσουμε το δώρο Χριστουγέννων αφαιρούμαι (αν υπάρχουν):
• Τις ημέρες της άδειας άνευ αποδοχών.
• Τις ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος έλαβε επιδότηση από τον ΕΦΚΑ.
• Τις ημέρες της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας (6μηνο ΟΑΕΔ).
• Τις ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας και των απεργιών

4. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται έως 21 Δεκεμβρίου
5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες αποδοχές λαμβάνονται ως βάση για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου κατά την 10η Δεκεμβρίου. Εφόσον όμως λυθεί η εργασιακή σχέση πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές κατά την ημέρα της λύσης της εργασιακής σχέσης.
6. ΕΩΤΗΣΗ: Τι είναι ο συντελεστής 0,04166 με τον οποίο προσαυξάνεται το δώρο Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το δώρο Χριστουγέννων προσαυξάνεται και με την αναλογία του επιδόματος άδειας. Έτσι λοιπόν ο συντελέστής 0,04166, είναι το πηλίκο της διαίρεσης του μισού μισθού του επιδόματος με τους 12 μήνες (0,5/12) ή των 13 ημερομισθίων με το 312 (13/312) των ημερομισθίων δηλ. που απασχολείται ο ημερομίσθιος το χρόνο.
7. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι μερικώς απασχολούμενοι (κάθε μέρα, με μειωμένο ωράριο) τι δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι απασχολούμενοι της κατηγορίας αυτής θα πάρουν ως Δώρο Χριστουγέννων ότι και οι πλήρως απασχολούμενοι βάσει όμως των μειωμένων, αναλόγως προς τον χρόνο απασχόλησής τους, αποδοχών.
8. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι απασχολούμενοι με εκ περιτροπής εργασία (λογότερες ημέρες την εβδομάδα) τι δώρο Χριστουγέννων θα πάρουν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι εργαζόμενοι με πλήρες ωράριο ανά ημέρα αλλά λιγότερες ημέρες τη βδομάδα, θα πάρουν ως δώρο ένα (1) ημερομίσθιο για κάθε οκτώ (8) πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια
9. ΕΡΩΤΗΣΗ: Για εργαζόμενους που έχουν απασχοληθεί με δύο χωριστές (πλήρης και μειωμένη) συμβάσεις ή με μικτό σύστημα (πλήρες και εκ περιτροπής) πως θα υπολογιστεί το δώρο Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος για την περίοδο 1/5 έως 31/12 έχει υπογράψει δύο συμβάσεις μία πλήρους απασχόλησης και μία με μειωμένη απασχόληση, (όχι αλλαγή αλλά νέα σύμβαση) το δώρο Χριστουγέννων, θα υπολογιστεί χωριστά για κάθε περίοδο και με καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, εκείνο της ημέρας λύσης της εργασιακής σχέσης για την πρώτη σύμβαση και το ημερομίσθιο της 10ης Δεκεμβρίου για την τελευταία σύμβαση. Επίσης για όσους έχουν απασχοληθεί με μικτό σύστημα εργασίας, πλήρες και εκ περιτροπής (με συμφωνία ή μονομερώς επιβαλλόμενη), ο υπολογισμός του δώρου θα γίνει ξεχωριστά για κάθε περίοδο
10. ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι σπουδαστές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γενικά, οι πρακτικώς ασκούμενοι σπουδαστές δεν δικαιούνται δώρα εορτών, εκτός κι αν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για το αντίθετο, επειδή η απασχόλησή τους δεν θεωρείται εξαρτημένη σχέση εργασίας.
11. ΕΡΩΤΗΣΗ:Οι αμειβόμενοι με εργόσημο, δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι δικαιούνται, αφού ανήκουν στην κατηγορία των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Το εργόσημο απλά αποτελεί τρόπο αμοιβής και ασφάλισης συνεπώς ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Για εργάτη αμειβόμενο με ημερομίσθιο:
Διάστημα απασχόλησης: 15 Ιουνίου – 10 Νοεμβρίου
Ημέρες εργασιακής σχέσης: 148 ημέρες
Ημερομίσθιο: 35 €
Δ. Χριστουγέννων: 148/19Χ2 = 15,58 ημερομίσθια Χ 35 = 545,30 €
Προσαύξηση λόγω επιδόματος άδειας: 545,30 Χ 0,04166 = 22,72 €
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: 545,30 + 22,72 = 568,02 €

Για υπάλληλο αμειβόμενο με μισθό:
Διάστημα απασχόλησης: 15 Ιουνίου – 10 Νοεμβρίου
Ημέρες εργασιακής σχέσης: 148 ημέρες (4,93 μήνες)
Μισθός: 850 € (1/25ο = 34 €)
Άρα Δ.  Χριστουγέννων: 148/19Χ2 = 15,58 ημερομίσθια Χ 34 = 529,72 €
Προσαύξηση λόγω επιδόματος άδειας: 529,72 Χ 0,04166 = 22,07 €
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: 529,72 + 22,07 = 551,79 €

Ας υποθέσουμε ότι ο παραπάνω μισθωτός κατά το διάστημα από 15 Ιουνίου έως 10 Νοεμβρίου, εκτός του μισθού του, έλαβε επιπλέον αποδοχές για υπερεργασία, νόμιμες υπερωρίες, εργασία κατά Κυριακές και νύχτα, το ποσό των 600 ευρώ συνολικά.
Το ποσό αυτό θα προσαυξήσει αναλογικά το συμβατικό μισθό βάσει του οποίου θα γίνει ο υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων.
Διαιρούμε το συνολικό ποσό των 600 € με τους 4,93 μήνες απασχόλησης για να βρούμε το μέσο μηνιαίο ποσό των λοιπών τακτικών αποδοχών. Το πηλίκο το προσθέτουμε στον συμβατικό μισθό των 850 €, ήτοι:
Μηνιαίες τακτικές αποδοχές: 600/4,93 = 121,70 + 850 = 971,70 € και συνεπώς το δώρο Χριστουγέννων θα υπολογιστεί ως εξής:
Μηνιαίες αποδοχές: 971,70 € (1/25ο = 38,89 €)
Άρα δώρο Χριστουγέννων: 148/19Χ2 = 15,58 ημερομίσθια Χ 38,89 = 605,91 €
Προσαύξηση λόγω επιδόματος άδειας: 605,91 Χ 0,04166 = 25,24 €
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: 605,91 + 25,24 = 631,15 €

Για απασχολούμενο με σύστημα εκ περιτροπής εργασίας:
Διάστημα απασχόλησης για υπολογισμού δώρου: 1 Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου
Συνολικές πραγματικές ημέρες απασχόλησης: 120
Ημερομίσθιο: 35 €
Δ. Χριστουγέννων: 120/8 = 15 ημερομίσθια Χ 35 = 525 €
Προσαύξηση λόγω επιδόματος άδειας: 525 Χ 0,04166 = 21,87 €
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: 525 + 21,87 = 546,87 €Σ

Δώρο Χριστουγέννων σε εργαζόμενη νέα μητέρα:
Διάστημα απασχόλησης για υπολογισμού δώρου: 1 Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου.
Άδεια τοκετού & λοχείας που συμπεριλαμβάνεται στο παραπάνω διάστημα:
1 Μαΐου – 10 Ιουνίου. (41 ημέρες)
Από 10 Ιουνίου μέχρι 10 Δεκεμβρίου σε ειδική 6μηνη άδεια προστασίας μητρότητας (με αποδοχές από ΟΑΕΔ)
Μισθός: 800 € (1/25ο = 32 €)
Από το συνολικό διάστημα των 8 μηνών αφαιρούμε το διάστημα το οποίο η εργαζόμενη βρισκόταν σε ειδική 6μηνη άδεια, δεν αφαιρούμε όμως τις ημέρες της άδειας τοκετού και λοχείας, συνεπώς, τα διαστήματα εργασιακής σχέσης για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων είναι:
α. Από 1 Μαΐου έως 10 Ιουνίου και
β. Από 11 Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου,
δηλαδή συνολικά 62 ημέρες
Δ. Χριστουγέννων: 62/19Χ2 = 6,53 ημερομίσθια Χ 32 = 208,96 €
Προσαύξηση λόγω επιδόματος άδειας: 208,96 Χ 0,04166 = 8,71 €
ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ: 208,96 + 8,71 = 217,67 €

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();