πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019

Και οι απαιτήσεις των συμβασιούχων θα εξοφλούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών

Και η εξόφληση υποχρεώσεων που ανακύπτουν από δικαστικές αποφάσεις από την εφαρμογή του άρθρο 11 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 134) δηλάδή οι αξιώσεις εργαζομένων που έχουν διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα εξοφλούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Αυτό προβλέπεται με διάταξη που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή με τίτλο “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις”
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του νομοσχεδίου «το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 233 του νόμου 46 35/2019 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

« Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις οι οποίες ως την δημοσίευση του παρόντος έχουν καταστεί τελεσίδικες και οι οποίες αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων καθώς και από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν αξιώσεις από διαδοχικές συμβάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 134) και οι εξ’αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις καταλογισμού προστίμων, οι δήμοι επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα έως 40 εκατομμυρίων € του λογαριασμού που τηρείται στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ» τα οποία μεταφέρονται στο λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των δήμων» που τηρείται στο ίδιο ταμείο.

Τι προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 233 του νόμου 46 35/2019 (Α’ 167)
Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έως τη δημοσίευση του παρόντος έχουν καταστεί τελεσίδικες, και οι οποίες αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι δήμοι επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα έως σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.», τα οποία μεταφέρονται στον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται στο ίδιο Ταμείο. Η δυνατότητα εξόφλησης από τα χρηματικά διαθέσιμα του ως άνω προγράμματος δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισμένες με τελεσίδικες αποφάσεις, εφόσον ως προς τη νομική βασιμότητα αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας ανώτατου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητά τη γνώμη του οικείου γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();