πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

Ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή με τίτλο Κατεπείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις αυξάνεται μέχρι το 1/3 ο αριθμός των αντιδημάρχων.
Συγκεκριμένα με το άρθρο 47 “στο άρθρο 59 του νόμου 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται η παράγραφος 7 ως εξής:
“7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται αμισθί αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου δύο.
Οι αμισθί αντιδήμαρχοι δε δικαιούνται αντιμισθίες η οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων συνεργατών κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση δύναται η δυνατότητα ορισμού άμισθων αντιδημάρχων σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων προς το σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων. Οι αντιδήμαρχοι αυτοί υπηρετούν τιμητικά δεν δικαιούνται οποιοσδήποτε οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν συνυπολογίζεται για τις θέσεις των μετακλητών συνεργατών του δημάρχου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 59 του νόμου 3852/2010 (‘Α 87).

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();