πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

Εγκύκλιος για το πως ψηφίζονται τα τέλη

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί υπ’ όψιν της Υπηρεσίας μας και προς το σκοπό της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των σχετικών με τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεων που αφορούν την επιβολή δημοτικών τελών, φόρων δικαιωμάτων και εισφορών, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σε ό,τι αφορά την απόφαση για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 185 του ν. 4555/2018 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975, η συζήτηση και η διαδικασία ψηφοφορίας στο δημοτικό συμβούλιο διεξάγεται επί της πρότασης που καταθέτει η Οικονομική Επιτροπή και επί άλλων εναλλακτικών προτάσεων ενώ, κατά τις ίδιες διατάξεις, έγκυρες, και ως εκ τούτου προσμετρούμενες για την πλήρωση της προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου μια πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης (είτε αυτή προέρχεται από την Οικονομική Επιτροπή είτε από άλλο μέλος ή παράταξη του συλλογικού οργάνου).

Στην ειδική δε περίπτωση κατά την οποία η μοναδική πρόταση που τίθεται προς συζήτηση και ψηφοφορία είναι αυτή της Οικονομικής Επιτροπής, οι ψήφοι που αντιτίθενται μεν στην εν λόγω μοναδική πρόταση χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ κάποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, όπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της ισχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση.

Αναφορικά με τον καθορισμό των υπόλοιπων τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών που ρυθμίζονται με κανονιστικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου ,κατά το άρθρο 65 του ν. 3852/2010, εφαρμόζονται τα σχετικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4623/2019. Ειδικότερα στην περίπτωση κατά την οποία υφίστανται πλείονες της μίας πρότασης η οποία κατατίθεται από την Οικονομική Επιτροπή, και καμία από τις προτάσεις που έχουν τεθεί προς συζήτηση δεν λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνο μεταξύ των δύο πρώτων σε προτιμήσεις προτάσεων κατά την προηγηθείσα πρώτη ψηφοφορία. Ως εκ τούτου η πρόταση, μεταξύ των δύο, που θεωρείται εγκεκριμένη ,σε αυτή την περίπτωση, είναι αυτή που συγκεντρώνει την σχετική και όχι την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των παρόντων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ισχυρή και δεδηλωμένη βούληση του νομοθέτη για αποφυγή φαινομένων άσκησης μη εποικοδομητικής αντιπολίτευσης, η οποία μάλιστα θα μπορούσε να επιδράσει, εν προκειμένω, αρνητικά στα έσοδα και την οικονομική βιωσιμότητα των ΟΤΑ α’ βαθμού και κατ’ αντιστοιχία με τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, στην ειδική περίπτωση κατά την οποία κατατίθεται προς συζήτηση για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών αποκλειστικά η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής, οι ψήφοι που αντιτίθενται στην εν λόγω πρόταση αλλά δεν τοποθετούνται εκ των πραγμάτων υπέρ κάποιας άλλης πρότασης, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας που απαιτείται να επιτευχθεί βάσει της νομοθεσίας για την έγκριση της πρότασης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θ. ΛΙΒΑΝΙΟΣ

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();