πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

Κινητικότητα: Τι αλλάζει - Διευκρινήσεις του ΥΠΕΣ (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο με διευκρινήσεις σχετικά με την τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος.

Σας γνωρίζουμε ότι στις διατάξεις του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονται διατάξεις (άρθρα 42 έως και 44), οι οποίες αφορούν σε τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, αναφορικά με την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Σημειώνεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.
Σε ότι αφορά το άρθρο 42 οι τροποποιήσεις είναι:

Βάσει των ως άνω διατάξεων, οι οποίες εφαρμόζονται και για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2019, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο από τους υποψηφίους όσο και από τις αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού και τα ειδικά τριμελή όργανα αξιολόγησης είναι οι εξής:

 Στην περ. α της παρ. 2 του άρ. 4 προστίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής για την κρίση περί του παραδεκτού της αίτησης, ότι είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής, όπου υφίσταται η δέσμευση, αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παρ. 8 περίπτωση ιδ΄ του N. 2190/1994), εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.

 Επίσης, στην ίδια παράγραφο στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ υποπερίπτωση ββ΄ του ίδιου άρθρου 4 του ν. 4440/2016, προστίθεται η φράση «ή αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος». Βάσει των ως άνω διατάξεων επέρχεται η εξής αλλαγή: Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση, πέραν από όσους αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης – παραμεθόριας περιοχής και ορεινού – νησιωτικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4440/2016, καθώς και όσους μετατάσσονται αμοιβαία και όσους αποσπώνται για συνυπηρέτηση, εξαιρούνται πλέον ρητώς και όσοι αποσπώνται για λόγους υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, καθώς έτσι πληρούται και ο σκοπός των συγκεκριμένων διατάξεων του άρ. 7 που αφορά σε κατ΄ εξαίρεση απόσπαση για λόγους υγείας.

 Με τις διατάξεις της παρ. 3 περίπτωση α του άρ. 4 του ν. 4440/2016 ρυθμίζεται ότι οι υπάλληλοι του οικείου φορέα δύνανται να συμμετέχουν στην πλήρωση θέσεων μέσω του ΕΣΚ αποκλειστικά για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, με την προϋπόθεση ότι έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και εφόσον στον εν λόγω φορέα δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ή άλλες αντίστοιχες οικείες διατάξεις του φορέα.

 Στην ίδια παράγραφο 3 περίπτωση β΄ εδάφιο πρώτο , προστίθεται η φράση «…διοριστεί ή …». Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί αλλά πλέον και διοριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υποχρεωτικής παραμονής, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής για προκηρυσσόμενες θέσεις μέσω του ΕΣΚ.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υποχρεωτικής παραμονής, έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τις διαδικασίες επιλογής σε θέσεις εντός της απομακρυσμένης – παραμεθορίου περιοχής.

Σε ότι αφορά το άρθρο 44 οι τροποιήσεις είναι:

Βάσει των ως άνω διατάξεων, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων επιτρέπεται μετά την πάροδο διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη πριν την πάροδο της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

Διευκρινίζεται και εν προκειμένω ότι η αμοιβαία μετάταξη προ της παρόδου διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη των υπηρετούντων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ α΄ βαθμού, θα πραγματοποιηθεί και πάλι αποκλειστικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();