πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Aποστολή στοιχείων για Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2021-2024

Με την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/7408/ΔΠΔΣ/11.02.2020 καλούνται οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και της Γενικής Κυβέρνησης να αποστείλουν στοιχεία για την Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2021-2024.
Στο πλαίσιο της κατάρτισης του ΜΠΔΣ, σε πρώτη φάση οι φορείς (Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – εποπτευόμενοι φορείς, ΑΔΑ) καλούνται να εξειδικεύσουν το ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ της περιόδου που καλύπτει α) το τρέχον έτος (2020), β) το έτος του επόμενου προϋπολογισμού (2021) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2022-2024)

Ως ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ορίζεται η διενέργεια προβλέψεων εσόδων και εξόδων ανά έτος για όλη την περίοδο 2020-2024, λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω:

α. Τα πραγματοποιηθέντα μεγέθη του 2019,,
β. την ενδεικτική εκτίμηση για τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP), λαμβάνοντας υπόψη ότι ενδέχεται να επικαιροποιηθεί κατά την εκπόνηση του τελικού μακροοικονομικού σεναρίου.
γ. τις επικαιροποιημένες αποδόσεις των παρεμβάσεων δαπανών και εσόδων που ίσχυαν μέχρι τώρα,
δ. τη γνώση ή τις βάσιμες εκτιμήσεις περί διαφοροποιήσεων που είναι δρομολογημένες ή ιδιαίτερα πιθανό να συμβούν κατά τα επόμενα έτη,
Επομένως, το σενάριο βάσης είναι η προβολή της εξέλιξης των δημοσιονομικών μεγεθών των φορέων της γενικής κυβέρνησης, χωρίς πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμβάσεις και νέες πολιτικές, πέραν εκείνων που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα.
Η έγκαιρη και συνεπής κατάρτιση του Βασικού Σεναρίου τόσο σε επίπεδο Υπουργείου, όσο και σε επίπεδο εποπτευόμενων φορέων θα γίνει με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του κάθε Υπουργείου.
Το σενάριο βάσης που θα εκπονήσουν οι φορείς θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και ακριβές και να αποτυπώνει τις καλύτερες δυνατές προβλέψεις για τις δημοσιονομικές επιδόσεις των φορέων σε όλη την υπό εξέταση περίοδο.

2.2. ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των ΟΤΑ

Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν, λόγω του μεγέθους τους, υποτομέα με σημαντική επίπτωση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης. Επισημαίνεται και εδώ η ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών προβλέψεων, που θα είναι συνεπείς με το εκάστοτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο στους υπό συμπλήρωση πίνακες να εγγράφονται μόνο τα έσοδα και οι δαπάνες, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν και αντίστοιχα να πληρωθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και όχι με βάση την πιθανή διαμόρφωση των πιστώσεων των προϋπολογισμών.
Στο πλαίσιο κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2021-2024, οι ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού, καθώς και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα, θα πρέπει να προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 7 του Παραρτήματος. Αναφορικά με τη γραμμογράφηση του πίνακα, επισημαίνεται ότι: α) οι κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις κ.λ.π. των αιρετών θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη γραμμή «Αμοιβές Προσωπικού» και β) στη γραμμή δαπανών «Κοινωνικές Παροχές» συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες που γίνονται από τις Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών (ΚΑΕ 0821).
Σημειώνεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα όλων των φορέων, πλην των ΝΠΙΔ, προσδιορίζεται ως η διαφορά εισπράξεων – πληρωμών (ταμειακό αποτέλεσμα) +/- την μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους) μέσα στο έτος αναφοράς. Αύξηση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων οδηγεί σε επιδείνωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος για την περίοδο αναφοράς.
Για τη συμπλήρωση του πίνακα 7 από τα ΝΠΙΔ του υποτομέα, που καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση, παραπέμπουμε στην υπο-παράγραφο με τίτλο «Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Ανώνυμες Εταιρείες», της προηγούμενης παραγράφου 2.1. και επισημαίνουμε ότι δεν θα συμπληρώσουν το τμήμα του Πίνακα που αναφέρεται σε «Απλήρωτες Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης». Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς του υποτομέα καλούνται να αναμένουν τις ειδικότερες οδηγίες που θα αποσταλούν με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προτού ολοκληρώσουν τη συμπλήρωση των Πινάκων.
Στη συνέχεια, οι συμπληρωμένοι πίνακες θα πρέπει να αποσταλούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. Εσωτερικών, η οποία θα προβεί στον έλεγχο και την αξιολόγησή τους, τόσο σε μεμονωμένο όσο και σε συγκεντρωτικό επίπεδο για το σύνολο του υποτομέα των ΟΤΑ. Ο πίνακας 7 του Παραρτήματος με τα ενοποιημένα ποσά του υποτομέα θα αποσταλεί με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής στη ΔΠΔΣ.
Τέλος, επισημαίνεται ότι, βάσει του αρ. 43 του ν. 4270/2014, οι στόχοι ισοζυγίου του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα δύο πρώτα έτη από τη σύνταξη του ΜΠΔΣ είναι δεσμευτικοί (δηλ. τα έτη 2021 και 2022).


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();