πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020

Επανεξέταση των ειδικών διατάξεων προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ

Εγκύκλιο με τον χαρακτηρισμό εξαιρετικά επείγον κα με ΑΔΑ 69ΧΘ46ΜΤΛ6-ΧΛ4 έστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος προς όλους τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.2190/94 προκειμένου αυτοί να αναφέρουν το νομικό πλαίσιο με το οποίο έχουν προβεί σε διορισμού και πρόσληψης προσωπικού εκτός ΑΣΕΠ.
Συγκεκριμένα ο Υπουργός αναφέρει:
Η υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα.
Ενόψει του εκσυγχρονισμού και αναμόρφωσης των διατάξεων του ν.2190/94, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, παρακαλούνται οι φορείς που ενώ, κατ’ αρχήν υπήγοντο στο σύστημα προσλήψεων του ν.2190/94 και στη συνέχεια έχουν θεσπίσει ειδικές διατάξεις διορισμού/πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού (τακτικού, ορισμένου χρόνου, συμβάσεις μίσθωσης έργου) πέραν των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/94, όπως γνωστοποιήσουν άμεσα στην υπηρεσία μας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, που τις διέπει.
Στην εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται το νομοθετικό πλαίσιο πρόσληψης που αφορά τόσο το οικείο Υπουργείο όσο και τα πάσης φύσεως εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα.
Τα ως άνω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας συνολικά από τα οικεία Υπουργεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipp@ydmed.gov.gr, έως την Παρασκευή 14-2- 2020.

Η παρούσα εγκύκλιος καθώς και ο προς συμπλήρωση πίνακας με τα αιτούμενα στοιχεία βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
https://www.ypes.gr/, στη διαδρομή: Το Υπουργείο – Αναρτηθέντα Έγγραφα – Εγκύκλιοι (https://www.ypes.gr/eguklioi/)
http://minadmin.ypes.gr/, στη διαδρομή: Προκηρύξεις – Προσωπικό – Προσλήψεις

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();