πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Νέες διατάξεις για τις άδειες και αντιμισθίες δημάρχων και προέδρων

Με τις παραγράφους 5β και 6 του άρθρου 11 του νομοσχεδίου με τίτλο “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις” που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος στην βουλή αλλαζει το καθεστώς των αντιμισθιών και των αδειών των αιρετών.
Σύμφωνα με την παράγραφος 5β του άρθρου 11 «Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 92 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«.Τα αιρετά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 93 στα οποία χορηγείται ειδική άδεια του ίδιου άρθρου για όλο το διάστημα της θητείας τους, είτε υποχρεωτικά, είτε κατόπιν αίτησης, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων κάτω των 100.000 κατοίκων, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν, είτε τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής θέσης τους, είτε την αντιμισθία του παρόντος άρθρου.
Οι αντιδήμαρχοι που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις παραγράφου 7 του άρθρου 59 του παρόντος δεν υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της παραγράφου 1 του άρθρου 93.»

Και Σύμφωνα με την παράγραφος 6 του άρθρου 11 «Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 93 του νόμου 3852/2010 (Α 87) αντικαθίσταται ως εξής:
« Πρόεδροι συμβουλίων κοινοτήτων οι οποίες προ της έναρξης ισχύος του νόμου 4555/2018 (Α 133) αποτελούσαν δημοτικές κοινότητες λαμβάνουν ειδική άδεια 60 ημερών. Πρόεδροι κοινοτήτων και πρόεδροι συμβουλίων κοινοτήτων οι οποίες προ της έναρξης ισχύος του νόμου 4555/2018 αποτελούσαν τοπικές κοινότητες λαμβάνουν ειδική άδεια 30 ημερών.

Ποιοί είναι τα αιρετά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου 93 του νόμου 3852/2010:

Οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι όλων των δήμων, οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων των δήμων με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, οι πρόεδροι συνδέσμων, των οποίων ο πληθυσμός των μελών του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και εκείνοι που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();