πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Τροπολογία νομιμοποίησης δαπανών και προϋπηρεσίας

Τελευταία τροπολογία πέρασε το Υπουργείο Εσωτερικών από την βουλή λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου με την όποια σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επιδιώκει την εκκαθάριση των δαπανών μόνο για τον περιορισμό και σαφώς καθορισμένο χρονικό διάστημα ήτοι από 1 Δεκεμβρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019 που διενεργήθηκαν για την εξόφληση των υποχρεώσεων των δήμων και για λόγους τυπικούς ήτοι π.χ. λόγω αβλεψίας, παράλειψης τήρησης τυπικών προϋποθέσεων και όχι για λόγους που ανάγονται στην ουσιαστική νομιμότητα και η βασιμότητα των εν λόγω δαπανών, τακτοποιούνται προκειμένου να υπάρχει κανονικότητα αυτών και να εκκαθαριστούν σε βάρος των προϋπολογισμών των δήμων υπό την προϋπόθεση της ανάρτηση της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ είτε στο ΚΗΜΔΗΣ ανάλογα εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της διάταξης.
Ενδεικτικώς οι τυπικές αυτές προϋποθέσεις αφορούν σε παράλειψη έγκαιρης ανάρτησης σύμφωνα με τα άρθρα 66 και 68 του νόμου 4270/2014 (Α 143) και του Π.Δ. 80/2016 (Α 112) και του άρθρου 11 του νόμου 4013/2011 (Α 143).
Με την παράγραφο 2 ρυθμίζονται λειτουργικά θέματα των νομικών προσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα:
Με την περίπτωση α) ρυθμίζονται θέματα για το προσωπικό των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών των ΟΤΑ και ορίζεται ότι για το προσωπικό αυτό εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για το προσωπικό τακτικό και έκτακτο των αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης ρητά ορίζεται ότι η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου η αορίστου χρόνου) από το προσωπικό των νομικών προσώπων των ΟΤΑ (κοινωφελών επιχειρήσεων αναπτυξιακών εταιρειών κλπ) εφόσον επακολούθησε διορισμός σε τακτική θέση του Δημοσίου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίες για κάθε συνέπεια.
Η διάταξη κρίνεται σκόπιμη για την αρχή ερμηνευτικών δυσχερειών που ανέκυψαν κατά την κρίση των υπηρεσιακών συμβουλίων με αποτέλεσμα να εκδίδονται αντικρουόμενες τάσεις.

Άρθρο…
  1. Δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των ΟΤΑ α’ βαθμού που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1/12/2017 έως και 31/12/2019 για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι τυπικές προϋποθέσεις των άρθρων 66 και 68 του νόμου 4270/2014 (Α 143) του ΠΔ 80/2016 9Α 1450 των άρθρων 2 έως 4 του νόμου 3861/2010 (Α 112) και του άρθρου 11 του νόμου 4013/2011 (Α 204) λόγω τυπικών ελλείψεων που αφορούν στη διαδικασία ανάληψης ανατροπής και ανάκλησης των υποχρεώσεων της διαδικασίας ελέγχου της ανάληψης υποχρεώσεων και την ανάρτηση πράξεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ η στο ηλεκτρονικό σύστημα ΚΗΜΔΗΣ θεωρούνται κανονικές και νόμιμες και δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των προϋπολογισμών των αντίστοιχων ΟΤΑ α’ βαθμού του τρέχοντος ή των επόμενων ετών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 91 του νόμου 4270/2014 (Α 143) εφόσον αναρτηθούν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή το λειτουργικό σύστημα ΚΗΜΔΗΣ ανάλογα, εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής
  2. α. Για το προσωπικό των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιριών τα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το προσωπικό των αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
    β. Προϋπηρεσία που έχει διενεργηθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου το προσωπικό των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των ΟΤΑ εφόσον επακολούθησε διορισμός. λογίζεται ως ο χρόνος πραγματικής δημόσιες υπηρεσίες για κάθε συνέπεια
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();