πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Επιλογή Προϊσταμένων Ο.Τ.Α.: Η διαδικασία επιλογής (Μέρος Γ’)


Μετά την παρουσίαση των κατηγοριών υπαλλήλων που μπορούν να επιλεχθούν για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης των Δήμων τους και τον τρόπο βαθμολόγησής τους μετά την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων με το ν. 4674/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 53/11.03.2020), σήμερα το epoli.gr παρουσιάζει αναλυτικά την διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων, όπως ισχύει μετά την ανωτέρω τροποποίηση.
Ειδικότερα:

A. Η επιλογή των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων θα γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που προβλέπεται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Για την πλήρωση αυτών των θέσεων εκδίδεται πέντε μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προκήρυξη από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι των ΟΤΑ α’ βαθμού, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και τις προϋποθέσεις που εκτέθηκαν στο Μέρος Α’ της παρούσας σειράς των άρθρων του epoli.gr.
Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες θέσεις.
Με την αίτηση συνυποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο μοριοδοτεί τους υποψήφιους με βάση τα κριτήρια που παρουσιάστηκαν στο Μέρος Β’ της παρούσας σειράς των άρθρων του epoli.gr και καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.
Εν συνεχεία ακολουθεί η δομημένη συνέντευξη στην οποία καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης.
Μετά τη μοριοδότηση της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση, ενώ το όνομα του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψήφιου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος τοποθετείται στην προκηρυχθείσα θέση.
B. Η επιλογή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων, καθώς και η διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων για την επιλογή Προϊσταμένων Τμήματος θα γίνεται από τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) που συνιστώνται με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έχουν τριετή θητεία και αποτελούνται από 5 μέλη και συγκεκριμένα: (α) ένα μέλος από το Α.Σ.Ε.Π., (β) έναν Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, (γ) τον Γενικό Γραμματέα του δήμου που προκηρύσσει τη θέση ευθύνης, (δ) έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που υπηρετεί σε οποιονδήποτε πρωτοβάθμιο ΟΤΑ της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκτός από τα Σ.Ε.Π. των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, στα οποία ως μέλος μετέχει προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του οικείου δήμου, που υποδεικνύεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και (ε) έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η θητεία των μελών των Σ.Ε.Π. είναι τριετής.
Για την πλήρωση αυτών των θέσεων εκδίδεται τρεις μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων προκήρυξη από τον οικείο ΟΤΑ, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον ΟΤΑ που προκηρύσσει τις θέσεις, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και τις προϋποθέσεις που εκτέθηκαν στο Μέρος Α’ της παρούσας σειράς των άρθρων του epoli.gr.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πέντε θέσεις κατ’ ανώτατο όριο.
Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Με την αίτηση συνυποβάλλεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
H διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Το Σ.Ε.Π. μοριοδοτεί τους υποψήφιους με βάση τα κριτήρια που παρουσιάστηκαν στο Μέρος Β’ της παρούσας σειράς των άρθρων του epoli.gr και καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.
Εν συνεχεία ακολουθεί η δομημένη συνέντευξη στην οποία καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Μετά τη μοριοδότηση της δομημένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθμολογία και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης.
Γ. Η επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος διενεργείται από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που προβλέπονται στο Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Η διαδικασία της επιλογής είναι όμοια με αυτή για την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή Υποδιευθύνσεων, με την διαφορά ότι διενεργείται από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και όχι από τα Σ.Ε.Π.
Όσοι επιλέγονται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι των αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων με θητεία τριών (3) ετών, ενώ αν η θητεία τους λήξει εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους ως την επανατοποθέτησή τους ως Προϊσταμένων ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου.
Αν υπάλληλος άλλου ΟΤΑ επιλεγεί ως Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδικαίως στην υπηρεσία για την οποία έχει επιλεγεί.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι όσες προκηρύξεις για κάλυψη θέσεων ευθύνης εκδόθηκαν πριν την δημοσίευση του ν. 4674/2020 και άρα ακολουθούσαν το προϋφιστάμενο νομικό καθεστώς, δεν θα ολοκληρωθούν.
Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();