πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Κορωνοϊος: Νέες διευκρινίσεις για μετακινήσεις υπαλλήλων Δημοσίου, ΟΤΑ (εγκύκλιος)

Διευκρινίσεις δίνει με ΕΓΚΥΚΛΙΟ της η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα, για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου και των  Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, μετά την απόφαση της Κυβέρνησης για περιορισμό κυκλοφορίας,  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

ΘΕΜΑ: Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σύμφωνα με τις κατεπείγουσες έκτακτες ρυθμίσεις σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ώρα 06:00 έως και 6.4.2020 και ώρα 06:00 και την προβλεπόμενη στην παρ. 2α του άρθρου πρώτου στην αρ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036/22.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 986) εξαίρεση σχετικά με τη μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες, καλούνται οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού για τις κατεπείγουσες κάτωθι ενέργειες:
Βάσει του πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης κάθε φορέα, όπως αυτό έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11/3/2020 ΠΝΠ, όπως ισχύει, και τις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί στο κεφάλαιο Α΄ της ως άνω β΄ σχετικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, για εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού ή το αρμόδιο κατά τόπο όργανο, θα πρέπει να χορηγήσουν στους υπαλλήλους του Δημοσίου που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου πρώτου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης βεβαίωση για τους σκοπούς της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 (Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες) του άρθρου πρώτου της ίδιας ως άνω ΚΥΑ, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα κάτωθι στοιχεία για τον υπάλληλο: 
 Στοιχεία ταυτότητας του υπαλλήλου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή αριθμό διαβατηρίου, σχέση εργασίας) 
 Τόπος κατοικίας (ταχυδρομική διεύθυνση) 
 Τόπος εργασίας: o φορέας του Δημοσίου, στον οποίο ανήκει οργανικά ο υπάλληλος και o φορέας του Δημοσίου, στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος (σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός από τον φορέα στον οποίο ανήκει οργανικά, πχ λόγω απόσπασης), καθώς και o ταχυδρομική διεύθυνση του φορέα/καταστήματος, όπου παρέχει τις υπηρεσίες του ο υπάλληλος. 
 Ωράριο εργασίας: o α) ώρα προσέλευσης:…… /ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης:………. o β) ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης λόγω υπερωριακής απασχόλησης:…… 
 Χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης: Η ως άνω βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο με πρωτότυπη υπογραφή του αρμοδίου οργάνου (προϊστάμενος αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού ή του αρμόδιου κατά τόπο οργάνου) και με στρογγυλή σφραγίδα. 
Στην ως άνω βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πληροφορία, η οποία σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου, εξαιτίας των οποίων προκύπτει υποχρέωση για μετακίνηση κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας του. 
Ο μετακινούμενος υπάλληλος οφείλει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και τη βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Προς διευκόλυνση των αρμοδίων υπηρεσιών προσωπικού
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();