πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Τηλέφωνα για τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου στο Υπουργείο Εσωτερικών

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών με αριθμό ΑΔΑ Ω7ΡΧ46ΜΤΛ6-Σ1Τ 16/3/2020 Αρ. Πρωτ. 18639 για την ενημέρωση επί των ρυθμίσεων των από 11 Μαρτίου 2020 (Α’ 55) και 14 Μαρτίου 2020 (Α’ 64) Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων και των περιφερειών.
Το Υπουργείο ενημερώνει ότι στο υπ’ αριθμ. 55 Φύλλο του Πρώτου τεύχους της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και, ακολούθως, στο υπ’ αριθμ. 64 Φύλλο του πρώτου τεύχους της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η από 14 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς κορωνοϊού Covid-19».

Οι διατάξεις των δύο ως άνω ΠΝΠ που ρυθμίζουν μεταξύ άλλων, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων και περιφερειών, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής είναι τα ακόλουθα:

Διάταξη της από 11 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ
άρθρο 10, παρ. 1, αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων των πάσης φύσεως
συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων. Με την υπ’ αριθμ. 18318/ 13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο παρασχέθηκαν οι αναγκαίες διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Διατάξεις της από 14 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ
άρθρο εικοστό τέταρτο, παρ. 5, αναφορικά με την παράταση της προθεσμίας, ήτοι
έως 11 Σεπτεμβρίου 2020 έκδοσης της απόφασης του Περιφερειάρχη για την προκήρυξη της διεξαγωγής και διενέργειας εκλογών στις κοινότητες, σύμφωνα με τις
ειδικότερες ρυθμίσεις του άρθρου 11, παρ. 8 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) και
άρθρο εικοστό τέταρτο, παρ. 7β, αναφορικά με την επιμήκυνση της αποκλειστικής προθεσμίας υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας των πράξεων της αυτοδιοίκησης που εμπίπτουν στο άρθρο 225 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, από 30 μέρες σε 60 μέρες από την περιέλευση των εν λόγω πράξεων στο Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.olo@ypes.gr, καθώς και στους παρακάτω υπαλλήλους:

Ο Υφυπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();