πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Πώς θα πληρωθούν συμβασιούχοι ΟΤΑ που απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες

Θέματα αμοιβών συμβασιούχων σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Υπουργεία, ΟΤΑ κ.τ.λ.), στο πλαίσιο λήψης μέτρων προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, ορίζει Πράξη Νομοθετική Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 13ης Απριλίου 2020, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.
Συγκεκριμένα,

  • Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου, το οποίο υπηρετεί σε Δήμους και Περιφέρειες και στα νομικά τους πρόσωπα, κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών και το οποίο απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτού, σε περίπτωση αδυναμίας είσπραξης αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών από τους φορείς, καλύπτεται από λοιπά μη ειδικευμένα έσοδα ή και μη ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο του οικείου ΟΤΑ.
Η δαπάνη μισθοδοσίας για κάθε μήνα απασχόλησης υπολογίζεται επί του μέσου όρου των τριών τελευταίων μηνών προ της αναστολής λειτουργίας.
Στο σχετικό Άρθρο τονίζεται πως, από την πρόβλεψη αυτή, «δεν δύναται να προέλθει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού».
  • Οι πάσης φύσεως αποδοχές και τυχόν πρόσθετες αμοιβές των απασχολουμένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καταβάλλονται κανονικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ή με σύμβαση μίσθωσης έργου σε έργα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, η δαπάνη της μισθοδοσίας τους συνεχίζει να βαρύνει τις πιστώσεις των αντίστοιχων έργων.
Οι ανωτέρω προβλέψεις καταλαμβάνουν και: α) όσους λαμβάνουν ειδική άδεια απουσίας, β) αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, γ) εργάζονται εκ περιτροπής και δ) απασχολούνται σε υπηρεσίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα τα οποία τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();