πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Τα τρία ΔΕΝ για την αποτροπή απολύσεων

Βήμα προς βήμα η συμπλήρωση των δηλώσεων στο ΕΡΓΑΝΗ από εταιρείες που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή έχουν πληγεί.

Ιδιος αριθμός εργαζομένων. Ιδιοι εργαζόμενοι. Ιδιοι όροι εργασίας μετά τη λήξη των μέτρων.
Αυτούς τους τρεις όρους θέτει ως προϋπόθεση η νέα Υπουργική Απόφαση Γ. Βρούτση προς τις επιχειρήσεις (πληττόμενες βάσει ΚΑΔ) που επιθυμούν να κάνουν προσωρινή χρήση της ευέλικτης απασχόλησης, είτε με τη μορφή του προσωπικού ασφαλείας, είτε με τηλεργασία για εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, είτε με τη μεταφορά προσωπικού εντός του ομίλου.


Η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, με τα στοιχεία των εργαζομένων

Αυτοί οι όροι, που βελτιώνουν σημαντικά την αρχική ρύθμιση η οποία είχε επικριθεί έντονα, θα προβλέπονται και στην υπεύθυνη δήλωση την οποία θα υποβάλουν οι εργοδότες στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο προστίθενται 4 νέα έντυπα-πεδία.

Με νέα Υπουργική Απόφαση, η οποία οδεύει για ΦΕΚ, οι όροι χρήσης ευελιξίας, είτε με τη μορφή προσωπικού ασφαλείας, είτε με τη μεταφορά σε άλλη επιχείρηση εντός του ίδιου ομίλου, προβλέπονται τα εξής:


■ περιορίζονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις

■ προϋποθέτουν συμφωνία με τους εργαζόμενους (στη μετακίνηση εντός του ομίλου)

■ συνοδεύονται και από έντυπη ρήτρα διασφάλισης των θέσεων εργασίας

■ προϋποθέτουν ενημέρωση του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» έναν μήνα μετά την εφαρμογή του μέτρου

■ δεν αποκλείουν την επέκταση των μέτρων εάν απαιτηθεί.

Προσωπικό ασφαλείας

Αναλυτικότερα, η νέα Υ.Α. προβλέπει ότι οι πληττόμενες -βάσει ΚΑΔ- επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν σε εφαρμογή το σύστημα εργασίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, κατά το οποίο μπορεί να απασχοληθεί τουλάχιστον το 50% του προσωπικού έως και δύο εβδομάδες τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα.

«Οι εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης υποχρεούνται, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, δηλαδή τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, που σημαίνει ότι για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης του παρόντος απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται η λύση σύμβασης εργασίας με οικειοθελή αποχώρηση και η λύση σύμβασης ένεκα συνταξιοδότησης» αναφέρει η Υ.Α.

Τηλεργασία

Το έντυπο δήλωσης τηλεργασίας για όσους είναι σε αναστολή

■ Αναφορικά με τη δυνατότητα απασχόλησης με τηλεργασία εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθορίζεται πλαφόν έως και 10% των εργαζομένων που τελούν σε αναστολή.

■ Μέχρι και έναν μήνα μετά την εφαρμογή του μέτρου της εξ αποστάσεως εργασίας εργοδότες που, έως τις 10/4/2020, με δυνατότητα παράτασης (σε περίπτωση παράτασης των έκτακτων και προσωρινών μέτρων), θα καθορίσουν, με απόφασή τους, ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου αυτού.

■ Η μεταφορά προσωπικού από επιχείρηση του ομίλου σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου γίνεται κατόπιν σχετικής συμφωνίας και για όσο χρόνο υπάγεται στους σχετικούς ΚΑΔ και ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα από την εφαρμογή του μέτρου αυτού να το δηλώσει στο ειδικό έντυπο.

Πότε και πώς υποβάλλουν αιτήσεις οι επιχειρήσεις

■ Οι επιχειρήσεις που συγκαταλέγονται -βάσει ΚΑΔ από το υπουργείο Οικονομικών- στις πληττόμενες από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 οφείλουν εντός της ημέρας κατά την οποία υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ να ενημερώσουν (εγγράφως ή ηλεκτρονικά) και τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε αναστολή.

■ Οι επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με απόφαση δημόσιας αρχής οφείλουν να ενημερώσουν το προσωπικό για την υπεύθυνη δήλωσή τους περί αναστολής των συμβάσεων μέχρι και τις 10 Απριλίου, με τον ίδιο τρόπο, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

■ Ωστόσο, την υπεύθυνη «Δήλωση Επιχειρήσεων-Εργοδοτών» στο ΕΡΓΑΝΗ οφείλουν και οι δύο κατηγορίες επιχειρήσεων (σε αναστολή λειτουργίας ή πληττόμενες βάσει ΚΑΔ) να την υποβάλουν μέχρι 10/4/2020. Δηλώνουν:

α) την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενων από το υπουργείο Οικονομικών όπως ισχύουν,

β) τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής,

γ) τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή,

δ) τους τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση, μέσω του εντύπου.

Ημερομηνίες

Τις ημερομηνίες ορίζει νέα υπουργική απόφαση του Γ. Βρούτση που αναμένεται να πάρει ΦΕΚ. Στην απόφαση παρατίθεται η φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης που πρέπει να συμπληρωθεί από τους εργοδότες και την οποία παραθέτουμε. Είναι ενιαία και για όσες επιχειρήσεις ανέστειλαν τη λειτουργία τους (οπότε δικαιούνται και μείωση του επαγγελματικού μισθώματος) και για όσες έχουν πληγεί.

Με την απόφαση δίδονται οι εξής διευκρινίσεις:

● Στην κατηγορία των επιχειρήσεων-εργοδοτών που καλούνται να την υποβάλουν υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

● Το έντυπο μπορεί να συμπληρώνεται από ελεύθερους επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις ακόμη και αν δεν απασχολούν προσωπικό ή δεν έχουν ενεργοποιημένο ΑΜΕ, μόνο ως προς τα πεδία που αφορούν την έκπτωση του ενοικίου της επαγγελματικής μίσθωσης, εφόσον η λειτουργία τους έχει ανασταλεί βάσει ΚΑΔ (κύριας δραστηριότητας την 20/3/2020 ή δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει ακαθάριστων εσόδων ή κύριας δραστηριότητας υποκαταστήματος/των) ή έχει προσωρινά απαγορευτεί με εντολή δημόσιας αρχής.

Πώς θα γίνει το πάγωμα των δόσεων σε ρυθμισμένα δάνεια

Τις λεπτομέρειες του μέτρου αναστολής πληρωμών των δανείων που έχουν ρυθμιστεί μέσω του νόμου Κατσέλη (3869/2010), του εξωδικαστικού μηχανισμού (4469/2017) και του πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας (4605/2019) έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Οπως έγραψε η «Εφ.Συν.» (χθες, 1/4), η αναστολή πληρωμών αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ και επιχειρήσεις που εντάσσονται στους ΚΑΔ και πλήττονται από τον κορονοϊό. Οσοι οφειλέτες δεν λάβουν την οικονομική ενίσχυση, αλλά έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού, μπορούν να λάβουν την τρίμηνη αναστολή πληρωμών μόνο κατόπιν αίτησης στην τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι αν ο δικαιούχος οφειλέτης θέλει να συνεχίσει την εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων είναι αυτονόητο ότι μπορεί να το πράξει.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, προβλέπεται ότι τα συναρμόδια υπουργεία Εργασίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών θα συγκεντρώσουν όλους τους ΑΦΜ των οφειλετών που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού και οι οποίοι θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Στη συνέχεια, οι εν λόγω ΑΦΜ θα αποσταλούν στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, με σκοπό να τους παρέχουν την τρίμηνη αναστολή πληρωμών των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Οι δανειολήπτες που δεν επιθυμούν την αποστολή των ΑΦΜ τους στις τράπεζες και στις εταιρείες διαχείρισης αντίστοιχα, θα πρέπει να προβούν σε δήλωση εναντίωσης, την οποία θα αποστείλουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 9 Απριλίου 2020 και ώς τις 11.59 μ.μ.

Η δήλωση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους http://www.keyd.gov.gr, επιλέγοντας τον σύνδεσμο με τίτλο: «Δήλωση εναντίωσης παροχής στοιχείων σύμφωνα με την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου». Εναλλακτικά, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά απευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www1.gsis.gr/dsae/prp/faces/pages/index.xhtml?userRole=soo.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();