πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 5 Απριλίου 2020

Προσλήψεις στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ μέσω ΑΣΕΠ - Οι αλλαγές της ΠΝΠ

Μετά και την εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, πολλοί αναγνώστες του epoli.gr μας υπέβαλαν ερωτήσεις για την 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α’ 75/30.03.2020) και ειδικότερα το 46ο άρθρο αυτής, με το οποίο ρυθμίζονται πρακτικά θέματα, που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και των Ο.Τ.Α., μέσω διαδικασιών ΑΣΕΠ. 
Αναλύοντας το συγκεκριμένο άρθρο, αυτό προβλέπει τα εξής:

(α) Για όσο χρόνο εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς προστασίας από τον ιό COVID-19 (και το αργότερο έως την 30.06.2020) οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Δημόσιο και Ο.Τ.Α. θα υποβάλλονται στον φορέα που προκηρύσσει τη θέση μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο. Ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται μετά από σχετική απόφαση του φορέα που προκηρύσσει τη θέση, η λήψη της οποίας δεν είναι υποχρεωτική. Το ίδιο ισχύει και για προκηρύξεις που έχουν ήδη εγκριθεί από το ΑΣΕΠ και δεν έχουν δημοσιευθεί ή δεν έχει αρχίσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
(β) Σε περίπτωση που η αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών υπηρεσία του φορέα που προκήρυξε τη θέση δεν μπορεί να προβεί σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο (π.χ. αυτεπάγγελτη αναζήτηση απολυτηρίου Λυκείου κ.ο.κ.), λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία, ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι, εφόσον ανακηρυχθεί προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά τα δικαιολογητικά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
(γ) Οι ενστάσεις για όλες τις ανωτέρω  διαδικασίες πρόσληψης θα υποβάλλονται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο για όσο χρόνο είναι σε ισχύ τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
(δ) Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. δεν αναστέλλεται κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();