πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Παιδικοί σταθμοί -χρηματοδότηση δήμων: Αλλαγές στις προϋποθέσεις (ΦΕΚ)

Αλλαγές στις προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση δήμων για ίδρυση παιδικών σταθμών περιλαμβάνει απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. Δ11/οικ. 13591/476: «Τροποποίηση της αριθ. Δ11/οικ. 21568/620/12-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (B’1409 ) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών του προγράμματος χρηματοδότησης των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», ορίζεται ότι:
Άρθρο μόνο

Α. Η παράγραφος 2.1 κ΄ 2.2 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Ως δικαιούχοι της χρηματοδότησης ορίζονται:

α) Δήμοι, των οποίων οι υπηρεσίες, ή νομικά τους πρόσωπα λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, με έναρξη εφαρμογής του προγράμματος εντός του έτους 2018.

β) Δήμοι ή νομικά πρόσωπα αυτών που δεν λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά διαθέτουν κατάλληλες κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία τέτοιων δομών προσχολικής φροντίδας μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Τα νέα τμήματα δύναται να ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα στεγάσει ή να αποτελέσουν τμήματα νέου /νέων σταθμού/σταθμών που θα συστήσει ο Δήμος ή τα νέα τμήματα να αποτελέσουν δομές προσχολικής ηλικίας σε Δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών που δεν λειτουργούν τέτοιες δομές.

Β. Η παράγραφος 2.4, πλην του πίνακα που παραμένει ως έχει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ΄ εξαίρεση οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών του κατωτέρω πίνακα, όπου διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση μεταξύ των αξιών τοποθέτησης (vouchers) βρεφών και νηπίων σε μονάδες προσχολικής φροντίδας και των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, δημοτικούς ή του ιδιωτικού τομέα, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ίδρυση έως τεσσάρων (4) νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας. Η χρηματοδότηση δύναται να ανέλθει στο ποσό των 150.000,00 ευρώ, για τη δημιουργία τεσσάρων (4) από τα ως άνω τμήματα και για τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών του προγράμματος.
Η συνολική χρηματοδότηση στην συγκεκριμένη περίπτωση δε μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 150.000,00 ευρώ, εντός του συνολικού ορίου της χρηματοδότησης που αποτυπώθηκε στην αριθ. Δ11/οικ.21568/620/12.4.2018 κοινή υπουργική απόφαση».

Γ. Η περίπτωση β της παρ. 4. αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δικαιούχοι υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής για τη χρηματοδότηση του Δήμου ή του νομικού του προσώπου με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερα των δύο (2) τμημάτων ανά Δήμο, ή τεσσάρων (4) τμημάτων των Δήμων του πίνακα του εδαφίου 4 της παραγράφου 2, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού του Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου του, ανάλογα με το αν προτίθενται να λειτουργήσουν τα νέα τμήματα Δήμοι ή νομικά τους πρόσωπα.

Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέχρι τις 31.12.2020».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. Δ11/οικ.21568/620/25-04-2018 (Β΄1409) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();