πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Δεν αναστέλλονται οι προσλήψεις μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου προσωπικού στη δημόσια διοίκηση - Εγκύκλιος

Δεν αναστέλλονται οι διαδικασίες πρόσληψης  προσωπικού –μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – στη δημόσια διοίκηση,  με βάση με τις ρυθμίσεις του 46ου άρθρου «Κατεπείγοντα ζητήματα  ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα» της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες  πρόσληψης που θα ακολουθηθούν για όσο διάστημα «υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020» δίνονται με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών.
Ειδικότερα με  διατάξεις της ΠΝΠ  ρυθμίζονται θέματα προσλήψεων προσωπικού (παρ. 1) «προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια της δημόσιας διοίκησης όσο το δυνατόν απρόσκοπτα, με όρους ωστόσο που να προστατεύουν τη δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον ταυτόχρονα».

Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις προσωπικού – μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου- των φορέων του άρθρου 14 του ν. 2190/1994  «οι αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς και Υπηρεσίες θα προβούν σε κάθε απαιτούμενη περαιτέρω ενέργεια για την πρόσληψη προσωπικού δεδομένου ότι δεν υπάγονται στην αναστολή των προθεσμιών για τις εν λόγω ενέργειες».

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο:
«Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον φορέα:
1. με ηλεκτρονικό τρόπο και
2. κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μετά από σχετική απόφαση του φορέα.
· Τα ανωτέρω ισχύουν και για Ανακοινώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και δεν έχουν δημοσιευθεί ή δεν έχει αρχίσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
3. Για τις ανωτέρω Ανακοινώσεις, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά
τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

4. Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Προς αποτελεσματική εφαρμογή των ανωτέρω καλούνται οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και για τη σχετική ενημέρωσή τους με κάθε πρόσφορο τρόπο.
Εφόσον αποδεικνύεται αιτιολογημένα εκ μέρους του φορέα η αδυναμία
επικοινωνίας των ενδιαφερομένων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, απαιτείται η έκδοση εγκαίρως της απόφασης του φορέα για την κατ΄ εξαίρεση αποστολή των δικαιολογητικών μέσω συμβατικού ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος αυτός καταρχήν αντενδείκνυται (αποτελεί την ύστατη και μόνο επιλογή) για λόγους  αναγόμενους στην προστασία της δημόσιας υγείας και προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός των πολιτών σε ταχυδρομεία λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών μέτρων
περί απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
Ακόμα και στην περίπτωση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι, αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να κάνουν δεκτό οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατατίθεται, από το οποίο αποδεικνύεται η αντικειμενική αυτή αδυναμία προσκόμισης (πχ επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ, αίτηση για
χορήγηση αντιγράφου πτυχίου κ.ο.κ.).

Η ως άνω αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης  εμπροθέσμως των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν αίρει σε καμία περίπτωση ότι τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και ιδιότητες θα πρέπει να είναι σε ισχύ και συμβατά με τους όρους της σχετικής Ανακοίνωσης και της κείμενης νομοθεσίας.
Τέλος, υπενθυμίζονται στο σημείο αυτό οι διατάξεις περί αυτεπάγγελτης
αναζήτησης δικαιολογητικών».'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();