πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι με μισή δουλειά και ...μισό μισθό

Πάνω από μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι υπολογίζεται ότι από την 1η Ιουνίου θα τεθούν στο καθεστώς μειωμένου χρόνου εργασίας, το οποίο συνεπάγεται και μείωση αποδοχών τους, καθώς θα λαμβάνουν μισό μισθό από τους εργοδότες και το κράτος θα καλύπτει το 60% του άλλου μισού που θα χάνεται από τη μισή δουλειά. 
 Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που είδαν σημαντική μείωση του τζίρου τους με το lochdown λόγω κορονοϊού, θα κάνουν χρήση του προγράμματος, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας σημαντικού μέρους των εργαζομένων τους, μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου (είναι πιθανό να υπάρξει παράταση του προγράμματος). 
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου τους, τουλάχιστον 20%, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως ΚΑΔ. Δηλαδή θα μπορούν να ενταχθούν και όσες δεν βρέθηκαν στις λίστες των ΚΑΔ με τις πληττόμενες. Πάντως, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί ποιος τζίρος θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα. Δηλαδή, αν θα είναι ο τζίρος κάποιου μηνός ή του τριμήνου Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου ή του πεντάμηνου Ιανουαρίου – Μαΐου
Ο μηχανισμός «Συν-Εργασία» δίδει σε εργοδότες τη δυνατότητα να θέσουν εργαζόμενους σε καθεστώς μειωμένου χρόνου εργασίας (όχι μικρότερο του 50%) και να τους καταβάλουν το 50% των αμοιβών. Από το υπόλοιπο 50% το κράτος θα καταβάλει στον εργαζόμενο το 60%, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος της απασχόλησης «SURE» και οι τελικές αποδοχές υπολογίζεται να είναι μειωμένες κατά 20%.
Με την ένταξη στον μηχανισμό ο εργαζόμενος θα προστατεύεται από απόλυση, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές του θα υπολογισθούν στον αρχικό μισθό και θα καταβληθούν εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη, επιμερίζοντας έτσι ένα μέρος του βάρους και στους επιχειρηματίες. 
Τα στοιχεία του προγράμματος κωδικοποιούνται ως εξής:
  • Ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, που σημαίνει ότι δεν θα καλύπτει τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης.
  • Ο μηχανισμός θα αφορά και τις εποχικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την περίπτωση, θα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν σε αυτές, μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διατηρούσαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα.
  • Το δικαίωμα του εργοδότη να μειώνει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, θα ασκείται υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σχέσης εργασίας.
  • Δεν θα επιτρέπεται η μετατροπή της σχέσης εργασίας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να λάβει η επιχείρηση το ευεργέτημα της συμμετοχής στον μηχανισμό.
  • Η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ο εργαζόμενος λαμβάνει μισθό 1.000 ευρώ. Εφόσον τεθεί σε καθεστώς μειωμένου χρόνου εργασίας, τότε από τον εργοδότη θα λάβει το ποσό των 500 ευρώ. Από το δημόσιο θα λάβει το 60% των 500 ευρώ, ήτοι 300 ευρώ και οι τελικές μηνιαίες αποδοχές του θα είναι 800 ευρώ.
  • Σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή μετά την ανωτέρω προσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος εξ’ ολοκλήρου. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν ο εργαζόμενος αμείβεται με 700 ευρώ και τεθεί στο νέο καθεστώς, από τον εργοδότη θα λάβει 350 ευρώ. Το 60% επί του άλλου 50% του μισθού το καλύπτει το δημόσιο, το οποίο είναι 210 ευρώ. Όμως το άθροισμα της μισού μισθού από τον εργοδότη και της κρατικής συμμετοχής είναι 560 ευρώ, δηλαδή είναι μικρότερο από τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η κρατική επιδότηση θα αυξηθεί κατά 90 ευρώ και θα φτάσει συνολικά στο ποσό των 300 ευρώ, ώστε οι τελικές αποδοχές του εργαζόμενου να φτάσουν στα 650  ευρώ.
  • Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν δηλαδή οι αμοιβές του εργαζόμενου είναι 900 ευρώ και ο εργοδότης για το τετράμηνο των ειδικών συνθηκών δίνεις τον εργαζόμενο 450 ευρώ (το 50%), οι εισφορές που θα καταβάλλει για τον εργαζόμενο θα είναι το 100% για το ποσό των 900 ευρώ.
  • Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας και σε μείωση του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();