πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Δημόσιο: Τι αλλάζει για κινητικότητα, προσλήψεις (εγκύκλιος)

Τις αλλαγές στο σύστημα κινητικότητας αλλά και την απλούστευση στη διαδικασία των προσλήψεων που προβλέπει ο ν. 4674/2020 (Α΄ 53)με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», διευκρινίζει ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύει η aftodioikisi.gr.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην εγκύκλιο,  οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται είναι οι εξής:
 1. Διενέργεια ενός (1) κύκλου κινητικότητας κάθε έτος με χρονική διάρκεια που εκκινεί από το β΄ δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου εκάστου έτους και με αποκλειστική προθεσμία ολοκλήρωσης των διαδικασιών μετάταξης ή απόσπασης μέχρι την 15η Μαΐου του ίδιου έτους.
 2. Δεύτερος κύκλος κινητικότητας εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους πραγματοποιείται μόνο για τους φορείς εκείνους, για τους οποίους οι διαδικασίες μετάταξης του πρώτου κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων ή μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, καθώς και για τους φορείς των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν. Οι ανωτέρω φορείς έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δεύτερο κύκλο κινητικότητας (μετατάξεων – αποσπάσεων) που εκκινεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους. Η χρονική διάρκεια των διαδικασιών του εν λόγω κύκλου εκκινεί από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους με τον πρώτο κύκλο κινητικότητας και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους. Για το παραδεκτό της συμμετοχής των φορέων στον εν λόγω κύκλο κινητικότητας θα πρέπει στην αιτιολόγηση του αιτήματος να αναφέρονται τα στοιχεία εξαιτίας των οποίων κατέστη ατελέσφορη η διαδικασία του Α΄ κύκλου κινητικότητας, ιδίως πρακτικά του οικείου τριμελούς οργάνου αξιολόγησης, αριθμητικά στοιχεία υποψηφίων ανά θέση καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του οικείου φορέα στοιχείο που αποδεικνύει τη νομιμότητα της συμμετοχής του στον β΄ κύκλο κινητικότητας.
Παράλληλα «από 1ης.1.2020, για την υποβολή και έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος μετάταξης τακτικού προσωπικού από και προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α` 224), απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού. Για τις αποσπάσεις απαιτείται η ανάρτηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος του φορέα. Για τις προσλήψεις εφαρμόζεται το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α` 133)».
Πότε ολοκληρώνονται οι κύκλοι 2018, 2019
Επίσης «οι διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης για τους κύκλους κινητικότητας έτους 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 31/5/2020 και για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2019 έως 30/6/2020. Ειδικότερα, για τους κύκλους κινητικότητας έτους 2018, οι αποφάσεις μετάταξης θα πρέπει έως την 31η/5/2020 να έχουν σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και για τις αποσπάσεις θα πρέπει να έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης του υποψηφίου. Οι ως άνω προθεσμίες προβλέπονται από τις διατάξεις ως αποκλειστικές και ως εκ τούτου απαιτείται οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν αμελλητί σε κάθε απαιτούμενη περαιτέρω ενέργεια. Ειδικά για τους κύκλους κινητικότητας έτους 2018, σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Τυπογραφείο θα είναι σε λειτουργία την 30η και την 31η/5/2020. Σε ό,τι αφορά τον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2019, οι πράξεις μετάταξης θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί έως 30/6/2020 και οι πράξεις απόσπασης να έχουν εκδοθεί έως την 30η/6/2020», προστίθεται.
Αναφορικά την απλούστευση της διαδικασίας προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, στην εγκύκλιος διευκρινίζεται ότι «με το άρθρο 58 του ν. 4674/2020 προβλέπονται τα εξής: Στο τέλος του άρθρου 29 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικώς, στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19 του ν. 2190/1994, τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που πληρούν τους όρους του άρθρου 28 γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.» Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές τους κατά την κατάρτιση και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων τους σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2004. Οι άνω διατάξεις εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία της μετάταξης των υπαλλήλων, δεδομένου ότι η μετάταξη είναι οιονεί διορισμός και εφόσον δεν ζητείται μετάφραση κατά το διορισμό του υπαλλήλου, εξυπακούεται ότι δεν θα πρέπει να αναζητείται και κατά τη μετάταξη του υπαλλήλου, εκτός και εάν ειδικότερη διάταξη που αφορά στη μετάταξη του υπαλλήλου, την απαιτεί. Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμελλητί την παρούσα στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν, καθώς επίσης οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα», υπογραμμίζεται στην εγκύκλιο.
ΘΕΜΑ: Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας- Τροποποίηση διατάξεων βάσει του ν. 4674/2020 ( Α΄ 53)
Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 49Κ/430/οικ. 2631/17-1-2020 (ΑΔΑ 67ΟΓ46ΜΤΛ6-ΔΩΞ) εγκύκλιος
Σε συνέχεια της ως άνω σχετικής εγκυκλίου, σας γνωρίζουμε ότι στις διατάξεις του ν. 4674/2020 (Α΄ 53)με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», περιλαμβάνονται διατάξεις (άρθρα 41έως και 44 και άρθρο 79), οι οποίες αφορούν σε τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, αναφορικά με την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα:
Α. ΑΡΘΡΟ 41 ν. 4674/2020
Με τις διατάξεις του άρ. 41 του ν. 4674/2020(Α΄53) προβλέπονται τα εξής:
«Ανάρτηση Ψηφιακού Οργανογράμματος
 1. Από 1ης.1.2020, για την υποβολή και έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος μετάταξης τακτικού προσωπικού από και προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α` 224), απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού. Για τις αποσπάσεις απαιτείται η ανάρτηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος του φορέα. Για τις προσλήψεις εφαρμόζεται το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α` 133).
 2. Κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται». Βάσει των ως άνω διατάξεων, οι οποίες εφαρμόζονται για κάθε κύκλο κινητικότητας που θα προκηρυχθεί εφεξής, δεν θα εγκρίνεται κανένα αίτημα για μετάταξη ή απόσπαση εάν προηγουμένως δεν έχει αναρτηθεί η κενή οργανική θέση προκειμένου για μετάταξη ή το ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα, εφόσον πρόκειται για απόσπαση.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζονται οι διατάξεις:
α) της παρ. 1 του αρ. 4 του ν. 4440/2016, σύμφωνα με τις οποίες:
“1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16”.
β) του άρθρου 33 του Ν.4531/2018,(Α΄ 62), σύμφωνα με τις οποίες:
«Η προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης οργανισμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α` 224), για τη συμμετοχή φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), δεν απαιτείται, εφόσον με αιτιολογημένη έκθεση του οικείου φορέα, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για τη λειτουργία του καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές διατάξεις».
Από το συνδυασμό των προηγούμενων διατάξεων προκύπτει ότι η προηγούμενη ανάρτηση της κενής οργανικής θέσης που πρόκειται να καλυφθεί μέσω ΕΣΚ με τη διαδικασία της μετάταξης ή η ανάρτηση του ψηφιακού οργανογράμματος για την απόσπαση μέσω ΕΣΚ, αφορά τόσο στις νέες οργανικές διατάξεις των φορέων που έχουν εκδοθεί κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους είτε τις παλαιότερες ισχύουσες οργανικές διατάξεις, εφόσον με αιτιολογημένη έκθεση του οικείου φορέα, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για τη λειτουργία του καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές διατάξεις.
Συναφώς, υπενθυμίζεται η αρ. ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22.10.2019, ΑΔΑ 6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9, σχετική εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με θέμα «Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με την οποία παρέχονται οδηγίες για την καταχώριση του ψηφιακού οργανογράμματος και των θέσεων.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζονται και οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρ. 51 του ν. 4622/2019, σύμφωνα με τις οποίες «4. Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού. 5. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειμενικά αδύνατον να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήματος από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.»
Β. ΑΡΘΡΟ 42 ν. 4674/2020
Με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4674/2020 αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 και συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
«Το άρθρο 6 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6 Διαδικασία διενέργειας προγράμματος κινητικότητας
 1. Το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε δύο κύκλους κατ` έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην κάλυψη προσωρινών αναγκών με απόσπαση.
 2. Ο πρώτος κύκλος κινητικότητας εκκινεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους: οι Υπουργοί για τις υπηρεσίες των Υπουργείων των οποίων προΐστανται, καθώς και για τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα, οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ α` και β` βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων.
 3. Τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο / ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο / ειδικότητα κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
 4. Το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, κατά περίπτωση. Ειδικότερα, τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά τον σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης.
 5. Τα αιτήματα αξιολογούνται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας και εισάγονται σε ενιαία βάση δεδομένων (Πίνακας) για τις προσφερόμενες – διαθέσιμες θέσεις και ανάγκες στο Δημόσιο. Ο Πίνακας για τον πρώτο κύκλο κινητικότητας εκάστου έτους δημοσιοποιείται έως τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους, με την ανάρτησή του σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 6. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7. Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ` ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις. Η μετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου, και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και την υπηρεσία προέλευσής του.
 7. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 15 Μαΐου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, με εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης ή απόσπασης για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά μέχρι τις 30 Ιουνίου.
 8. Φορείς υποδοχής οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν τις διαδικασίες επιλογής και έκδοσης της απόφασης μετάταξης, για θέσεις κατά κλάδο / ειδικότητα για τις οποίες υπάρχει υποψήφιος που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δεν έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος προσλήψεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν. 4622/2019, όπως ισχύει, για τις ως άνω προκηρυχθείσες οργανικές θέσεις.
 9. Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του πρώτου κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων ή μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, καθώς και οι φορείς των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δεύτερο κύκλο κινητικότητας (μετατάξεων – αποσπάσεων) που εκκινεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους.
 10. Η διαδικασία του δεύτερου κύκλου κινητικότητας αφορά μόνον τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος άρθρου.
 11. Ο Πίνακας για τις προσφερόμενες – διαθέσιμες θέσεις και ανάγκες στο Δημόσιο δημοσιοποιείται έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, με την ανάρτησή του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος. Η μετάταξη ή απόσπαση ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην υπηρεσία προέλευσής του.
 1. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, με εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης ή απόσπασης για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
Βάσει των ως άνω διατάξεων οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που επέρχονται είναι οι εξής:
 1. Διενέργεια ενός (1) κύκλου κινητικότητας κάθε έτος με χρονική διάρκεια που εκκινεί από το β΄ δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου εκάστου έτους και με αποκλειστική προθεσμία ολοκλήρωσης των διαδικασιών μετάταξης ή απόσπασης μέχρι την 15η Μαΐου του ίδιου έτους.
 2. Δεύτερος κύκλος κινητικότητας εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους πραγματοποιείται μόνο για τους φορείς εκείνους, για τους οποίους οι διαδικασίες μετάταξης του πρώτου κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων ή μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, καθώς και για τους φορείς των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν. Οι ανωτέρω φορείς έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δεύτερο κύκλο κινητικότητας (μετατάξεων – αποσπάσεων) που εκκινεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους. Η χρονική διάρκεια των διαδικασιών του εν λόγω κύκλου εκκινεί από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους με τον πρώτο κύκλο κινητικότητας και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους.
Για το παραδεκτό της συμμετοχής των φορέων στον εν λόγω κύκλο κινητικότητας θα πρέπει στην αιτιολόγηση του αιτήματος να αναφέρονται τα στοιχεία εξαιτίας των οποίων κατέστη ατελέσφορη η διαδικασία του Α΄ κύκλου κινητικότητας, ιδίως πρακτικά του οικείου τριμελούς οργάνου αξιολόγησης, αριθμητικά στοιχεία υποψηφίων ανά θέση καθώς και κάθε άλλο κατά την κρίση του οικείου φορέα στοιχείο που αποδεικνύει τη νομιμότητα της συμμετοχής του στον β΄ κύκλο κινητικότητας.
Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών παρατίθεται η κάτωθι ροή εργασιών για την διενέργεια των προβλεπόμενων κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις διαδικασιών κινητικότητας:
Πάγιος κύκλος κινητικότητας εκάστου έτους:
 1. Ανάρτηση ψηφιακού οργανογράμματος και κενών θέσεων συνοδευόμενων από τα Π.Θ.Ε. από τον οικείο φορέα.
 2. Έως 10 Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους: Έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αποστολή αιτημάτων προς πλήρωση θέσεων και αναγκών μέσω του Ε.Σ.Κ.
 3. Έως 15 Ιανουαρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους και το αργότερο έως τις 10 Φεβρουαρίου:
3.1. Αποστολή αιτημάτων μέσω της σχετικής πλατφόρμας στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων από το αρμόδιο όργανο και ειδικότερα:
 Ο Υπουργός για τις υπηρεσίες του Υπουργείου και για τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ.
 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του και για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς του.
 Ο Επικεφαλής Ανεξαρτήτων Αρχών για την οικεία Ανεξάρτητη Αρχή.
Εξυπακούεται ότι για την έγκαιρη καταχώριση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των σχετικών αιτημάτων κινητικότητας θα πρέπει οι εποπτευόμενοι φορείς (νπδδ και νπιδ) και οι ΟΤΑ να έχουν αποστείλει εγκαίρως τα αιτήματά τους στο αρμόδιο για την υποβολή αιτήματος όργανο μέσω της σχετικής πλατφόρμας, οπότε και απαιτείται συντονισμός των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται ο οικείος Υπουργός ή ο οικείος Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3.2. Τα αιτήματα θα πρέπει:
 να συνοδεύονται από έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων (αυτοδίκαιων αποχωρήσεων), καθώς και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων
 να αναφέρουν το σύνολο των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
 Να περιλαμβάνουν το οικείο περίγραμμα θέσης εργασίας.
 Να περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα τυχόν πρόσθετα τυπικά προσόντα πέραν των προβλεπομένων στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, τα οποία καθορίζονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ή τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση.
 Ειδικά για τα αιτήματα αποσπάσεων, για τα οποία δεν προβλέπεται και δεν απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, τα αιτήματα θα πρέπει να είναι κατ΄ εξοχήν αιτιολογημένα, όσον αφορά τον σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών και ιδίως την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της εν λόγω υπηρεσιακής ανάγκης.
 1. Έως 20 Φεβρουαρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους:
 Αξιολόγηση των αιτημάτων από την ΚΕΚ, από την οποία κρίνεται το παραδεκτό των αιτημάτων και η σχετική αιτιολογημένη έκθεση.
 Διευκρινίζεται εν προκειμένω και δεδομένου ότι οι κύκλοι κινητικότητας περιορίζονται κατ΄ έτος, ότι οι φορείς θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την υποβολή των αιτημάτων τους τόσο όσον αφορά το αρμόδιο όργανο που αποστέλλει το αίτημα όσο και για την πληρότητα της αιτιολογημένης έκθεσης και του σχετικού Π.Θ.Ε., τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα προαναφερόμενα στοιχεία με πληρότητα και σαφήνεια, καθώς και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο που κατά την κρίση του οργάνου που αποστέλλει αρμοδίως το αίτημα θα πρέπει να τεθεί υπόψη της ΚΕΚ για την αξιολόγηση και ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων. Είναι αυτονόητο ότι αιτήματα που δεν πληρούν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις απορρίπτονται ως απαράδεκτα ενώ πλημμελής ή ελλιπής αιτιολογία των αιτημάτων συνιστά βάσιμο λόγο για την απόρριψη των σχετικών αιτημάτων.
 Εισαγωγή σε ενιαία βάση δεδομένων (Πίνακας) των προσφερόμενων – διαθέσιμων θέσεων και αναγκών στο Δημόσιο και ανάρτησή του σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 1. Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής. Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ` ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις.
 1. Έως τις 31 Μαρτίου του ίδιου ημερολογιακού έτους η υπηρεσία υποδοχής αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4440/2016.
 2. Έως τις 15 Μαΐου του ίδιου ημερολογιακού έτους ολοκληρώνεται η μετάταξη ή η απόσπαση με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου τριμελούς οργάνου αξιολόγησης, και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και την υπηρεσία προέλευσής του.
Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 15 Μαΐου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, με εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης ή απόσπασης για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των υποψηφίων και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά μέχρι τις 30 Ιουνίου.
 1. Φορείς υποδοχής, οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν τις διαδικασίες επιλογής και έκδοσης της απόφασης μετάταξης, για θέσεις κατά κλάδο / ειδικότητα, για τις οποίες υπάρχει υποψήφιος που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δεν έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος προσλήψεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν. 4622/2019, όπως ισχύει, για τις ως άνω προκηρυχθείσες οργανικές θέσεις. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος πρόσληψης για τις ως άνω θέσεις, αυτό θα συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση του αρμοδίου οργάνου, στην οποία θα βεβαιώνονται αρμοδίως τα ανωτέρω και θα κατατίθενται σχετικά πρακτικά του αρμόδιου τριμελούς οργάνου αξιολόγησης.
Β΄ κύκλος κινητικότητας εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους:
 1. Στον εν λόγω κατ΄ εξαίρεση κύκλο κινητικότητας που εκκινεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φορείς, των οποίων:
 Οι διαδικασίες μετάταξης του πρώτου κύκλου κινητικότητας κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων ή μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν.
 Η διαδικασία του δεύτερου κύκλου κινητικότητας που αφορά μόνον τους προαναφερόμενους φορείς πραγματοποιείται με ανάλογη διαδικασία, όπως περιγράφηκε για τον πρώτο βασικό κύκλο. Εξυπακούεται ωστόσο εν προκειμένω ότι η αιτιολογία για την κάλυψη των αιτημάτων θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα και αποδεδειγμένα την υπαγωγή τους στις συγκεκριμένες διατάξεις βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του ο οικείος φορέας, ιδίως πρακτικά συνεδριάσεων του αρμόδιου τριμελούς οργάνου αξιολόγησης κ.α.
 Ο Πίνακας για τις προσφερόμενες – διαθέσιμες θέσεις και ανάγκες στο Δημόσιο δημοσιοποιείται έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, με την ανάρτησή του στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
 Εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προς κάλυψη θέση υποβάλλουν ηλεκτρονικά, αίτηση στην υπηρεσία υποδοχής, η οποία αξιολογεί τις υποβαλλόμενες αιτήσεις μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος.
 Το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους ολοκληρώνεται η μετάταξη ή η απόσπαση με την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου τριμελούς οργάνου αξιολόγησης, και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στην υπηρεσία προέλευσής του.
 1. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, με εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης ή απόσπασης για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των υποψηφίων και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.
Δεδομένων των ως άνω αποκλειστικών προθεσμιών και συγκεκριμένων όρων διεξαγωγής των κύκλων κινητικότητας, παρακαλούνται οι αρμόδιοι φορείς για την αμελλητί διενέργεια κάθε διαδικασίας αρμοδιότητάς τους καθώς η κινητικότητα τελεί πλέον σε άμεση συνάρτηση με τις προσλήψεις προκειμένου να εξασφαλίζεται με λυσιτελή τρόπο η στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών. Επιπλέον, οι φορείς που υπάγονται στον β΄ κύκλο κινητικότητας εκάστου έτους δύνανται να μετέχουν στον επόμενο πάγιο κύκλο μόνο για όσες θέσεις δεν έχουν προκηρυχθεί με τον Β΄ κύκλο.
Γ. Άρθρο 43 και παρ. 2 του αρ. 79 του ν. 4674/2020:
 Με τις διατάξεις του άρ. 43 του ν. 4647/2019 προβλέπονται τα εξής:
“1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάλυψη θέσης με μετάταξη ή απόσπαση γίνεται από την υπηρεσία υποδοχής και συγκεκριμένα από τριμελές όργανο που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης και αποτελείται από Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν στον φορέα υποδοχής προϊστάμενοι κατά τα προαναφερόμενα, μετέχουν Προϊστάμενοι από τον εποπτεύοντα φορέα, εφόσον υπάρχει στον νομό, όπου είναι η έδρα του φορέα υποδοχής, άλλως από άλλη υπηρεσία που εδρεύει στον ίδιο νομό.
Στην περίπτωση των Ν.Π.Ι.Δ., το οικείο διοικητικό συμβούλιο ορίζει τριμελές όργανο αρμόδιο για την αξιολόγηση των υποψηφίων.
Στις Ανεξάρτητες Αρχές το τριμελές όργανο αποτελείται από τον Πρόεδρο ή Επικεφαλής της Αρχής ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος της Αρχής, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής, ένα μέλος ή βοηθό του Επικεφαλής της Αρχής, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής και τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας, που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού.
 1. Στο τριμελές όργανο της παραγράφου 1 δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ένας Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και να συμμετέχει, ως παρατηρητής, εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων.
 2. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων, λαμβάνονται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με την προκηρυσσόμενη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη θέση.
Σε κάθε περίπτωση, το αρμόδιο τριμελές όργανο της παραγράφου 1 του παρόντος, δύναται να διενεργήσει συνέντευξη στην οποία καλεί τους τρεις (3) επικρατέστερους για τη θέση υποψηφίους, εντός πέντε (5) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος, άλλως συντάσσει αμελλητί το πρακτικό επιλογής του επόμενου εδαφίου.
Το πρακτικό επιλογής είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και εισήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και καθορισμό τουλάχιστον δύο (2) επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν.».
 1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιείται με την προηγούμενη παράγραφο 1, ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος”.
 Με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 79 του ν . 4674/2020 προβλέπονται τα εξής:
«Δεν ανασυγκροτούνται και δεν καταργούνται υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος τριμελή όργανα αξιολόγησης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, εφόσον έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων».
Βάσει των ως άνω ρυθμίσεων, για οποιοδήποτε προηγούμενο κύκλο κινητικότητας έτους 2018 ή 2019, τα αρμόδια τριμελή όργανα θα συγκροτηθούν βάσει των παγίων νεώτερων διατάξεων, εφόσον τα τριμελή όργανα αξιολόγησης, όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί κατά τον χρόνο προκήρυξης των σχετικών θέσεων ανά κύκλο κινητικότητας, δεν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων.
Α. Συγκρότηση τριμελούς οργάνου αξιολόγησης:
Με τις ως άνω πάγιες και μεταβατικές διατάξεις του ν. 4674/2020 καθίσταται προσπάθεια εξορθολογισμού και επίτευξης αποτελεσματικότητας στις διαδικασίες που αφορούν την αξιολόγηση των υποψηφίων προς μετάταξη ή απόσπαση μέσω του ΕΣΚ. Κατόπιν πληθώρας ερωτημάτων που ανέκυπταν κατά τη συγκρότηση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων αξιολόγησης και δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη από το νομοθέτη κάθε ειδικότερης περίπτωσης που αφορά στην οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών, η οποία επηρέαζε και την συγκρότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, προκρίθηκε ως λυσιτελέστερη η συγκρότηση συλλογικού οργάνου ανά φορέα και όχι ανά προκηρυσσόμενη θέση, ως ίσχυε, το οποίο καθιστούσε τη διαδικασία χρονοβόρα με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο μην έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες των κύκλων κινητικότητας έτους 2018. Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 79 του ν. 4674/2020, τα τριμελή όργανα αξιολόγησης – ένα ή περισσότερα σε κάθε φορέα- κατ΄ εκτίμηση των αναγκών και του πλήθους των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ή βάσει των κλάδων που αφορούν οι προς πλήρωση θέσεις ή βάσει της οργανωτικής διάρθρωσης του οικείου φορέα (π.χ. κεντρική υπηρεσία, γενική γραμματεία, ειδική γραμματεία καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο για τις Υπηρεσίες εκείνες που έχουν αποκεντρωμένη διάρθρωση) συγκροτούνται πλέον με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης με σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων του οργάνου στην περίπτωση που συγκροτηθούν περισσότερα του ενός συλλογικά όργανα ανά φορέα. Το αρμόδιο τριμελές όργανο συγκροτείται ανά περίπτωση ως εξής:
 Από Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν στον φορέα υποδοχής Προϊστάμενοι κατά τα προαναφερόμενα, μετέχουν Προϊστάμενοι από τον εποπτεύοντα φορέα, εφόσον υπάρχει στον νομό, όπου είναι η έδρα του φορέα υποδοχής, άλλως από άλλη υπηρεσία που εδρεύει στον ίδιο νομό.
 Κατά την ανωτέρω προβλεπόμενη συγκρότηση τα τακτικά μέλη θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα αναπληρωματικά μέλη και εφόσον προβλέπονται στον φορέα όλα τα ιεραρχικά επίπεδα διοίκησης εξυπακούεται ότι θα προκρίνεται στη συγκρότηση το ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο διοίκησης και εφόσον δεν υπάρχει ή δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι του οικείου ιεραρχικού επιπέδου, θα προκρίνεται το αμέσως κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο κ.ο.κ. .
 Στην περίπτωση των Ν.Π.Ι.Δ., το οικείο διοικητικό συμβούλιο ορίζει τριμελές όργανο αρμόδιο για την αξιολόγηση των υποψηφίων.
 Στις Ανεξάρτητες Αρχές το τριμελές όργανο αποτελείται από τον Πρόεδρο ή Επικεφαλής της Αρχής ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο μέλος της Αρχής, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής, ένα μέλος ή βοηθό του Επικεφαλής της Αρχής, που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Επικεφαλής της Αρχής και τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας, που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού.
 Στο τριμελές όργανο δύναται να παρίσταται με συμβουλευτικό ρόλο ένας Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και να συμμετέχει, ως παρατηρητής, εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων. Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που τίθενται εν προκειμένω, διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή των εν λόγω προβλεπομένων προϊσταμένων και εκπροσώπων των εργαζομένων δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου συλλογικού οργάνου ή του αρμόδιου οργάνου που συγκροτεί το συλλογικό όργανο, δεδομένου ότι προβλέπεται ήδη από τις σχετικές διατάξεις, αλλά θα πρέπει να προβλέπονται τόσο στη συγκρότηση, αλλά και να καλούνται κατά τις συνεδριάσεις του αρμόδιου τριμελούς οργάνου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της διαδικασίας
 Γραμματέας στο εν λόγω τριμελές συλλογικό όργανο αξιολόγησης ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης, ο οποίος κατά προτίμηση θα πρέπει να ανήκει στην οικεία διεύθυνση προσωπικού, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση των σχετικών υποβληθεισών αιτήσεων.
Β. Αξιολόγηση υποψηφίων:
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με την προκηρυσσόμενη θέση, οι εκθέσεις αξιολόγησης, η εμπειρία στην άσκηση αντίστοιχων καθηκόντων και κάθε στοιχείο από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου που καταδεικνύει την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη θέση λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις οικείες οργανικές διατάξεις όσο και το περίγραμμα θέσης εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, το αρμόδιο τριμελές όργανο δύναται να διενεργήσει συνέντευξη, στην οποία καλεί τους τρεις (3) επικρατέστερους για τη θέση υποψηφίους, εντός πέντε (5) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, άλλως συντάσσει αμελλητί το πρακτικό επιλογής.
Το πρακτικό επιλογής είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων και εισήγηση για τον υποψήφιο που πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, καθώς και καθορισμό τουλάχιστον δύο (2) επιλαχόντων, εφόσον υπάρχουν.
Γ. Έλεγχος προϋποθέσεων :
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/17.1.2020 (ΑΔΑ: 67ΟΓ46ΜΤΛ6-ΔΩΞ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο του ποσοστού 65% διευκρινίζεται περαιτέρω ότι όσον αφορά στον υπολογισμό του ποσοστού αυτού κατά το χρόνο αξιολόγησης των υποψήφιων από τις υπηρεσίες υποδοχής, η υπηρεσία προέλευσης θα πρέπει να προσμετρήσει και τους υπαλλήλους που έχουν υποβάλει αίτηση για μετάταξή τους μέσω Ε.Σ.Κ.
Όσον αφορά στον υπολογισμό του ποσοστού αυτού κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, η υπηρεσία προέλευσης θα πρέπει να προβεί σε διερεύνηση της τυχόν επιλογής συνυποψηφίων της εν λόγω κατηγορίας και κλάδου ή έστω της συμπερίληψής τους στους καλούμενους προς συνέντευξη υποψηφίους, καθώς και κάθε άλλο πραγματικό γεγονός κατά την κρίσιμη ημερομηνία αυτή (π.χ. απουσία υπαλλήλων με άδεια, συνταξιοδότηση κλπ) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι υπηρετούντες υπάλληλοι στην συγκεκριμένη κατηγορία και κλάδο βάσει των προβλεπομένων οργανικών θέσεων ανέρχονται εν τοις πράγμασι στο 65%, χωρίς να προσμετρώνται οι υπάλληλοι που έχουν γίνει αποδεκτοί για κινητικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΚ.
Επιπλέον και σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους που μετατάσσονται ή αποσπώνται για λόγους υγείας κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 4440/2016, διευκρινίζεται ότι για τους υπαλλήλους αυτούς δεν ελέγχονται οι προϋποθέσεις για την κάλυψη του ποσοστού του 65% ή της μοναδικότητας στον κλάδο και γενικά της παρ. 4 του άρ. 4 του ν. 4440/2016, καθώς πρόκειται για μια διακριτή διαδικασία και δεν καλύπτονται μέσω αυτής οι προκηρυσσόμενες θέσεις για μετάταξη μέσω του ΕΣΚ. Επιπλέον, η υπηρεσία υποδοχής για τον υπάλληλο, στον οποίο έχει δοθεί θετική γνωμοδότηση από την ΚΕΚ για μετάταξη ή απόσπαση για λόγους υγείας δεν είναι κατ΄ αρχήν υποχρεωμένη για την αποδοχή της αιτήσεως του υπαλλήλου, ωστόσο σε περίπτωση άρνησης, η σχετική μη αποδοχή του αιτήματος θα πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη κυρίως εν προκειμένω που η εν λόγω κινητικότητα αφορά στην προάσπιση και στην εξυπηρέτηση ιδιαίτερα σοβαρών λόγων υγείας.
Γ. Άρθρο 44 του ν. 4674/2020:
Οι διατάξεις του άρ. 44 του ν. 4674/2020 προβλέπουν τα εξής:
«Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού
 1. Η κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α` 26) με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α` 224), όπως ισχύει, αφορά στην κατάργηση των άρθρων αυτών ως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4440/2016.
 2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, άλλως κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής. Σε ό,τι αφορά στην μισθολογική προώθηση του υπαλλήλου λόγω κτήσης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, αυτοί λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου, κατόπιν αναγνώρισης της συνάφειας αυτών βάσει των ισχυουσών μισθολογικών διατάξεων. Σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον βαθμό της θέσης, στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.
 1. Για τη διενέργεια των μετατάξεων αυτών ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 4 του ν. 4440/2016.».
 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για το προσωπικό των ΟΤΑ α` και β` βαθμού.
 3. Η περίπτωση γ` του άρθρου 63 του ν. 4559/2018 (Α` 142) αντικαθίσταται και προστίθεται περίπτωση δ` ως εξής:
«γ. είναι συγγενείς μέχρι β` βαθμού προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, ή απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται ή μετατάσσονται, σε φορείς του άρθρου 14 παράγραφος 1 του ν. 2190/1994 με αίτησή τους, στον οικείο φορέα υποδοχής. Η διάρκεια των αποσπάσεων του προηγούμενου εδαφίου είναι δύο (2) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία (1) φορά. Η μετάταξη και απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής και του αρμόδιου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για θέματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κατ` εφαρμογή του άρθρου 109 του ν. 4622/2019. Η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή οργανική θέση ή, εφόσον δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υφιστάμενου κλάδου ίδιας κατηγορίας και αντίστοιχων τυπικών προσόντων. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.
δ. Η αίτηση της προηγούμενης περιπτώσεως υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 30η.6.2020.».
 1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 68 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ α` βαθμού.
 2. Απαγορεύεται η απόσπαση τακτικού υπαλλήλου ΟΤΑ α` βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, εφόσον:
α. είναι μοναδικός υπάλληλος που υπηρετεί στον οικείο κλάδο / ειδικότητα,
β. δεν έχει παρέλθει διετία από τον διορισμό του,
γ. υποχρεούται να υπηρετήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα στον ΟΤΑ όπου διορίστηκε και
δ. έχει επιλεγεί Προϊστάμενος οργανικής μονάδας. Σε περίπτωση που ο αποσπασμένος υπάλληλος επιλεγεί ως Προϊστάμενος οργανικής μονάδας, επέρχεται αυτοδίκαιη παύση της απόσπασης από την τοποθέτησή του ως Προϊστάμενου.
 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α` 224), τροποποιείται ως εξής:
«4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ Α.Ε.), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία.».
 1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για υπηρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν μέρει σε νησιωτικές περιοχές ο υπολογισμός του προβλεπόμενου ποσοστού, υπολογίζεται βάσει της οικείας απόφασης κατανομής θέσεων και της τοποθέτησης των υπαλλήλων στην έδρα της υπηρεσίας, στην οποία έχει τοποθετηθεί ο υπάλληλος, ο οποίος μετέχει στην κινητικότητα, για την κατηγορία και κλάδο του οποίου πραγματοποιείται ο υπολογισμός.»
Βάσει των ως άνω διατάξεων και σε ό,τι αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αποσαφηνίζεται νομοθετικά ότι η κατάργηση με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 19 του ν. 4440/2016 των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) αφορά στην κατάργηση των διατάξεων αυτών ως ίσχυαν προ της έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν. 4440/2016.
Επιπλέον, με την παράγραφο 2 τροποποιούνται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του αρ. 71 του Υπαλληλικού Κώδικα και ρυθμίζονται τα θέματα της βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης των μετατασσομένων υπαλλήλων μέσω του ΕΣΚ. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι υπάλληλος που μετατάσσεται μέσω του ΕΣΚ, μετατάσσεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, άλλως κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής. Σε ό,τι αφορά στην μισθολογική προώθηση του υπαλλήλου λόγω κτήσης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, αυτοί λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου, κατόπιν αναγνώρισης της συνάφειας αυτών βάσει των ισχυουσών μισθολογικών διατάξεων. Σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον βαθμό της θέσης, στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν. Με την παρ. 3 του αρ. 71 προβλέπεται ότι οι εν λόγω μετατάξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΚ, ισχύουν οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 4440/2016.
Με την παρ. 3 του αρ. 44 του ν. 4674/2020 προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 71 του Υ.Κ. ισχύουν και για το προσωπικό των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
Με την παρ. 7 του άρ. 44 του ν. 4674/2020 αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 3 του ν. 4440/2016 και προστίθενται στις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ πλέον και οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ ΑΕ). Ωστόσο με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 79 του ν. 4674/2020 προβλέπεται ότι για την έκδοση κάθε εκκρεμούς απόφασης μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων της ΕΑΒ Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 7 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργού Οικονομικών. Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οι Υπηρεσίες υποδοχής θα πρέπει να επανελέγξουν τυχόν εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης των υπαλλήλων της ΕΑΒ στην Υπηρεσία τους και να προβούν σε κάθε περαιτέρω ενέργεια κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα.
Τέλος, με την παρ. 8 του αρ. 44 του ν. 4674/2020 τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 4 του ν. 4440/2016 και προβλέπεται ότι ειδικά για τις υπηρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν μέρει σε νησιωτικές περιοχές, ο υπολογισμός του προβλεπόμενου ποσοστού υπολογίζεται βάσει της οικείας απόφασης κατανομής θέσεων και της τοποθέτησης των υπαλλήλων στην έδρα της Υπηρεσίας, στην οποία έχει τοποθετηθεί ο υπάλληλος, ο οποίος μετέχει στην κινητικότητα, για την κατηγορία και κλάδο του οποίου πραγματοποιείται ο υπολογισμός.
Οι ως άνω διατάξεις είναι συμβατές με την πρόβλεψη της παρ. 4 του αρ. 101 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «4. Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους». Ως εκ των ανωτέρω, οι υπηρεσίες κατά τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσοστού για τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων του ν. 4440/2016, θα πρέπει ειδικά για τις υπηρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν μέρει σε νησιωτικές περιοχές, να λαμβάνουν υπόψη τους τη στελέχωση της υπηρεσίας, όπου είναι τοποθετημένος ο υπάλληλος, για την κατηγορία και κλάδο του οποίου πραγματοποιείται ο υπολογισμός. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η απόφαση κατανομής των θέσεων, αυτή θα πρέπει να εκδοθεί και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η στελέχωση της Υπηρεσίας κατά τις κρίσιμες ημερομηνίες ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων του απαιτούμενου ποσοστού.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι με την παρ. 4 του αρ. 44 του ν. 4674/2020 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της περίπτωσης γ` του άρθρου 63 του ν. 4559/2018 (Α` 142) και προστίθεται περίπτωση δ`. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, συγγενείς μέχρι β` βαθμού προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, ή απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έλαβαν χώρα στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται ή μετατάσσονται, σε φορείς του άρθρου 14 παράγραφος 1 του ν. 2190/1994 με αίτησή τους, στον οικείο φορέα υποδοχής. Η διάρκεια των αποσπάσεων του προηγούμενου εδαφίου είναι δύο (2) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία (1) φορά. Η μετάταξη και απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής και του αρμόδιου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για θέματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κατ` εφαρμογή του άρθρου 109 του ν. 4622/2019. Η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή οργανική θέση ή, εφόσον δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υφιστάμενου κλάδου ίδιας κατηγορίας και αντίστοιχων τυπικών προσόντων. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. Η αίτηση της προηγούμενης περιπτώσεως υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 30η.6.2020.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ, εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/340/οικ. 9911/8-5-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 1799, ΑΔΑ: ΩΣ5346ΜΤΛ6-ΣΝΔ), σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η αναστολή για την υποβολή αιτήσεων ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοικήσεως έως 12.6.2020, οπότε και η προθεσμία υποβολής της ως άνω αιτήσεως έχει ανασταλεί.
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 -2019
Υπενθυμίζεται το Κεφάλαιο Β΄ της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020, ΑΔΑ ΨΩΘΓΘΜΤΛ6-ΘΘΦ εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης για τους κύκλους κινητικότητας έτους 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 31/5/2020 και για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2019 έως 30/6/2020.
Ειδικότερα, για τους κύκλους κινητικότητας έτους 2018, οι αποφάσεις μετάταξης θα πρέπει έως την 31η/5/2020 να έχουν σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και για τις αποσπάσεις θα πρέπει να έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης του υποψηφίου.
Οι ως άνω προθεσμίες προβλέπονται από τις διατάξεις ως αποκλειστικές και ως εκ τούτου απαιτείται οι αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν αμελλητί σε κάθε απαιτούμενη περαιτέρω ενέργεια. Ειδικά για τους κύκλους κινητικότητας έτους 2018, σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Τυπογραφείο θα είναι σε λειτουργία την 30η και την 31η/5/2020.
Σε ό,τι αφορά τον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2019, οι πράξεις μετάταξης θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί έως 30/6/2020 και οι πράξεις απόσπασης να έχουν εκδοθεί έως την 30η/6/2020.
Ε. Μεταθέσεις προσωπικού:
Με τις διατάξεις του αρ. 55 του ν. 4674/2020 τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) που αφορούν στη μετάθεση προσωπικού και συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
«2.Δεν επιτρέπεται μετάθεση υπαλλήλου χωρίς αίτησή του, εφόσον ο ίδιος ή εξαρτώμενο μέλος της οικογενείας του παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω. Ως εξαρτώμενο μέλος για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου νοείται ο σύζυγος, η σύζυγος ή το τέκνο, ανήλικο ή ενήλικο
ανίκανο προς εργασία. Η μετάθεση υπαλλήλου μετά από αίτησή του, προηγείται της μετάθεσης χωρίς αίτηση. Η μετάθεση υπαλλήλου μετά από αίτησή του, που πάσχει από δυσίατο νόσημα, προηγείται των λοιπών κατηγοριών μεταθέσεων μετά από αίτηση. Μετάθεση πολύτεκνου και τέκνου πολύτεκνου δεν είναι δυνατή χωρίς αίτησή τους. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και για υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά, τα οποία ένα ή περισσότερα είναι υπάλληλοι. Αν στην τελευταία περίπτωση και οι γονείς είναι υπάλληλοι, το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο για τους γονείς ή μόνο για ένα τέκνο αυτών.».
Στ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 4440/2016 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡ. 23 ΤΟΥ Ν. 4487/2018
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 66 του ν. 4674/2020 «1. Προσωπικό των φορέων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του ν. 4440/2016 και στο άρθρο 23 του ν. 4587/2018, το οποίο δεν δύναται να μεταφερθεί λόγω έλλειψης των απαιτούμενων τυπικών προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 50/2001, επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να μεταφερθεί σε θέσεις φορέων υγείας κατηγορίας ΥΕ, εφόσον διαθέτει απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί έπειτα από αίτηση που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται για τη μεταφορά του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4440/2016 και του άρθρου 23 του ν. 4587/2018».
Ενόψει των συνθηκών όπως αυτές διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/340/οικ. 9911/8-5-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 1799, ΑΔΑ: ΩΣ5346ΜΤΛ6-ΣΝΔ), σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η αναστολή για την υποβολή αιτήσεων ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοικήσεως έως 12.6.2020, η ως άνω αποκλειστική προθεσμία έχει ανασταλεί.
Ζ. Άρθρο 48 Ν. 4674/2020– ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
Με τις διατάξεις του αρ.48 του ν. 4674/2020 προβλέπονται τα εξής: “1. Στο άρθρο 7 του ν. 3528/2007 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία που διορίζονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος.».
 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 του ν. 3528/2007 προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) για την πιστοποίηση της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων για διορισμό ατόμων με αναπηρία.».
 2. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις εκκρεμείς περιπτώσεις διορισμών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος”
Βάσει των ως άνω διατάξεων και των αντίστοιχων του ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις περί ελέγχου της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων προς διορισμό ατόμων με αναπηρία από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Για τον έλεγχο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού θα πρέπει να παραπέμπουν τον υποψήφιο με σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο θα περιγράφονται τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υποψήφιος και οι αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές θα πρέπει να αποφαίνονται αιτιολογημένα επί του εγγράφου αυτού σχετικά με την υγεία και την φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων.
Ως εκ των ανωτέρω το Υπουργείο Υγείας, οι Υ.ΠΕ. και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται για την αμελλητί ενημέρωση των οικείων υγειονομικών επιτροπών για την αρμοδιότητά τους αυτή που θεσπίζεται με τις ως άνω διατάξεις. Τα σχετικά παραπεμπτικά έγγραφα θα πρέπει να είναι απολύτως σαφή και εμπεριστατωμένα προκειμένου να εξασφαλίζεται τόσο η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος όσο τα δικαιώματα των εν λόγω διοριστέων.
Σημειώνεται τέλος ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος (11/3/2020) του ν. 4674/2020 περιπτώσεις διορισμών.
Η. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ:
Με το άρθρο 58 του ν. 4674/2020 προβλέπονται τα εξής: Στο τέλος του άρθρου 29 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικώς, στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18 και 19 του ν. 2190/1994, τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που πληρούν τους όρους του άρθρου 28 γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.»
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές τους κατά την κατάρτιση και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων τους σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2004. Οι άνω διατάξεις εφαρμόζονται και κατά τη διαδικασία της μετάταξης των υπαλλήλων, δεδομένου ότι η μετάταξη είναι οιονεί διορισμός και εφόσον δεν ζητείται μετάφραση κατά το διορισμό του υπαλλήλου, εξυπακούεται ότι δεν θα πρέπει να αναζητείται και κατά τη μετάταξη του υπαλλήλου, εκτός και εάν ειδικότερη διάταξη που αφορά στη μετάταξη του υπαλλήλου, την απαιτεί.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αμελλητί την παρούσα στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν, καθώς επίσης οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();