πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Δήμος Χαλανδρίου: Ενημέρωση καταστηματαρχών σχετικά με την ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων

Ενημέρωση καταστηματαρχών σχετικά με την ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους – Παραλαβή αιτήσεων
Εν όψει της επαναλειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (επιχειρήσεις μαζικής εστίασης) από την Δευτέρα 25/5/2020, και σύμφωνα με το άρθρο 65 του νόμου 4688-24/05/2020, ο Δήμος Χαλανδρίου θα εξετάσει την δυνατότητα επέκτασης ατελώς του κοινόχρηστου χώρου, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου , από τις ως άνω επιχειρήσεις έως 30/11/2020.

Α. Ο δωρεάν παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος μπορεί να εκτείνεται σε συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης κοινόχρηστο χώρο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου. Μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων, που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης και πάντως όχι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση.
Προϋποθέσεις για την παραχώρηση επιπρόσθετου κοινόχρηστου χώρου είναι:
-Να επιτρέπεται η ασφαλής και ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων καθώς και η προστασία των διαβάσεων των ΑμεΑ. Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση και να μην παρεμποδίζονται οι εγκαταστάσεις των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας καθώς και οι είσοδοι – έξοδοι παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (προκειμένου να ελεγχθούν τα ανωτέρω, θα ζητείται η σύμφωνη γνώμη της Αστυνομικής Αρχής) .
-Να μην θίγονται τα δικαιώματα άλλου καταστήματος.
-Να τοποθετηθούν αποκλειστικά και μόνο τραπεζοκαθίσματα και όχι οποιαδήποτε άλλη σταθερή ή προσωρινή κατασκευή.
Β. Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας , για την ανάπτυξη αριθμού τραπεζοκαθισμάτων ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον εσωτερικό ή αύλιο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήματος
Δικαιολογητικά:
Προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα
α) παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, και
β)στις περιπτώσεις χορήγησης επιπρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
οι επιχειρηματίες θα πρέπει να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2132023820-821 ) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση tmima.adeion@halandri.gr (τηλ 2132023876-2132023878) τα εξής:
  1. Αίτηση περί παραχώρησης χρήσης επιπρόσθετου κοινόχρηστου χώρου( για αίτηση πατήστε εδώ)
  2. Σχέδιο κάτοψης κοινόχρηστου χώρου (Σκαρίφημα από μηχανικό, στο οποίο να απεικονίζονται αναλυτικά η διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων και οι διαστάσεις του κοινόχρηστου χώρου που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να κάνει χρήση).
  3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για την ορθότητα του διαγράμματος, με το εξής λεκτικό:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΟΚΤΗΤΗ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1596/1986, δηλώνω ότι
  1. Στο σχέδιο κάτοψης κοινοχρήστου χώρου που καταθέτω για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού . . . . . . . . . . . . . .
του / της . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (όνομα επιχειρηματία ή
επωνυμία επιχείρησης)
έχω κάνει πλήρη αποτύπωση του εξωτερικού χώρου (προκηπίου / κοινοχρήστου) κι έχω την πλήρη ευθύνη για τις απεικονιζόμενες καταλήψεις όπου θα γίνει ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
  1. Πρόκειται να τηρηθούν όλες οι ρυθμίσεις όπως αυτές ορίζονται στην ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.

Γ. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου, ή ο επιχειρηματίας δεν επιθυμεί χρήση πρόσθετου κοινοχρήστου χώρου, επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του 50% , με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, κατόπιν αιτήσεως του επιχειρηματία. (Για αίτηση πατήστε εδώ)
Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2132023820-821 ) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση esoda@halandri.gr (τηλ 2132023852)
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();