πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Παραπομπή για δύο κακουργήματα για τον πρώτο διαγωνισμό αποκομιδής σκουπιδιών του Δήμου Ρόδου

Σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων παραπέμπεται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου εκπρόσωπος εταιρείας που μετείχε στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες Αποκομιδής και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ογκωδών Αντικειμένων, Μηχανικής και Χειρωνακτικής Σάρωσης και Αποψιλώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, περιόδου 2016-2018», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 12.681.241,95 €.
Το Δικαστικό Συμβούλιο, υιοθετώντας σχετική Εισαγγελική εισήγηση, αποφάσισε να μην γίνει κατηγορία εις βάρος έτερου εκπροσώπου της εταιρείας, συγγενούς του πρώτου.
Ο πρώτος κατηγορείται για χρήση πλαστού εγγράφου από υπαίτιο που σκόπευε να προσπορίσει σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτο, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη συνολική ζημία που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ στρεφόμενη σε βάρος Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και της απόπειρας απάτης με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ στρεφόμενη σε βάρος Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Θυμίζουμε ότι η προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση παραγγέλθηκε με αφορμή δημοσιεύματα της «δημοκρατικής» και της διαβίβασης από το Δήμο Ρόδου του Πρακτικού IV της από 18.4.2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού, που ακολούθησε.
Ο Δήμος Ρόδου προκήρυξε Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με προσφορές και αξιολόγηση με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την ανάθεση του ως άνω έργου για χρονικό διάστημα 3 ετών.
Ο διαγωνισμός διεξήχθη ηλεκτρονικά με τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών την 28η Δεκεμβρίου 2015.
Οι συμμετέχοντες στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ήταν οι κάτωθι τρεις (3) εταιρείες:
1) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. – ENSER».
2) «Οικολογική Ανακύκλωση και Διαχείριση Αποβλήτων Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «Οικοανακύκλωση Α.Ε.»
3) ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ».
Ο κατηγορούμενος, προκειμένου να συμμετάσχει η εταιρεία που εκπροσωπούσε στον προκηρυχθέντα διαγωνισμό, φέρεται να κατέθεσε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. αίτηση συμμετοχής της εταιρείας.
Προκειμένου η αίτηση αυτή να μην απορριφθεί ως απαράδεκτη, φέρεται να επισύναψε σε αυτήν – μεταξύ άλλων δικαιολογητικών-, το με ημερομηνία 28.12.2015 έγγραφο – εγγυητική επιστολή με τίτλο «ΤΟ WHOM ΙΤ MAY CONCERN», το οποίο φέρετο να έχει συνταχθεί από τους αρμοδίους υπαλλήλους της βρετανικής τράπεζας «EURO ΕΧΙΜ BANK», έγγραφο που ήταν γραμμένο στην αγγλική γλώσσα χωρίς επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και αποτελούσε τραπεζική εγγυητική επιστολή, η οποία πιστοποιούσε ότι η εταιρία «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» είχε κατά την ημερομηνία εκείνη (28.12.2015) πιστοληπτική ικανότητα ποσού 3.500.000€ για το σκοπό συμμετοχής της στον ανωτέρω δημόσιο διαγωνισμό.
Μετά την πάροδο της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας καταθέσεως προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και μελέτη των προσφορών που είχαν κατατεθεί, συνέταξε το από 4.3.2016 πρακτικό III και γνωμοδότησε (κατά πλειοψηφία) στην Οικονομική Επιτροπή να απορρίψει τις προσφορές των δύο πρώτων, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, εταιρειών και να προχωρήσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού η εταιρεία που εκπροσωπούσε ο πρώτος κατηγορούμενος.
Η Οικονομική Επιτροπή με την με αριθμό 62/8.3.2016 απόφασή της ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατά της απόφασης αυτής υπεβλήθησαν δύο προδικαστικές προσφυγές από τις εταιρείες που αποκλείστηκαν.
Η Ένωση Εταιρειών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΠΕΡΜΕ HELLAS Α.Ε. – ENSER» επέδωσε στα μέλη των Επιτροπών δύο εξώδικες δηλώσεις/γνωστοποιήσεις δυνάμει των οποίων αμφισβητούσε τόσο τη γνησιότητα του προρρηθέντος από 28.12.2015 εγγράφου/εγγυητικής επιστολής της τράπεζας «EURO ΕΧΙΜ BANK», όσο και την ακρίβεια των ισολογισμών της περιόδου 2011-2014 που είχε ομοίως συμπεριλάβει.
Επιπλέον, προκειμένου να συμμετάσχει η εταιρεία στον εν λόγω διαγωνισμό, ο πρώτος κατηγορούμενος κατέθεσε ως δικαιολογητικό και τα έγγραφα των ισολογισμών της εταιρείας που εκπροσωπούσε της 31ης.12.2011 (εταιρική χρήση 1.1.2011 – 31.12.2011) και 31ης.12.2012 (εταιρική χρήση 1.1.2012 – 31.12.2012), οι οποίοι όμως ισολογισμοί εμφανίζουν σημαντικές και πολλαπλές διαφοροποιήσεις/ αποκλίσεις σε πλήθος σημείων και οικονομικών στοιχείων και μεγεθών σε σχέση με τους αντίστοιχους δημοσιευμένους στο ΦΕΚ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ..
Ο κατηγορούμενος αναφορικά με το φερόμενο ως εκδοθέν από την τράπεζα «EURO ΕΧΙΜ BANK» έγγραφο δήλωσε ότι η εταιρεία του απευθύνθηκε σε έτερη εταιρεία που εδρεύει στην Κύπρο, η οποία διαθέτει όμιλο εταιρειών με έδρα την Λευκωσία της Κύπρου και παρέχει έναντι αμοιβής χρηματοδοτικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δηλώνοντας περαιτέρω ότι ο τελευταίος δέχθηκε την πρότασή τους περί παροχής υπηρεσιών για την έκδοση Επιστολής Πιστοληπτικής Ικανότητας έως του ποσού των 3.500.000€.
Επιπλέον δηλώνουν ότι η εταιρεία του Κύπριου τούς χορήγησε το πλαστό έγγραφο της τράπεζας «EURO ΕΧΙΜ BANK» που χρησιμοποίησαν, χωρίς εκείνοι να γνωρίζουν την πλαστότητά του (έχει υποβάλει μήνυση εις βάρος του).
Ο κατηγορούμενος αναφέρει ότι η εταιρεία που εκπροσωπούσε είχε απευθυνθεί για την έκδοση εγγυητικής επιστολής και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία του είχε την 28η.12.2015 χορηγήσει εγγυητική επιστολή ποσού ύψους 206.199,06€, ήτοι το 2% της προϋπολογισθείσης συνολικής δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ του διαγωνισμού, δηλαδή το ελάχιστο ποσό ώστε να μην ακυρωθεί η συμμετοχή της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο της διακήρυξης.
Το δικαστικό συμβούλιο έκρινε αναφορικά με τους ισολογισμούς που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τα έτη 2011 και 2012 ότι υφίσταται η ύπαρξη πλειόνων διαφορετικών μεταξύ τους εκδοχών των αυτών εγγράφων, που δημιουργούν βάσιμες ενδείξεις ότι ουδείς εξ αυτών απεικονίζει την οικονομική πραγματικότητα της εταιρείας αλλά ότι χρησιμοποιούνταν κατά το δοκούν ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό.
Όσον αφορά δε το πλαστό έγγραφο εγγυητικής επιστολής της «EURO ΕΧΙΜ BANK», όπως κρίθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο, επιβεβαιώνεται μεν ο ισχυρισμός του πρώτου κατηγορουμένου ότι δεν συνέταξε ο ίδιος το κείμενο του εγγράφου/ εγγυητικής επιστολής της «EURO ΕΧΙΜ BANK», ουδόλως όμως κλονίζεται η βασιμότητα των ενδείξεων περί της γνώσης της πλαστότητας του εγγράφου που χρησιμοποίησε ως αναγκαίο δικαιολογητικό προκειμένου να μην απορριφθεί ως απαράδεκτη η συμμετοχή της εταιρείας που εκπροσωπούσε στο Μειοδοτικό Διαγωνισμό του Δήμου Ρόδου, δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι η εταιρεία του είχε βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Αναφορικά δε με την ύπαρξη εγγυητικής επιστολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος αυτή ουδόλως χρησιμοποιήθηκε από τον κατηγορούμενο για τη συμμετοχή της εταιρείας στον διαγωνισμό.

Την υπόθεση χειρίστηκαν οι δικηγόροι κ.κ. Δρ. Νικήτας Μπόλκας και και Ιωάννης Θωμάς.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();