πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Ελεγκτικό Συνέδριο: Όχι σε Βαρέα & Ανθυγιεινά στο «Βοήθεια στο Σπίτι» (έγγραφο)

Την ώρα που αναμένεται το πόρισμα της Επιτροπής για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ), με την ΠΟΕ-ΟΤΑ ήδη να έχει εξαγγείλει κινητοποιήσεις, ενώ η κυβέρνηση διαρρέει ότι θα εντάξει στα ΒΑΕ και τους εργαζόμενους στο «Βοήθεια στο Σπίτι», ΠΡΑΞΗ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμός 168/2019 Πράξη του το κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών στο Ι΄ Τμήμα του Ελέγκτικού Συνεδρίου απέρριψε χρηματικό ένταλμα δήμου επιδόματος με το οποίο δινόταν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ποσού 150,00 ευρώ, σε τέσσερις δημοτικές υπαλλήλους, οι οποίες απασχολούνται δυνάμει συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την ειδικότητα “οικογενειακός βοηθός” στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.
Όπως αναφέρεται στην ΠΡΑΞΗ : «ηΗ εντελλόμενη δαπάνη παρίσταται μη νόμιμη σύμφωνα με τον βάσιμο λόγο διαφωνίας του Επιτρόπου, διότι δεν προκύπτει ότι οι φερόμενες ως δικαιούχοι υπάλληλοι σ’ αυτό παρείχαν εργασία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, όπως αυτοί ρητά κατονομάζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 98 του ν. 4483/2017 (βλ. σκέψη ΙΙ της παρούσας). Τα αντίθετα δεν μπορούν να συναχθούν από τα διαλαμβανόμενα στο από 25.10.2018 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου, στο οποίο ενώ μεν αναφέρεται ότι οι οικογενειακοί βοηθοί εργάζονται κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και περιγράφονται οι αντίξοες συνθήκες διαβίωσης των εξυπηρετούμενων από το πρόγραμμα δημοτών, δεν βεβαιώνεται ότι το αντικείμενο απασχόλησης των οικογενειακών βοηθών εμπίπτει σε συγκεκριμένη από τις επαγγελματικές ειδικότητες που σύμφωνα με την εφαρμοστέα διάταξη έχουν δικαίωμα λήψης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Τέλος, ο αορίστως προβαλλόμενος ισχυρισμός σχετικά με τη λήψη του συγκεκριμένου επιδόματος από υπαλλήλους του Δήμου, απασχολούμενους ως οικογενειακοί βοηθοί δυνάμει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ελλείψει οποιουδήποτε ειδικότερου στοιχείου τεκμηρίωσης είναι αναπόδεικτος, συνεπώς ουδέν εισφέρει για τη θεώρηση του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
V. Κατ’ ακολουθίαν, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και, ως εκ τούτου, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 347, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 750,36 ευρώ, του Δήμου XXX δεν πρέπει να θεωρηθεί», καταλήγει η ΠΡΑΞΗ του ΕΣ.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();