πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 16 Ιουνίου 2020

Απόφαση για αναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλου & μισθολογική εξέλιξη (έγγραφο)

Μόνιμη υπάλληλος, κατηγορίας ΔΕ, Δήμου, ζήτησε να αναγνωρισθεί η προϋπηρεσία της στα ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ, προσκομίζοντας συγκεκριμένα δικαιολογητικά στην υπηρεσία της.
Ωστόσο, ο Επίτροπος της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό … αρνήθηκε, με την 69/20.12.2018 πράξη, να θεωρήσει το 105, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου XXX, ποσού 225,84 ευρώ.

Το επίμαχο ένταλμα αφορά στην καταβολή διαφοράς αποδοχών βασικού μισθού μηνός Ιανουαρίου έτους 2018, στην μόνιμη υπάλληλο, κατηγορίας ΔΕ, … συνεπεία κατάταξής της από το 10ο στο 13ο ΜΚ της κατηγορίας ΔΕ, λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας της στην ανώνυμη εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (εφεξής ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ).
Ως αιτιολογία της άρνησής του, ο Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι: α) δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της προϋπηρεσίας, καθόσον η εταιρεία ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 σύμφωνα με τη σχετικώς προσκομισθείσα βεβαίωση και δεν αποδεικνύεται από τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά η προϋπηρεσία που αναγνωρίσθηκε για τη μισθολογική εξέλιξη της προαναφερόμενης υπαλλήλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015» έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.
Ακολούθως ο Δήμος XXX, με το 95591/28.12.2018 έγγραφο του Δημάρχου του, επανυπέβαλε για θεώρηση το επίμαχο χρηματικό ένταλμα, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ξεκαθάρισε ότι ως προϋπηρεσία για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4354/2015, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μόνιμοι υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, μπορεί να αναγνωρισθεί ΜΟΝΟ η προϋπηρεσία, που, όπως διαλαμβάνεται στην οικεία αιτιολογική έκθεση, έχει προσφερθεί στους φορείς «που υπάγονται» στις διατάξεις του νόμου αυτού.
Η δε αναγνώριση της προϋπηρεσίας πραγματοποιείται με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα, στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος, εφόσον δεν ορίζεται άλλο αρμόδιο όργανο, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, συνοδευόμενης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία πρέπει μεταξύ άλλων να προκύπτουν χωρίς αμφιβολία τα στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας.
Συνεπώς, έκρινε ότι το συγκεκριμένο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.
Δείτε αναλυτικά, το ιστορικό της υπόθεσης και την απόφαση:

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();