πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

ΥΠΕΣ: ∆ηµοσίευση των πράξεων µετάταξης σε Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθµού (εγκύκλιος)

Ενημερωτική εγκύκλιο με θέμα τη δηµοσίευση των ̟πράξεων µετάταξης σε Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθµού απέστειλε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας το ΥΠΕΣ.

Ειδικότερα επισημαίνεται:
Σας γνωρίζουµε ότι δημοσιεύθηκε ο ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή ̟προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθµιση ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄53), µε τον οποίο ρυθµίζονται – ανάµεσα σε άλλα- και ζητήµατα του ̟προσωπικού των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με το άρθρο 50 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται η ̟αρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019, ως εξής:

«Ό̟που στον ν. 3852/2010, καθώς και στο άρθρο 79 του ν. 4604/2019 αναφέρεται ο όρος Ελεγκτής Νοµιµότητας ή Επόπτης, νοείται ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ του άρθρου 215 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 109 του ν. 4555/2018».

Με την ̟παρούσα διάταξη ρυθµίζεται, κατά τρόπο ενιαίο, το ζήτηµα της δηµοσίευσης των ̟πράξεων µετάταξης, για όλες τις ̟περιπτώσεις µετατάξεων σε ̟πρωτοβάθµιους και δευτεροβάθµιους ΟΤΑ, κατά το µεταβατικό στάδιο και µέχρι τη σύσταση της υπηρεσίας του Ε̟ό̟τη ΟΤΑ, ώστε να γίνεται µε µέριµνα του Συντονιστή της οικείας Α̟ποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Έτσι, κατόπιν των ανωτέρω επισηµαίνουµε τα κάτωθι: Ελληνική

Για όλες τις περιπτώσεις µετατάξεων, όπου φορέας υποδοχής είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθµού, µετά την υπογραφή της απόφασης µμετάταξης από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο,
αποστέλλεται σε ̟περίληψη στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, η οποία µε µέριµνά της, τη διαβιβάζει αµελλητί προς δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Η διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4674/2020, καταλαµβάνει όλες τις περιπτωσεις µετατάξεων που διενεργούνται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, ανεξαιρέτως, µέσω των κύκλων του Ενιαίου
Συστήµατος Κινητικότητας (ΕΣΚ), µετατάξεις για λόγους υγείας, αµοιβαίες µετατάξεις, µετατάξεις υ̟αλλήλων από κλάδο σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ιδίου ΟΤΑ κ.λ̟.

Αµοιβαίες µετατάξεις

Επισηµαίνεται ότι οι αµοιβαίες µετατάξεις, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.4440/2016, ό̟ως ισχύει, διενεργούνται µε απόφαση των αρµόδιων προς διορισµό οργάνων των
φορέων ̟προέλευσης και υποδοχής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην ̟περίπτωση αµοιβαίας µετάταξης υπαλλήλων από και προς ΟΤΑ, ̟ου υπάγονται ε̟ο̟τικά σε διαφορετικές Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, η ̟περίληψη της απόφασης µετάταξης θα
̟ρέ̟ει να αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο µε µέριµνα και των δύο Συντονιστών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.

Τέλος, υπενθυµίζονται οι διατάξεις της ̟αρ. 1 του αρ. 79 του ν. 4674/2020, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο εικοστό έβδοµο της α̟ό 1.5.2020 Π.Ν.Π., (ΦΕΚ Α΄ 90), ό̟ου ̟ροβλέ̟εται ότι, κατ` εξαίρεση, για τον Α` κύκλο κινητικότητας 2019 οι αποφάσεις µετάταξης εκδίδονται σε αποκλειστική προθεσµία έως τις 30 Ιουνίου 2020, µετά την παρέλευση της οποίας δεν µπορεί να γίνει καµία ̟περαιτέρω ενέργεια, µε µόνη εξαίρεση τους υ̟αλλήλους ̟ου εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο εφαρµογής του άρθρου 97 του ν.4674/2020. Αναλυτικές οδηγίες έχουν δοθεί µε τη ∆Ι∆Α∆/Φ.69/114/9708/8-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου µας, µε Α∆Α: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ,στην οποία σας ̟παραπέμπουμε, για ενηµέρωση και εφαρµογή.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε να ενηµερώσετε άµεσα τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού χωρικής σας αρµοδιότητας για τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα εγκύκλιο, δεδοµένων των
συγκεκριµένων προθεσµιών ̟ου ορίζει το ̟προαναφερθέν νοµικό ̟πλαίσιο, ώστε να υπάρξει η δέουσα προετοιµασία των υπηρεσιών, για την εµπρόθεσµη ανταπόκρισή τους στις προβλε̟όµενες ενέργειες.

Το παρόν µπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδροµή Υπουργείο/Αναρτηθέντα Έγγραφα/Εγκύκλιοι (https://ypes.gr/eguklioi).

Το Υ̟ουργείο µας ̟αραµένει στη διάθεσή σας για κάθε ̟περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();