πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

Ληξιαρχικές Πράξεις & πιστοποιητικά δημοτολογίου μέσω gov.gr -Η διαδικασία (έγγραφο)

Μέσω του gov.gr θα γίνεται πλέον η χορήγηση ληξιαρχικών  πράξεων και πιστοποιητικών δηµοτολογίου. Αυτό προβλέπει το άρθρο 65 του νομοσχεδίου «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις΄΄ (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. ΄΄Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα΄΄ (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε από την Βουλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr πρόκειται για περίπου 200.000 πράξεις ετησίως για τις οποίες, πλέον, δεν θα απαιτείται παρουσία στο γκισέ αλλά θα γίνεται διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 65 θα χορηγούνται αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών, τα οποία θα έχουν την ίδια ισχύ με τα σχετικά έγγραφα.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ Άρθρο 65
Χορήγηση αποσπασµάτων ληξιαρχικών  πράξεων και πιστοποιητικών δηµοτολογίου µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης
  1. Η χορήγηση αποσπασµάτων των ληξιαρχικών πράξεων του ν. 344/1976 (Α’ 143) µπορεί να γίνεται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης µε βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. Τα αποσπάσµατα αυτά µπορούν να χορηγούν µε τον ίδιο τρόπο και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Για την αποδεικτική δύναµη των αποσπασµάτων ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 344/1976.
  2. Η χορήγηση πιστοποιητικών δηµοτολογίου µπορεί να γίνεται µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης µε βάση τα στοιχεία  του Μητρώου Πολιτών. Τα πιστοποιητικά αυτά µπορούν να χορηγούν µε τον ίδιο τρόπο και τα ΚΕΠ. Για την αποδεικτική δύναµη των πιστοποιητικών ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195).
  3. Τα αποσπάσµατα των ληξιαρχικών πράξεων και τα πιστοποιητικά δηµοτολογίου που χορηγούνται σύµφωνα µε το παρόν φέρουν: α) τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου  (Α’ 68), όπως κυρώ- θηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και β) τα στοιχεία  του αρµόδιου για την έκδοσή του οργάνου, γί- νονται δε υποχρεωτικά αποδεκτά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), ό- πως κυρώθηκε και ισχύει.
  4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των αποσπασµάτων και των πιστοποιητικών του παρόντος, τα πρότυπα των χορηγούµενων αποσπασµάτων και πιστοποιητικών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();