πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Πρόβλημα στα έσοδα και έξοδα των ΟΤΑ για το 2021

Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν πολλοί δήμαρχοι και τα μέλη του ΔΣ της ΚΕΔΕ καθώς σε εγκύκλιο που έστειλε το Υπουργείο Οικονομικών, το αποτέλεσμα του ενοποιημένου προϋπολογισμού για την τοπική αυτοδιοίκηση το έτος 2021 θα είναι -143 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή οι οργανισμοί θα εισπράξουν 143 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τις δαπάνες τους. Στην υπ. αριθμ. 2/30551/21.7.2020 εγκύκλιο με τίτλο «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης έτους 2021» δημοσιεύονται τα συγκεκριμένα ποσά.
Σύμφωνα με όσα είπε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου αλλά και πολλά από τα μέλη έχει δημιουργηθεί ήδη από τον κορονοϊό ένα τεράστιο πρόβλημα καθώς αρκετοί δήμοι έχουν τεράστια απώλεια εσόδων και πρόβλημα ρευστότητας.

Το ζήτημα είναι όμως είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών κ. Γ Μουράτογλου ότι έχει συμφωνηθεί οι προϋπολογισμοί των δήμων να καταρτιστούν βάση εσόδων του 2019, αλλά αν ακολουθήσουν και τα έξοδα ου 2019 αυτά θα παρουσιαστούν πολύ μειωμένα έναντι οφειλών του 2021 και δεν θα μπορούν να ισοσκελιστούν οι προϋπολογισμοί.
Η ΚΕΔΕ θα προτείνει μια ρύθμιση στο Υπουργείο Οικονομικών για τη δυνατότητα άμεση αναμόρφωσης.

Στην εγκύκλιο δίνονται οι κατευθύνεις για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών και των λοιπών Φορέων Γενικής Κυνβέρνησης οικονομικού έτους 2021.
Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των ΦΓΚ γίνεται σύμφωνα με τους στόχους δημοσιονομικού αποτελέσματος και τα συνολικά όρια δαπανών, όπως εμφανίζονται σε πίνακες και σύμφωνα με το υποβληθέν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων που απορρέουν από την υγειονομική κρίση του COVID-19. Οι δαπάνες των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης πρέπει να κατανέμονται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών, ενώ οι λοιποί ΦΓΚ πρέπει να φροντίζουν για την επίτευξη κατ’ ελάχιστον του δημοσιονομικού αποτελέσματος που περιγράφεται επίσης σε πίνακες.

Η κατάρτιση των προϋπολογισμών των ΦΓΚ διέπεται από βασικές αρχές (άρθρα 49, 51 και 62 του ν.4270/2014, Α’ 143), σύμφωνα με τις οποίες τα δημοσιονομικά γεγονότα του προϋπολογισμού κάθε ΦΓΚ αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους, με την εμφάνιση όλων των εσόδων και δαπανών σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό (αρχή της ενότητας και της καθολικότητας). Ειδικότερα, τα έξοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν σε κωδικούς/λογαριασμούς εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό τους, ενώ καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει, για μεν την Κεντρική Διοίκηση και τα ΝΠΔΔ τις εγκεκριμένες πιστώσεις, για δε τα ΝΠΙΔ τον προϋπολογισμό τους.

Το υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν.4172/2013 (Α’ 167), προωθεί την έκδοση δύο κοινών υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμιών δήμων και περιφερειών, εγκαίρως.
Τα σχέδια των ενοποιημένων προϋπολογισμιών των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων των ΟΤΑ, καθώς και ο συγκεντρωτικός ενοποιημένος προϋπολογισμός των ΟΤΑ πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι 1.9.2020 στο ΔΠΓΚ.
Επισημαίνεται ότι στους πίνακες, τις εγκυκλίου πέραν του ότι αποτυπώνονται συνολικά οι εκτημίσεις πραγματοποιηθέντων δωδεκαμήνου του 2020, συμπεριλαμβάνονται και οι εκτιμήσεις εξόδων.
Και εδώ είναι το πρόβλημα. Τα έξοδα του 2020 είναι αυξημένα λογω κορονοϊού και τα έσοδα πολύ μειωμένα λόγω μέτρων ελάφρυνσης.
Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των ΟΤΑ προκύπτει ως διαφορά των εσόδων – εξόδων (ταμειακό ισοζύγιο), χωρίς τα έσοδα και τα έξοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, πλέον/μείον (+/-) τη μεταβολή του ύψους των απλήρωτων υποχρειώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (τρίτους)
Στον πίνακα της εγκυκλίου προσδιορίζεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για το έτος 2021 του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ που παρουσιάζει υστέρηση 143 εκ ευρώ.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();