πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Το 60% των ληξιπρόθεσμων από τους ΚΑΠ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις», ποσοστό 60% από τον Κρατικό Προϋπολογιμό που προορίζεται για τις ληξιπρόθεσμων οφειλές ΟΤΑ θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ

Συγκεκριμένα η τροπολογιία αναφέρει:
Άρθρο 69 Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 –
Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων τους
Μετά την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α ́ 160), προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2α. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών που θα καταβάλλει κατά το οικονομικό έτος 2020 ο Κρατικός Προϋπολογισμός στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους πόρους που αποδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Η παρακράτηση διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ.2.».

Τι λέει το άρθρο Άρθρο 6 του 4281/2014
Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους
Όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.
Ειδικότερα, οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) δύνανται να επιχορηγούνται εκτάκτως και για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, εφόσον έχουν παρέλθει ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.
Κατ’ εξαίρεση, επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι ΟΚΑ σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δύναται να χρησιμοποιούνται και για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, εφόσον έχουν παρέλθει ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις επιχορηγήσεις που έχουν λάβει οι ΟΚΑ, δυνάμει της 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β΄ 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιχορήγησης των φορέων, η διαδικασία και οι προθεσμίες επιστροφής στον Κρατικό Προϋπολογισμό της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται για τον ανωτέρω σκοπό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιχορήγησης των ΟΚΑ για την αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, η διαδικασία και οι προθεσμίες επιστροφής στον Κρατικό Προϋπολογισμό της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται για τον ανωτέρω σκοπό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε περίπτωση που οι προθεσμίες επιστροφής παρέλθουν άπρακτες, ποσό αντίστοιχου ύψους με το ποσό της επιστροφής δύναται να παρακρατείται από μεταβιβάσεις προς τους ανωτέρω φορείς. Με τις ανωτέρω ή με όμοιες αποφάσεις δύναται να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.
Παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 31 Μαΐου 2019 οι προθεσμίες της υποπαραγράφου 10 της παραγράφου Β.3 του Μέρους Β΄ της 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β΄ 1932) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της παραγράφου Γ.9 της 2/3872/ΔΠΓΚ/ 13.1.2017 (Β΄ 54) απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();