πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

Συμβασιούχοι: Παράταση εργασίας για εργαζόμενους σε προγράμματα ΕΣΠΑ (έγγραφο)

Τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μέχρι δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι το τέλος του προγράμματος, προβλέπει το άρθρο 21 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ», για τους εργαζόμενους αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) έτη για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί του άρθρου 21
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4674/2020 αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, το οποίο προέβλεπε ότι για τους σκοπούς της υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς κ.λπ. οι συμβάσεις του προσλαμβανόμενου προσωπικού είναι ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης. Η ρύθμιση του άρθρου 61 του ανωτέρω νόμου 4674/2020 επέτρεπε τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου με διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης προς τους διεθνείς οργανισμούς, ενώ δεν διατηρήθηκε η πρόβλεψη για παράταση ή ανανέωση των ήδη υπαρχουσών συμβάσεων.
Η κατάργηση της πρόβλεψης περί ανανέωσης των συμβάσεων προκάλεσε δυσχέρειες στην εκτέλεση προγραμμάτων που υλοποιούνται επί μακρό χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, επαναφέρεται το προϊσχύσαν καθεστώς πρόσληψης προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μέχρι δώδεκα μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι το τέλος του προγράμματος.
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21
Άρθρο 21 – Ρυθμίσεις για το προσωπικό εκτέλεσης αναπτυξιακών προγραμμάτων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 21 του ν. 2190/1994
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) αντικαθίστανται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
  1. «Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) έτη για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες και να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Τα ως άνω ισχύουν και για το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται από την Ε.Α.Β. Α.Ε. για την υλοποίηση συμβάσεων έργου διάρκειας έως πέντε (5) έτη που συνάπτονται, μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους.
Οι υποψήφιοι του προηγούμενου εδαφίου κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια: Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ: Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση. Εμπειρία: Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν είκοσι (120) μήνες. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο 1 της παραγράφου 11Α του παρόντος άρθρου και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο 2 και ούτω καθ` εξής. Ειδικώς, το επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και το προσωπικό που ασχολείται με την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων Ερευνητικών Ινστιτούτων που είναι Ν.Π.Ι.Δ., προσλαμβάνεται με τη διαδικασία προσλήψεως ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων που συγκροτείται με την ευθύνη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος. Οι πίνακες επιλογής που συντάσσονται από την επιτροπή αυτήν αναρτώνται στο κατάστημα του οικείου φορέα. Ο έλεγχος τόσο των προκηρύξεων όσο και των πινάκων επιλογής γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή κατ` ένσταση υποψηφίων, μόνο και για λόγους νομιμότητας, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 6 του ιδίου ως άνω άρθρου 19. Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, πλην του προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι., Κέντρων και Ινστιτούτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσλαμβάνεται κατ` ανάλογη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997. Κατ` εξαίρεση, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων, εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθμών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου σχολείου ή εκπαιδευτηρίου ή βρεφονηπιακού σταθμού. Αποκλείεται η αναγνώριση των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.”.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();