πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Υπερωρίες Δημοτικών Αστυνομικών: Τι έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο για τη νομιμότητα πληρωμής τους

Μη νόμιμη έκρινε δαπάνη καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή, απογευματινή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία σε Υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, η αριθμ. 284/2019 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει πως η υπερωριακή απασχόληση των φερόμενων ως δικαιούχων Δημοτικών Αστυνομικών δεν ήταν νόμιμη, καθόσον η εγκριτική της απασχολήσεως αυτής Απόφαση του Δημάρχου δεν διαλαμβάνει πλήρη και ειδική αιτιολογία, με αναφορά σε συγκεκριμένα και σαφή πραγματικά στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η συνδρομή ειδικών περιστάσεων (εκτάκτων, εποχικών ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών) που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των Υπαλλήλων της εν λόγω Υπηρεσίας, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, η φύλαξη δημοτικής περιουσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και η αστυνόμευση προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε τρεις Δημοτικές Ενότητες δεν συνιστούν έκτακτες, εποχικές ή επείγουσες αλλά διαρκείς υπηρεσιακές ανάγκες, που ανήκουν στα συνήθη καθήκοντα των Δημοτικών Αστυνομικών.
Δεδομένου δε ότι η Δημοτική Αστυνομία λειτουργεί κατά νόμο σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, θα αρκούσε εν προκειμένω η αναφορά στη σχετική εγκριτική Απόφαση των ειδικών εκείνων περιστάσεων που επέβαλαν την πρόσθετη κατά χρόνο απασχόληση του προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, καθώς και των λόγων για τους οποίους δεν ήταν εφικτός ο εκ των προτέρων σχεδιασμός για την αντιμετώπιση τους με κατανομή των υπηρετούντων Υπαλλήλων σε αντίστοιχες βάρδιες.

Περαιτέρω, η αιτιολογία σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Δημοτικών Υπαλλήλων, η οποία απαιτείται να περιλαμβάνεται στο σώμα της σχετικής εγκριτικής Απόφασης του αρμοδίου οργάνου, δεν δύναται να αναπληρωθεί εκ των υστέρων με το έγγραφο επανυποβολής του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος.

Σε κάθε πάντως περίπτωση η επικαλούμενη έλλειψη προσωπικού, κατά μόλις ένα άτομο, λόγω χορήγησης άδειας ανατροφής, θα έπρεπε να οδηγήσει σε ορθολογικότερη κατανομή της εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και όχι στην, κατά καταστρατήγηση των σχετικών διατάξεων, συστηματική απασχόληση των υπηρετούντων καθ’ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου εργασίας.  Ιδίως δε, όταν όλες οι αναφερόμενες υπηρεσιακές ανάγκες (φύλαξη δημόσιας περιουσίας και προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις) ήταν εκ των προτέρων γνωστές, με αποτέλεσμα να παρίσταται εφικτός ο έγκαιρος προγραμματισμός τους.

Αναλυτικότερα, ολόκληρη η Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου βρίσκεται ΕΔΩ  .

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();