πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Οικονομική στοχοθεσία ΟΤΑ 2021: Νέοι Πίνακες από το ΥΠΕΣ

Εγκύκλιο για τους «πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021» εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης του Υπ.Εσωτερικών.

Απευθύνεται στους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ΝΠΔΔ αυτών που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, την ΚΕΔΕ, τις ΠΕΔ, την ΕΝΠΕ, την ΕΕΤΑΑ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για κείμενο τεχνικών οδηγιών, που μπορεί να γίνει αντιληπτό ιδίως από τους αρμόδιους Υπαλλήλους των ΟΤΑ.

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο εφαρμογής της ΚΥΑ του 2018 και της αναγκαιότητας τροποποίησης των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2021, το Υπουργείο ενημερώνει για τα εξής:


Τροποποίηση πινάκων στοχοθεσίας 2021

Α.1. ΔΗΜΟΙ (και ΝΠΔΔ αυτών)

Οι πίνακες στοχοθεσίας τροποποιούνται ως προς τη σύνθεση των επιμέρους στόχων (γραμμών). Ειδικότερα πραγματοποιούνται οι εξής αλλαγές:


Μεταφορά των ΚΑΕ 1213 «Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών», 1219 «Λοιπές επιχορηγήσεις», 1326 «Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών» και 1329 «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα» από τη γραμμή 3α «Ίδια Έσοδα (συμπ. Εσόδων από τόκους)» στη γραμμή 2, η οποία μετονομάζεται σε «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε. και λοιπές πηγές».

Αντικατάσταση στη γραμμή 4 των εσόδων «Εκτιμώμενα έσοδα από απαιτήσεις ΠΟΕ» του ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» από τον ΚΑΕ 8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων».

Μετονομασία της γραμμής 7 των εσόδων «Χρηματικό Υπόλοιπο» σε «Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο» το οποίο υπολογίζεται ως η διαφορά του ΚΑΕ 5 «Χρηματικό υπόλοιπο» μείον τους ΚΑΕ 8512 «Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων» και ΚΑΕ 8513 «Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων»

Α.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (και ΝΠΔΔ αυτών)

Οι πίνακες στοχοθεσίας τροποποιούνται ως προς τη σύνθεση των επιμέρους στόχων (γραμμών). Συγκεκριμένα:

Μεταφορά του ΚΑΕ 9000 «Έσοδα από επιχορηγήσεις κ.λ.π. για επενδύσεις» από τη γραμμή 3 «Ίδια Έσοδα» στη γραμμή 2 «Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, από Προγράμματα της Ε.Ε. και λοιπές πηγές χρηματοδότησης» εξαιρουμένων των ΚΑΕ 9100+9200 «Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις».

Διενέργεια ελέγχων διαμόρφωσης ορθού οικονομικού αποτελέσματος

Τόσο κατά την κατάρτιση των πινάκων στοχοθεσίας από τους υπόχρεους Φορείς όσο και κατά τον έλεγχο τους από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει να επαληθεύονται οι έλεγχοι που περιγράφονται παρακάτω, προκειμένου να καθίσταται έγκυρος ο πίνακας στοχοθεσίας και να είναι δυνατός ο έλεγχος αποκλίσεων κατά τη διάρκεια του έτους. Καταρχήν: α) Οι απλήρωτες υποχρεώσεις κατά τη λήξη του οικονομικού έτους πρέπει να είναι μηδέν, β) O στόχος του οικονομικού αποτελέσματος κατά τη λήξη του οικονομικού έτους να διαμορφώνεται ως εξής: β.1) Σε περίπτωση που ο π/υ είναι ισοσκελισμένος, τότε ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να ισούται με το αποθεματικό (διότι οι πιστώσεις του αποθεματικού δεν συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του οικονομικού αποτελέσματος). Αν έχει καταρτιστεί πλεονασματικός π/υ, τότε ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος προσαυξημένο με το ποσό του αποθεματικού, β.2) Σε περίπτωση που ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος κατά τη λήξη του οικονομικού έτους είναι μικρότερος του αποθεματικού, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να ισούται με τη διαφορά μεταξύ διαθεσίμων και χρηματικού (ταμειακού) υπολοίπου.


Μπορείτε αναλυτικότερα να δείτε


- την αριθμ. 61528/28.9.2020 Εγκύκλιο 

- τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμων και ΝΠΔΔ 

- τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Περιφερειών 

- τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ που εκτελούν σε δεδουλευμένη βάση

- τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΙΔ που εκτελούν σε ταμειακή βάση

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();