πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020

Δημόσιο - Άδεια ευπαθών ομάδων: Νέα εμπόδια στη χορήγηση της από το ΥΠΕΣ

Με ΕΓΚΥΚΛΙΟ του υπουργείου Εσωτερικών επανακαθορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου και αλλάζουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, σε μια προσπάθεια που, όπως φαίνεται, έχει ως σκοπό τον περιορισμό των εργαζομένων που θα δικαιούνται την συγκεκριμένη άδεια.

Με τον επανακαθορισμό των ομάδων αυξημένου κινδύνου, πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι που μέχρι τώρα έπαιρναν την ειδική άδεια, τώρα θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους, καθώς οι Διευθύνσεις καλούνται να επανεξετάσουν αν οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να δικαιούνται την άδεια.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι πρέπει να υπάγονται σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, ώστε να πάρουν την άδεια. Για παράδειγμα, ενώ μέχρι τώρα όλοι οι εργαζόμενοι άνω των 65 ετών υπάγονταν στις ευπαθείς ομάδες, τώρα πια δεν ανήκουν σε αυτές! Θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουν κι άλλο νόσημα.

Ενώ παράλληλα τίθεται και η προϋπόθεση του συνωστισμού: «Εφόσον στην υπηρεσία δεν υπάρχει συνωστισμός ή έχει ήδη εξασφαλιστεί ή τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου, δεν απαιτείται η εφαρμογή του εν λόγω έκτακτου μέτρου», τονίζεται στην ίδια εγκύκλιο. 

Δεν σταματούν όμως εκεί τα εμπόδια που βάζει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών με ημερομηνία 20/09/2020, οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στις ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που εκδίδεται κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της Υπηρεσίας, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα καθήκοντα που ασκεί ο εργαζόμενος, οι συνθήκες εργασίας που “έχουν διασφαλιστεί για την προστασία της υγείας του”, όπως η έκταση του χώρου εργασίας και ο αριθμός εργαζομένων. Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να λάβει υπόψη τα παραπάνω στοιχεία του παραπεμπτικού, πριν χορηγήσει την άδεια! Κάτι που δεν ίσχυε στην χορήγηση των ειδικών αδειών που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα!

Της γραφειοκρατίας το ανάγνωσμα!

Με λίγα λόγια η κυβέρνηση και το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους που υπάγονται στις ευπαθείς ομάδες να το …αποδείξουν! Εξαναγκάζει μάλιστα τους εργαζόμενους να βρουν γιατρούς οι οποίοι θα πρέπει να συντάξουν ολόκληρη έκθεση που εκτός από την περιγραφή του νοσήματος του ασθενούς θα πρέπει να περιλαμβάνει και τις συνθήκες στο χώρο εργασίας βάσει εγγράφου που θα έχει συντάξει η υπηρεσία!!

Δηλαδή ο γιατρός θα πρέπει να αποδεχτεί (χωρίς να τις γνωρίζει) τις συνθήκες που επικρατούν και να υπογράψει το έγγραφο για τον υπάλληλο που υπάγεται στις ευπαθείς ομάδες. Ουσιαστικό το υπουργείο πετάει το μπαλάκι στους γιατρούς προκειμένου να μην αναλάβει τις ευθύνες τους απέναντι στους δημόσιους υπαλλήλους που υπάγονται στις ευπαθείς ομάδες.

Επιπλέον, οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα ζητήσουν ειδική άδεια θα πρέπει να πάνε σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο προκειμένου να πάρουν τη βεβαίωση εν μέσω πανδημίας βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωής τους και στερώντας παράλληλα πολύτιμο χρόνο από γιατρούς που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της μάχης για να τους συντάξουν έγγραφα ή να πληρώσουν από την τσέπη τους κάποιον ιδιώτη γιατρό!!!

Μάλιστα το υπουργείο στην εγκύκλιο ξεκαθαρίζει ότι «γνωματεύσεις που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες δεν έχουν λάβει υπόψη τους το σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο της υπηρεσίας κατ΄ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, δεν στοιχειοθετούν υποχρέωση της Διοίκησης για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας».

Εξωφρενική απαίτηση με δύο στόχους

Πρόκειται για μια εξωφρενική απαίτηση που έχει διπλό στόχο:

Πρώτον να περιορίσει τις ειδικές άδειες των ευπαθών ομάδων.

Δεύτερον να αποποιηθεί το υπουργείο τις ευθύνες του.

Το σχέδιο μάλιστα φαίνεται ότι ήταν οργανωμένο από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο αφού είχε φροντίσει να περιλάβει την συγκεκριμένη διάταξη στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α΄ 177), που ψηφίστηκε στη βουλή και δημοσιεύτηκε στις 15/09/2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο σημειώνεται:

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14/3/2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας θα πρέπει να προηγείται σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο της Υπηρεσίας, το οποίο θα συνυπογράφεται από τον Ελεγκτή Ιατρό ή Ιατρό Εργασίας ή άλλο ιατρό της υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει, στο οποίο θα βεβαιώνονται τα καθήκοντα που ασκεί ο υπάλληλος βάσει του κλάδου ή της ειδικότητάς του ή δύναται να ασκήσει λόγω της εμπειρίας του, καθώς και οι συνθήκες εργασίας που έχουν διασφαλιστεί για την προστασία της υγείας του, όπως ιδίως έκταση του χώρου εργασίας, αριθμός υπαλλήλων που συστεγάζονται στον ίδιο χώρο εργασίας. Για την έκδοση της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης θα πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνεται υπόψη το ως άνω παραπεμπτικό και να μνημονεύεται σε αυτήν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η ειδική άδεια απουσίας για όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν προσδιοριστεί με την προαναφερόμενη απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών, χορηγείται εφεξής μόνο με ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού που εκδίδεται κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της Υπηρεσίας που περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω στοιχεία και μνημονεύεται ρητά στην ιατρική  γνωμάτευση.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται:

οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού να προβούν αμελλητί στις δέουσες ενέργειες για την έκδοση των ως άνω προβλεπόμενων παραπεμπτικών εγγράφων, για όσους υπαλλήλους κάνουν ήδη χρήση της ειδικής άδειας απουσίας, αλλά και για όσους θα αιτηθούν τη χορήγησή της. Στο σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο θα περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται στις προαναφερόμενες διατάξεις καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετικό πρέπει να λάβει υπόψη του ο αρμόδιος κατά ειδικότητα θεράπων ιατρός προκειμένου να γνωματεύσει σχετικά με την αναγκαιότητα της χορήγησης στον υπάλληλο της ειδικής άδειας απουσίας. Γνωματεύσεις που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίες δεν έχουν λάβει υπόψη τους το σχετικό παραπεμπτικό έγγραφο της υπηρεσίας κατ΄ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, δεν στοιχειοθετούν υποχρέωση της Διοίκησης για τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με την ως άνω Κοινή Απόφαση επανακαθορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου, αλλά και το ότι για τη χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας απαιτείται πλέον η προηγούμενη έκδοση σχετικού παραπεμπτικού, μεταβατικά και μέχρι την  έκδοση των ως άνω παραπεμπτικών εγγράφων από τις Υπηρεσίες και την προσκόμιση των νέων ιατρικών γνωματεύσεων κατά τα ανωτέρω, στις οποίες θα βεβαιώνεται εκ νέου η αναγκαιότητα χορήγησης της ειδικής άδειας απουσίας, οι υπάλληλοι που εξακολουθούν να εμπίπτουν στις νέες καθορισθείσες ομάδες αυξημένου κινδύνου, θα εξακολουθούν να απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας υπό τις προϋποθέσεις που αυτή είχε χορηγηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ιε΄σχετικής εγκυκλίου.

Να σημειωθεί ότι μετά τα ρεπορτάζ της aftodioikisi.gr, στο θέμα αναφέρθηκε και η ΑΔΕΔΥ. 

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();