πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

Στους Δήμους η ευθύνη να ξηλώνουν παντού τις παράνομες διαφημίσεις

Με ευθύνη του Δήμου θα πρέπει να απομακρύνονται οι παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις, «ανεξάρτητα από την αρμοδιότητα του Φορέα που ανήκει η οδός», δηλαδή ακόμα και εάν υπάγεται στην Περιφέρεια ή σε κάποιο Υπουργείο.

Αυτό ψηφίζεται στη Βουλή, στο άρθρο 45 του Ν/Σ  του Υπ. Εσωτερικών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο της υπαίθριας διαφήμισης (δηλ. στο ν.2946/2001) είναι πολλές και σημαντικές, και αυτό ενώ πρόσφατα, με το αρ.15 του ν.4674/2020 η νυν Κυβέρνηση  πάλι είχε αλλάξει τον ν.2946/2001. 

Συνοπτικά, ο AIRETOS κωδικοποίησε τις νέες διατάξεις ως εξής:


- στη λίστα χώρων όπου απαγορεύεται η προβολή υπαίθριας διαφήμισης (στην παρ.1 του αρ.2 του ν.2946/2001 ως ισχύει), προστίθενται και τα πεζοδρόμια,

- εισάγεται δυνατότητα των Δημοτικών Συμβουλίων να αποφασίζουν τον μη καθορισμό χώρων προβολής υπαίθριας διαφήμισης,

- διαγράφεται ισχύουσα πρόβλεψη πως εάν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκδώσει εντός προθεσμίας Απόφαση καθορισμού χώρων για να τοποθετούνται υπαίθριες διαφημίσεις, τότε εκδίδει τη σχετική Απόφαση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση (δηλαδή το Κράτος),

συγχωνεύονται σε μία ενιαία άδεια η άδεια προβολής υπαίθριας διαφήμισης και η άδεια τοποθέτησης των διαφημιστικών πλαισίων, βάσει των οριζόμενων προϋποθέσεων και δικαιολογητικών,

- η άδεια χορηγείται με Απόφαση Δημάρχου, ύστερα από Αίτηση του διαφημιστή ή του διαφημιζόμενου που συνοδεύεται από α) τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους που προβλέπεται στο αρ.15 του β.δ. 24.9/20.10.1958 και β) βεβαίωση μηχανικού για τις προδιαγραφές των υπό εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων. Η άδεια εκδίδεται ύστερα από θετική εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες εξετάζουν αν τα πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές της πρόσφατης ΚΥΑ.

εντός 5 εργασίμων ημερών από την έκδοση της άδειας, καταβάλλεται το οφειλόμενο τέλος διαφήμισης από τον δικαιούχο αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση, η άδεια θεωρείται αυτοδίκαια ως μηδέποτε εκδοθείσα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρ.4 του υπό ψήφιση άρθρου, σύμφωνα με την οποία:

« Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους άνευ ή κατά παρέκκλιση των αδειών της παρ.1 του αρ.5 ή στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ.2 του αρ.4, καθώς και σε κολώνες φωτισμού ή στύλους κατά μήκος οδών, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται εντός 5 ημερών από την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ενημέρωση του οικείου Δήμου και με ευθύνη αυτούανεξάρτητα από την αρμοδιότητα του Φορέα που ανήκει η οδόςχωρίς να απαιτείται η έκδοση Απόφασης της παρ.1.

Σε διαφημιστές και διαφημιζόμενους των οποίων τα διαφημιστικά πλαίσια και οι διαφημίσεις θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, επιβάλλονται με Απόφαση Δημάρχου τα τέλη που προβλέπονται στον οικείο κανονισμό καθαριότητας.

Έως τις 31.12.2020, στην ιστοσελίδα κάθε Δήμου δημιουργείται ειδική φόρμα υποβολής ηλεκτρονικής αναφοράς παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.

Από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται τα παραχωρημένα εθνικά δίκτυα, για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της σύμβασης παραχώρησης.»


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();