πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

Τι ψηφίστηκε τελικά με το νομοσχέδιο σκούπα

Ψηφίστηκε τελικά με τρεις δόσεις σειράς τροπολογιών το νομοσχέδιο “σκούπα” που εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια του Υπουργείου Εσωτερικών

Ετσι μια σειρά άρθρων από το 24 ως το 68 περιλαμβάνουν διατάξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα:
Με το Άρθρο 24 προβλέπεται ότι οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ επιτρέπεται να είναι και 12μήνες.

Με το Άρθρο 25 προβλέπεται ότι επιτρέπονται μετατάξεις και αποσπάσεις ενός χρόνου μεταξύ ΔΕΥΑ με απόφαση των δύο Διοικητικών Συμβουλίων.

Με το Άρθρο 26 προβλέπεται ότι στις εξαιρέσεις των προσλήψεων συμπεριλαμβάνονται και οι χειριστές μηχανημάτων έργου για τετράμηνες συμβάσεις.

Με το Άρθρο 29 προβλέπεται ότι οι δήμοι μπορούν να προσλαμβάνουν καθαριστές & καθαρίστριες σχολείων χωρίς τους περιορισμούς του προγραμματισμού των προσλήψεων.

Με το Άρθρο 30 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που υπάλληλος δεχτεί επίθεση κατά τη διάρκεια και λόγω των υπηρεσιακών του καθηκόντων, οι δαπάνες νοσηλείας καλύπτονται από το φορέα του και δικαιούται και αναρρωτική άδεια.

Με το Άρθρο 31 προβλέπεται ότι την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της γενικής κυβέρνησης.

Με το Άρθρο 32 προβλέπεται ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται μέσω ειδικής πλατφόρμας εντός του πρώτου εξαμήνου. Σε περίπτωση αδυναμίας του αξιολογητή η αξιολόγηση συντάσσεται από τον αναπληρωτή του. Το άρθρο αναφέρεται και στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Το Άρθρο 33 αναφέρεται στην διαδικασία αναπλήρωσης ή αντικατάστασης διορισμένων από το ΑΣΕΠ η οποία έχει προθεσμία έως τρία έτη. Η αντικατάσταση γίνεται με τους επιλαχόντες.

Με το Άρθρο 36 προβλέπεται ότι δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού λόγω covid 19 οι υπάλληλοι γονείς τέκνων ΑμεΑ.

Με το Άρθρο 38 προβλέπεται ότι η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου παρατείνονται μέχρι τη δημοσίευση διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 4Κ/2020.
Η χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» καλύπτεται από τις πιστώσεις του υπουργείου εταιρικών προς την ΕΕΤΑΑ.

Μ το Άρθρο 39 προβλέπεται ότι το έργο των ειδικών συμβούλων και ειδικών και επιστημονικών συνεργατών δεν είναι να ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλεται η άσκηση, όπως και των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις.
Επίσης οι σύμβουλοι, εφόσον κατέχουν απαιτούμενο τίτλο σπουδών μπορούν να συντάσσουν μελέτες και τεύχη διαγωνισμών.

Με το Άρθρο 40 αναδιατυπώνονται οι αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής των δήμων και η Ο.Ε. παίρνει και την αρμοδιότητα συγκρότησης επιτροπών για τα έργα.

Με το Άρθρο 41 το προσωπικό των αναπτυξιακών οργανισμών μπορεί να συντάσσει μελέτες και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ασυμβίβαστο στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Με το Άρθρο 42, στο μετοχικό κεφάλαιο των αναπτυξιακών οργανισμών μπορούν να συμμετέχουν και φορείς, όπως επιστημονικά επιμελητήρια, συνεταιρισμοί, σύλλογοι κλπ μέχρι 3%.

Με το Άρθρο 43 αναδιατυπώνεται ο νόμος για την λειτουργία υπηρεσιών δόμησης και προβλέπεται ότι όταν δεν υφίσταται σε ένα δήμο συστήνεται σε επίπεδο τμήματος.

Με το Άρθρο 44 προβλέπεται η μείωση μισθωμάτων 40% για κυλικεία και αναψυκτήρια.

Με το Άρθρο 46 προβλέπεται ότι για τους νέους δήμους παρέχεται η δυνατότητα μη ισοσκέλισης των προϋπολογισμών εσόδων και δαπανών ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα και για τους συνδέσμους.

Το άρθρο 47 αναφέρεται στην εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που μπορούν να επιχορηγούνται από τα χρηματικά διαθέσιμα έως 80 εκατομμυρίων € από τους ΚΑΠ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και να αυξάνεται με απόφαση υπουργού.

Με το Άρθρο 48 προβλέπεται ότι αν ο δήμαρχος παραχωρήσει την προεδρία σε ΔΕΥΑ κρατάει τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο

Με το Άρθρο 49 προβλέπεται ότι επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων από δημάρχους περιφερειάρχες και λοιπά για υπηρεσιακούς λόγους.

Με το Άρθρο 50 προβλέπεται παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 για αίτηση διαγραφής από το μητρώο αδειών του στόλου οχημάτων των δήμων.

Με το Άρθρο 52 επεκτείνεται και στους αορίστου χρόνου και στους αιρετούς η νομική κάλυψη που παρέχεται στους δημοτικούς υπαλλήλους.

Με το Άρθρο 53 προβλέπεται ότι εντός εξαμήνου οι παιδικοί σταθμοί υποχρεούνται να κάνουν απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων στοιχεία τους.

Με το Άρθρο 54 επιτρέπεται και στα πεζοδρόμια υπαίθρια διαφήμιση.

Με το Άρθρο 55 προβλέπεται ότι οι ορεινοί και νησιωτικοί δήμοι μπορούν να παρέχουν και καταλύματα στους δημοτικούς υπαλλήλους που προσλαμβάνουν, ως κίνητρο.

Με το Άρθρο 56 οι ναοί των κοιμητηρίων περνάνε στις μητροπόλεις

Με το Άρθρο 60 τα Μέσα Ατομικής Προστασίας των υπαλλήλων όταν δε χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα.

Με το Άρθρο 61 προβλέπεται ότι το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων του υπουργείου εσωτερικών μπορεί να χρηματοδοτεί και την ΕΤΑ και τους δήμους για την συμμετοχή τους στους αναπτυξιακούς οργανισμούς.

Με το Άρθρο 62 προβλέπεται ότι σε κάθε περιφέρεια μπορεί να λειτουργούν 1 έως 3 ΦΟΔΣΑ με ένα ΧΥΤΑ ο καθένας και μία μονάδα μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων.

Με το Άρθρο 63 προβλέπεται ότι οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι νομικών προσώπων που λαμβάνουν αποδοχές από οργανική θέση ή σύνταξη δε δικαιούνται έξοδα παράστασης.

Με το Άρθρο 64 προβλέπεται ότι οι δήμοι για το σχολικό έτος 2020 – 2021 μπορούν να συνάπτουν σύμβασης μίσθωσης έργου για την καθαριότητα αυξημένες κατά 20% σε σχέση με το 19-20 χωρίς την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής.

Με το Άρθρο 66 προβλέπεται ότι οι επιχορηγήσεις των δήμων επεκτείνονται και για τα έξοδα μετακίνησης συλλόγων κλπ

Με το Άρθρο 67 αίρεται το αξιόποινο των πράξεών αιρετών και υπαλλήλων των ΟΤΑ που ελέγχθηκαν από υπηρεσίας δημοσιονομικού ελέγχου και Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Και με το Άρθρο 68 προβλέπεται ότι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί μπορούν να υλοποιούν προγράμματα και να λειτουργούν και ως αναθέτουσες αρχές και μπορούν και να διαχειρίζονται προγράμματα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο με το τελικό κείμενο όπως ψηφίστηκε

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();