πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

Επιστροφή αναδρομικών συνταξιούχων του Δημοσίου: Εφαρμογή και για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α.

Στις 08.10.2020 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 196/08.10.2020) ο ν. 4734/2020 με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις».
Με το άρθρο 33 του νόμου ρυθμίζεται η αναδρομική επιστροφή σε συνταξιούχους του Δημοσίου των ποσών των περικοπών και μειώσεων των κύριων συντάξεων που επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Προσαρμογής (ν. 4093/2012). Πρόκειται για περικοπές στις συντάξεις της άνω κατηγορίας συνταξιούχων επί των συντάξεών τους, που έλαβαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 και μέχρι την 12.05.2016, οπότε δημοσιεύθηκε ο ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 85/2016), ο γνωστό δηλαδή ως «Νόμος Κατρούγκαλου».

Τα ποσά των περικοπών που έγιναν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των περίπου έντεκα (11) μηνών θα καταβληθούν άτοκα στους δικαιούχους.

Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών αναμένεται να ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή των ποσών των περικοπών θα έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον ψηφισθέντα νόμο, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με το νόμο, τα ποσά των αναδρομικών είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, δεν μπορούν να δεσμευθούν, ούτε να συμψηφιστούν με βεβαιωμένα χρέη προς την Εφορία και το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τις Τράπεζες. Επιπλέον, στα ποσά των αναδρομικών δεν θα γίνει παρακράτηση φόρου, ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Οι συνταξιούχοι που θα λάβουν τα ανωτέρω ποσά των περικοπών και των μειώσεων που υπέστησαν κατά το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως 12.05.2016 θεωρείται ότι έχουν ικανοποιηθεί πλήρως αναφορικά με τις αξιώσεις τους για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Αυτό όμως δεν ισχύει για όσους έχουν καταφύγει στα Δικαστήρια ζητώντας να τους καταβληθεί μεγαλύτερο ποσό, ως προς το μεγαλύτερο αυτό ποσό. Με άλλα λόγια οι εκκρεμείς δίκες ενώπιον των δικαστηρίων δεν καταργούνται ως προς τις αξιώσεις των εναγόντων που υπερβαίνουν το ποσό των αναδρομικών.

Τέλος, ο νόμος προβλέπει ότι οι διατάξεις περί επιστροφής των ποσών των περικοπών και μειώσεων εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α’ 276/1955).

* Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();