πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Οι Δήμοι θα πρέπει να καταρτίζουν “Επιχειρησιακά Σχέδια” για τους κοινόχρηστους – κοινωφελείς χώρους

Την κατάρτιση “Επιχειρησιακών Σχεδίων” των Δήμων, μέσω των οποίων θα ιεραρχούνται οι προτεραιότητες κάθε Δήμου στις πολεοδομικές απαλλοτριώσεις, προβλέπει το αρ.92 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος &  Ενέργειας που κατατέθηκε στη Βουλή την 25η Νοεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι το νέο άρθρο ρητώς ορίζει πως το “Επιχειρησιακό Σχέδιο” θα εγκρίνεται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ήτοι συλλογικού οργάνου όπου την πλειοψηφία έχει ο Δήμαρχος.

 

Αναλυτικότερα, για τον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι Δήμοι καταρτίζουν “Επιχειρησιακό Σχέδιο”, στο οποίο καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι των οποίων δεν έχει συντελεστεί́ η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται, ανά Δήμο ή Δημοτική Ενότητα ή Δημοτική Κοινότητα, ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησής τους βάσει της πολεοδομικής σημασίας τους για την πόλη.

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί́ η απαλλοτρίωση διακρίνονται σε:

1) χώρους, για τους οποίους έχει αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφασης,

2) χώρους, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης περί της άρσης,

3) χώρους, για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί́ η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του σχεδίου,

4) λοιπούς χώρους που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις.

Τα ανωτέρω στοιχειά αντλούνται από την πλατφόρμα της “Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας Δήμου” του αρ.65 του ν.4495/2017 ή, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, λαμβάνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.

Για τις ανάγκες σύνταξης του “Επιχειρησιακού Σχεδίου”, το ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” παρέχει προς τους Δήμους την αναγκαία πρόσβαση στη βάση δεδομένων του “Συστήματος Πληροφοριών Εθνικού Κτηματολογίου”.

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, μετά την κατάταξή τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, ιεραρχούνται με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου Δήμου, Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής Κοινότητας, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Το “Επιχειρησιακό Σχέδιο” εγκρίνεται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 

Περαιτέρω, επισημαίνουμε πως η παρ.3 του επόμενου αρ.93 του υπό ψήφιση Ν/Σ, ορίζει ότι το Πράσινο Ταμείο δύναται να καλύπτει το σύνολο της προσήκουσας αποζημίωσης για την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης κοινοχρήστων χώρων στο πλαίσιο ειδικού́ χρηματοδοτικού Προγράμματος έως την έγκριση του “Επιχειρησιακού Σχεδίου” του αρ.92.  Η διάταξη αυτή θα ισχύει για ένα έτος και η ισχύς της θα μπορεί να παραταθεί με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Νομοσχέδιο, όπως τελικώς κατατέθηκε στη Βουλή.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();