πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

Μη χορηγηθέντα ΜΑΠ σε χρήμα: Ποιοι τα δικαιούνται [ειδικότητες] και με τι ποσά;

Όπως ήδη έχει αναφέρει με προηγούμενο άρθρο του το epoli.gr, με πρόσφατη προσθήκη στο νόμο για την Ιθαγένεια, παρατάθηκε χρονικά η δυνατότητα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού να καταβάλουν σε χρήμα στους εργαζομένους τους την αξία των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), που δεν έχουν χορηγήσει σε αυτούς, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και αντίστοιχα παρατάθηκε χρονικά η αξίωση των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. να διεκδικούν δικαστικά την καταβολή σε αυτούς των συγκεκριμένων ποσών.

Η συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη έρχεται να λύσει ένα σημαντικό πρόβλημα που δημιουργείται από την πολύ συχνή σε αρκετούς Ο.Τ.Α. παράλειψη ή αδυναμία χορήγησης σε ετήσια βάση των αναγκαίων ΜΑΠ προς τους εργαζόμενους σε αυτούς. Παράλληλα, όμως, εξ αφορμής αυτής γεννώνται ερωτήματα σε εργαζόμενους που βρίσκονται στη δύσκολη θέση να διεκδικούν την αξία των ΜΑΠ που δεν τους έχουν χορηγηθεί. Τα συχνότερα ερωτήματα αφορούν στο ποια ΜΑΠ δικαιούται η κάθε ειδικότητα, αλλά και στο σε ποια αξία αποτιμώνται αυτά.

Οι απαντήσεις στα δύο αυτά ερωτήματα αποτελούν προαπαιτούμενο για την καταβολή των ποσών που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που δεν έλαβαν τα ΜΑΠ είτε εκουσίως είτε κατόπιν προσφυγής στα Δικαστήρια.

Την απάντηση στο πρώτο ερώτημα δίνει η υπ’ αριθμ. 43726/2019 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 2208/12.06.2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.». Στην εν λόγω ΚΥΑ αναφέρονται αναλυτικά και εξαντλητικά ανά είδος τα ΜΑΠ που δικαιούνται οι ακόλουθες ειδικότητες εργαζομένων, οι περισσότερες εκ των οποίων απασχολούνται από τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών. Οι ειδικότητες αυτές είναι: οδοκαθαριστές, εργαζόμενοι και συνοδοί σε απορριμματοφόρα, επόπτες (επιστάτες) καθαριότητας, οδηγοί απορριμματοφόρων, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί φορτηγών, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων δημοτικού φωτισμού, εργάτες μηχανουργείου, μηχανικοί οχημάτων και μηχανημάτων, ηλεκτρολόγοι οχημάτων, κηπουροί, εργάτες πρασίνου, υδραυλικοί, γεωπόνοι – δασολόγοι και τεχνολόγοι γεωπονίας, εργάτες νεκροταφείου, εργαζόμενοι στην καθαριότητα δημοτικών κτιρίων και σχολείων, σχολικοί φύλακες και εν γένει φύλακες, οδηγοί σχολικών λεωφορείων, προσωπικό σχολικών μαγειρείων, ξυλουργοί, οικοδόμοι, τεχνίτες και εργάτες τοποθέτησης πλακιδίων, μαρμάρων και πλακών πεζοδρομίων, οξυγονοκολλητές – συγκολλητές, απασχολούμενοι σε εργασίες ύψους, απασχολούμενοι σε εργαστήρια ασφαλτικών υλικών ή σε ασφαλτόστρωση, απασχολούμενοι στη σήμανση οδών, χειριστές μηχανημάτων, πολιτικοί μηχανικοί – τοπογράφοι που επιβλέπουν έργα, θερμοϋδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, ψυκτικοί, απασχολούμενοι στην ύδρευση – αποχέτευση, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατροί, οδοντίατροι, επόπτες δημόσιας υγείας, απασχολούμενοι σε έκτακτα περιστατικά – πυρασφάλεια, στην πολιτική προστασία, παρκαδόροι, μάγειρες και βοηθοί μάγειρες, τραπεζοκόμοι, εργάτες κυνοκομείου, ιχθυολόγοι, υδρομετρητές, αποθηκάριοι, οικογενειακοί βοηθοί, βρεφονηπιοκόμοι και βοηθοί, δημοτικοί αστυνομικοί, φύλακες, απασχολούμενοι στον καθαρισμό κολυμβητηρίων, πλύντες, οδηγοί επιβατικών β’ κατηγορίας, τεχνολόγοι ζωϊκής παραγωγής, βοηθοί κτηνιάτρου, σπερματεγχύτες, εργάτες σφαγείων, νοσοκόμοι ζώων, σταυλίτες, τεχνικοί ελεγκτές οχημάτων, κλητήρες που οδηγούν δίκυκλο, χρήστες Η/Υ, επιθεωρητές περιβάλλοντος και ελεγκτές σε ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, βιολογικούς καθαρισμούς.

Εξυπακούεται ότι τα ίδια ΜΑΠ δικαιούνται και όσοι απασχολούνται με όμοια ή παρεμφερή καθήκοντα ανεξαρτήτως αν η περιγραφή της ειδικότητάς τους ταιριάζει με τις περιγραφές των ασχολιών για τις οποίες μπορεί να χορηγούνται τα αναλυτικά αναφερόμενα ανά κατηγορία ΜΑΠ.

Η αποτίμηση της αξίας των ειδών που θα έπρεπε κατ’ αρχήν να λαμβάνει σε είδος κάθε κατηγορία απασχολουμένων γίνεται, όπως προβλέπεται, στο ά. 97 του ν. 4483/2017 και συγκεκριμένα η αξία τους υπολογίζεται με βάση την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από τον Ο.Τ.Α. κατά το έτος που όφειλε αυτός να είχε χορηγήσει τα ΜΑΠ ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών. Συνεπώς για την άσκηση της εν λόγω αγωγής και τον προσδιορισμό του ποσού που αντανακλά την αξία των μη χορηγηθέντων ΜΑΠ θα πρέπει να γίνει αναδρομή στον προϋπολογισμό των προκηρύξεων για την προμήθεια των εν λόγω ειδών από τον Ο.Τ.Α.

Δικηγορικό Γραφείο «ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468, email: contact@nglawservices.gr, website: www.nglawservices.gr

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();