πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Ν/σ ΑΣΕΠ: Τι αλλάζει για πολύτεκνους, ΑμεΑ, πτυχιούχους, προϋπηρεσία - Εντός ιδιώτες, multiple choice, εκτός «ψυχολογικά τεστ»

Όπισθεν Θεοδωρικάκου σε ορισμένα σημεία και επιμονή σε άλλα για τα οποία υπάρχουν αντιδράσεις, δείχνει το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για το «νέο ΑΣΕΠ» που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, όπως είχε γράψει η aftodioikisi.gr, το ΥΠΕΣ κάνει πίσω:

Στην βαρύτητα των κοινωνικών κριτηρίων,

καθώς συμπεριλαμβάνονται πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, αδέλφια ΑΜΕΑ κλπ. Ωστόσο, αν και αυξάνεται (από 10 που είναι σήμερα σε 12%) το ποσοστό των θέσεων που καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, μειώνεται για όλες τις άλλες κατηγορίες. Συγκεκριμένα:

*Για τους πολύτεκνους και τα τέκνα τους από 15 σε 10%

*Για τους τρίτεκνους και τα τέκνα τους από 10 σε 5%

*Για τους συγγενείς ΑμεΑ από 5 σε 3%.

-Στο «τεστ προσωπικότητας» ή «ψυχολογικό τεστ»,

που μετονομάστηκε σε «δοκιμασία εργασιακής αποτελεσματικότητας» και πλέον εντάσσονται στη «δοκιμασία δεξιοτήτων», η οποία μετονομάζεται σε «δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας», μειώνοντας τον αριθμό των τεστ από 3+1 σε 2+1 (εξέταση γνώσεων, δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας.+ ειδικών γνώσεων ή πρακτική δοκιμασία που μπορεί να περιλαμβάνει και ψυχομετρικά τεστ). Όπως τονίζεται στο σχετικό άρθρο 9:

*Η εξέταση γνώσεων: περιλαμβάνει την αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή με ανάπτυξη κειμένου ή με συνδυασμό των δύο.

*Η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας αξιολογεί ιδίως δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων στον χώρο εργασίας, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ποιοτικής και αποδοτικής εργασίας.

*Παράλληλα, «Κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατή η διεξαγωγή πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διακρίβωση της καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων ή της ύπαρξης ειδικής γνώσης ή εμπειρίας για την υπό πλήρωση θέση. Οι πρόσθετες διαγωνιστικές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων. Οι πρακτικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας ή ψυχομετρικά τεστ.».

Πού επιμένει το ΥΠΕΣ

Παράλληλα, ωστόσο:

Παραμένουν οι ιδιώτες

στην ειδική τουλάχιστον τριμελή ή τριμελείς επιτροπές, που έχει την ευθύνη για τις πρόσθετες διαγωνιστικές διαγωνιστικές διαδικασίες (ειδικών γνώσεων ή πρακτική δοκιμασία που μπορεί να περιλαμβάνει και ψυχομετρικά τεστ). Συγκεκριμένα μετέχουν «ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π. ή πρώην μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ένας/μια (1) εκπρόσωπος του φορέα και κρατικοί λειτουργοί ή τεχνικοί ή υπάλληλοι του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική εξειδίκευση».

Συνεχίζουν να περιθωριοποιούνται τα ακαδημαϊκά κριτήρια, καθώς:

*Δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη όπως σήμερα: Ο βαθμός (για τους ΠΕ, ΤΕ) του βασικού τίτλου σπουδών (× 110), ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών (150 μόρια), το Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 ή Δεύτερος τίτλος σπουδών (150 μόρια για τους ΔΕ).

*Ενώ (με το νέο σύστημα) προσαυξάνεται: α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους/τις κατόχους διδακτορικού διπλώματος, β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους/τις κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που θα αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη, γ. Κατά μία (1) μονάδα για τους/τις κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Να σημειωθεί ότι βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένας (1) τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ο υψηλότερος εξ αυτών τίτλος σπουδών λαμβάνοντας το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Να σημειωθεί ότι σήμερα: Το Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης λαμβάνει 400 μόρια, το Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 200, ο Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 200, ο Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 100.

*Παράλληλα με το νέο σύστημα δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώση ξένης γλώσσας, η οποία σήμερα μοριοδοτείται ως εξής:  Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70, Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας: 50, Καλή γνώση ξένης γλώσσας: 30

Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η εργασιακή εμπειρία -προϋπηρεσία,

η οποία σήμερα λαμβάνει 7 μόρια ανά μήνα για 84 μήνες.

Παραμένει η εξέταση μέσω «multiple choice»,

που, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, ενέχει δύο βασικούς κινδύνους:

Στο να γίνονται τυχαίες επιλογές από τους υποψηφίους αλλά και δημιουργηθεί ένας μηχανισμός απαντήσεων και «τράπεζας θεμάτων» από διάφορα φροντιστήρια, που, εκτός των άλλων, αυξάνει και τον κίνδυνο διαρροής των θεμάτων. Μάλιστα, επιστήμονες με τους οποίους συνομίλησε η aftodioikisi.gr, φέρνουν ως αρνητικό παράδειγμα τις εξετάσεις εισαγωγής στην Εθνική Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), γύρω από τις οποίες έχουν αναπτυχθεί δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες φροντιστήρια -κέντρα παραπαιδείας.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();