πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

Νομιμοποίηση δαπανών και παύση ποινικών/πειθαρχικών διώξεων για Δημοτικές Συμβάσεις, ζητά η ΚΕΔΕ

Οι θέσεις και προτάσεις της ΚΕΔΕ για το Νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που αφορά τις Δημόσιες Συμβάσεις, αποφασίστηκαν ομόφωνασε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μεταξύ των προτάσεων, ξεχωρίζει το αίτημα των Αιρετών για νομιμοποίηση δαπανών και οριστική παύση ποινικών και πειθαρχικών διώξεων, το οποίο -όπως αναφέρουν-η ΚΕΔΕ το έχει αποφασίσει και σε άλλη συνεδρίαση επίσης ομόφωνα.

Ειδικότερα, επί λέξει η ΚΕΔΕ ζητά από την Κυβέρνηση το εξής:

« (...) 19. Τέλος επανερχόμαστε στο αίτημα, προηγούμενης ομόφωνης απόφασης, σύμφωνα με την οποία ζητείται “Δαπάνες που έχουν διενεργηθεί, μέχρι την δημοσίευση του παρόντος, σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμου, από συμβάσεις εκτέλεσης δημοτικών έργων και εργασιών, που έχουν ανατεθεί κατά την διαδικασία της παρ.2 περ.γ του άρθρου 32 του ν.4412/2016, εντός των ορίων του άρθρου 117του ίδιου νόμουθεωρούνται νόμιμες και δε καταλογίζονται και τυχόν ασκηθείσες ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις παύουν οριστικά, εφόσον αποδεδειγμένα τα έργα και οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί και παραληφθεί.” »

 

Επισημαίνουμε ότι:

- τα «όρια του αρ.117»που αναφέρει η Απόφαση, όπως το 117 «Συνοπτικός Διαγωνισμός» ισχύει μέχρι στιγμής, είναι έως60.000,00 € (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ),

- το αρ.32 είναι οι αναθέσεις με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ειδικά η περ.γ’ της παρ.2 αφορά τις περιπτώσεις που Δήμοςπροχωρά σε αναθέσεις χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, επικαλούμενος ότι «είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε  γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που  προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση».

 

Με πολύ απλά λόγια, εάν ποτέ ψηφιστεί το προτεινόμενο άρθρο όπως είναι γραμμένο,Αιρετοί μικρών ορεινών/νησιωτικών Δήμων, για τους οποίους έχουν ασκηθεί διώξεις και βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης επειδή,από το 2016 και έπειτα,δεν έκαναν Διαγωνισμούς, αλλά “στρίβοντας”με το κατεπείγον του αρ.32 ουσιαστικά ανέθεταν έργα έως 60.000 € (ανά ανάθεση)σε όποιους ήθελαν, θα τη “γλυτώσουν”,αρκεί τα έργατων αναθέσεων να έγιναν και οι Δήμοι τους να τα παρέλαβαν.

 

Ο AIRETOSπαρουσιάζει την αριθμ. 656 ομόφωνη Απόφαση ΕΔΩ. Απόντες από την(δια τηλεδιάσκεψης) συνεδρίαση ήταν οι κ.κ. Κ.Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων, Λ.Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης, Δ.Τζιαχρήστας, Δημοτικός Σύμβουλος Δομοκού.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();