πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021

Νέα παράταση στην αξιολόγηση

Με εγκύκλιό του (ΑΔΑ Ω1ΦΑ46ΜΤΛ6-6ΝΚ 30 Δεκεμβρίου 2020) το Υπουργείο Εσωτερικών κοινοποίησε τη απόφαση ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/10/οικ.23947 κα ενημερώνει ότι με τη θέση σε ισχύ του ν. 4764/2020 (A’ 256/23.12.2020) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 177 του ν. 4764/2020 η παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται ως εξής «6. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019, η προθεσμία της περ. α ́ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α ́ 33), όπως τροποποιείται με το άρθρο 51 του παρόντος, αρχίζει την 15η Ιουλίου 2020 και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2021».
Σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/9/οικ.22306/4-12-2020 (ΑΔΑ: Ρ7Σ446ΜΤΛ6-2ΤΑ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ – Υποβολή Απόψεων- Αντιρρήσεων επί της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους αξιολογούμενους – Δυνατότητα διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού – Προώθηση ανώνυμων ερωτηματολογίων», παρατείνεται η προθεσμία για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας και την οριστική υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ έως και τη 10η Ιανουαρίου 2021, ενημερώνει σχετικά με τα επιμέρους χρονικά διαστήματα διενέργειας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, όπως αυτά διαμορφώνονται βάσει των ανωτέρω, καθώς και για το επόμενο στάδιο διενέργειας της ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019.

Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’ καλούνται οι Αξιολογητές Β’ να διενεργήσουν την αξιολόγηση των υφισταμένων τους. Παράλληλα, παρέχεται και σε αυτό το στάδιο η δυνατότητα διενέργειας διορθώσεων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού στις φόρμες ορισμού αξιολόγησης, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Αναπροσαρμογή των χρονικών διαστημάτων της αξιολόγησης προσωπικού
Τα επιμέρους χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες ενέργειες Διευθύνσεων Διοικητικού, Αξιολογούμενων και Αξιολογητών στην ηλεκτρονική εφαρμογή της αξιολόγησης ορίζονται ως εξής:

Από 15/7/2020 έως 25/9/2020 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
Από 28/9/2020 έως 16/10/2020 ο Αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
Από 19/10/2020 έως 10/1/2021 ο Αξιολογητής Α ́ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
Από 11/1/2021 έως 31/1/2021 ο Αξιολογητής Β ́ ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
Στάδιο Β ́Αξιολογητή
Κατά το χρονικό διάστημα από 11 έως 31 Ιανουαρίου 2021 κάθε χρήστης της εφαρμογής που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Β’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 4369/2016, συμπληρώνοντας τα πεδία που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) Υπουργική Απόφαση.
Ο Αξιολογητής Β’ οφείλει, αφού λάβει υπόψη την αξιολόγηση του Αξιολογητή Α’ αλλά και το εάν έχουν συμπληρωθεί τυχόν μέτρα βελτίωσης, καλείται να καταχωρίσει την βαθμολογία στα αντίστοιχα πεδία της ενότητας «Κριτήρια Αξιολόγησης» και να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης επιλέγοντας το πεδίο «Υποβολή» το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021.
Δυνατότητα διορθώσεων των ορισμών αξιολόγησης από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
Κατά τη διάρκεια του σταδίου του Β ́ Αξιολογητή, οι Διευθύνσεις Διοικητικού έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε τυχόν διορθώσεις – στις κάτωθι περιπτώσεις:
Διόρθωση των γενικών στοιχείων αξιολόγησης έως τις 31/01/2021
Διόρθωση Β ́ αξιολογητή έως τις 15/01/2021
Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτιολογημένων αιτημάτων διόρθωσης από τους ενδιαφερόμενους προς τις Διευθύνσεις Διοικητικού θα πραγματοποιείται εκτός του συστήματος της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Περαιτέρω, θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος, για λεπτομερή ενημέρωση αναφορικά με τα επόμενα στάδια που αφορούν στην ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ στη θεματική ενότητα «Αξιολόγηση» βρίσκεται αναρτημένο υλικό στα πεδία «Θεσμικό πλαίσιο», «Συχνές Ερωτήσεις» και «Οδηγίες Χρήσης». Επίσης, ερωτήματα Υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης απάντησης αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση axiologisi@ypes.gov.gr

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();