πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Ανακοίνωση του ΥΠΕΣ για την Κινητικότητα

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/671/22908/18.12.2020 (ΑΔΑ ΩΓΡΣ46ΜΤΛ6-ΥΗΚ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, υπενθυμίζεται ότι έως και τις 31.12.2020 οι χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Προέλευσης» έχουν πρόσβαση στις αιτήσεις των υποψηφίων που ανήκουν οργανικά στο φορέα τους και για κάθε μια αίτηση καλούνται να συμπληρώσουν τα πεδία «Έλεγχος Φορέα Προέλευσης» και «Παρατηρήσεις Ελέγχου Φορέα Προέλευσης».
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις υπαλλήλων που  έχουν αιτηθεί  και απόσπαση και μετάταξη, ωστόσο κατά τον έλεγχο των προϋποθέσεων διαπιστώνεται κώλυμα ως προς ενός είδους μετακίνηση, πχ. για την απόσπαση, οι αρμόδιοι χρήστες θα επιλέγουν «Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις μετακίνησης», αλλά απαραιτήτως στο πεδίο Παρατηρήσεις θα αναγράφονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις ως προς την «μερική» έγκριση (π.χ. έγκριση αιτήματος για μετάταξη, όχι για απόσπαση, λόγω μη συμπλήρωσης διετίας από  προηγούμενη απόσπαση).

Συνακόλουθα και ειδικά στις περιπτώσεις υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού, οι οποίοι  έχουν αιτηθεί και απόσπαση και μετάταξη, εφόσον δεν παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, οι αρμόδιοι χρήστες θα επιλέγουν και πάλι «Ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις μετακίνησης», αλλά απαραιτήτως στο πεδίο Παρατηρήσεις θα αναγράφεται ότι το αίτημα εγκρίνεται μόνο για απόσπαση.


http://www.apografi.gov.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();