πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Πειθαρχικά Δημοσίων Υπαλλήλων: Τι επισημαίνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Στην παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών αναφορικά με την πειθαρχική αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) και τις υποχρεώσεις των πειθαρχικών οργάνων και Φορέων σύμφωνα με τον.4622/2019, προχώρησε ο Διοικητής της ΕΑΔ, Άγγελος Μπίνης.

Το σχετικό έγγραφο απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και στους ΟΤΑ Α’ και  Β’ βαθμού.

Εκδόθηκε με αφορμή ζητήματα που προκύπτουν από την κοινοποίηση εγγράφων πειθαρχικών υποθέσεων και αποφάσεων Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα και μισθωτών των Φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και ερωτημάτων που υποβάλλονται στην ΕΑΔ.

 

Υπογραμμίζουμε την Β’ Ενότητα του εγγράφου, όπου ο Διοικητής ενημερώνει ειδικά για τις υποχρεώσεις των Φορέων – Πειθαρχικών Οργάνων, ως εξής:


- Β.1 Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού κοινοποιούν υποχρεωτικά στην Αρχή την κλήση του Υπαλλήλου σε απολογία από το αρμόδιο μονομελές πειθαρχικό όργανο και την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Κοινοποιείται,επίσης,και κάθε άλλη πράξη που σχετίζεται με την πειθαρχική διαδικασία, όπως οι πράξεις επιβολής των διοικητικών μέτρων της αυτοδίκαιης αργίας, αναστολής άσκησης καθηκόντων, θέσης σε δυνητική αργία, επανόδου ή επαναφοράς στα καθήκοντα του υπαλλήλου, παραπομπής της υπόθεσης σε ανώτερο πειθαρχικό, μονομελές ή συλλογικό όργανο, πράξεις αναστολής πειθαρχικής διαδικασίας κατ’ αρ.114παρ.2Υ.Κ., επανάληψης πειθαρχικής διαδικασίας κατ’ αρ.143Υ.Κ, κλπ.

- Β.2 Σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος Υπαλλήλου, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα οφείλουν εντός 20 ημερών από την ενημέρωσή τους, να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη της πειθαρχικής δίωξης του εν λόγω Υπαλλήλου (114 παρ.6Υ.Κ.). Οι μη αιτιολογημένες κατά τα ανωτέρω πράξεις, δεν θα γίνονται αποδεκτές από την Αρχή.

Στις ίδιες διατάξεις ορίζεται, ότι κατόπιν έκδοσης καταδικαστικής απόφασης, η άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του υπαλλήλου είναι υποχρεωτική. Η Αρχή, στα πλαίσια της θεσμοθετημένης πειθαρχικής αρμοδιότητας, παρακολουθεί την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, δοθέντος ότι η δίωξη και τιμωρία πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων, η δε παράλειψη αυτής, συνιστά την τέλεση εκ μέρους των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων του παραπτώματος της περ.κδ΄ της παρ.1 του αρ.107Υ.Κ., όπως ισχύει.

Κατά συνέπεια οι Υπηρεσίες υποχρεούνται να αναζητούν από την αρμόδια Δικαστική Αρχή τα εισαγωγικά της ποινικής δίκης έγγραφα (κλητήριο θέσπισμα, κατηγορητήριο, παραπεμπτικό βούλευμα) και μετά την αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών που περιγράφονται σ’ αυτά να προβαίνουν αμελλητί στις κατά περίπτωση οφειλόμενες ενέργειες εφαρμόζοντας, όπου απαιτείται, τις σχετικές με τη θέση σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, την αναστολή άσκησης καθηκόντων και την έναρξη πειθαρχικής δίωξης διατάξεις, κοινοποιώντας σχετικώς στην Αρχή.

- Β.3. Σύμφωνα με το αρ.140παρ.4Υ.Κ. η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο με την φροντίδα της Υπηρεσίας στον Υπάλληλο και γνωστοποιείται στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν Ένσταση. Ως εκ τούτου, οι Υπηρεσίες οφείλουν να μεριμνούν αμελλητί για την κοινοποίηση στην Αρχή κάθε πειθαρχικής απόφασης μονομελούς πειθαρχικού οργάνου με συνημμένα όσα στοιχεία του φακέλου δεν έχουν διαβιβασθεί με την κλήση σε απολογία (π.χ. απολογητικό υπόμνημα, στοιχεία που προσκόμισε ο διωκόμενος, τυχόν εκδοθείσα ποινική απόφαση κ.λ.π.). Ομοίως ενεργούν οι Γραμματείες των Πειθαρχικών Συμβουλίων στην περίπτωση έκδοσης απόφασης από αυτά. Η παράλειψη της κοινοποίησης αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα υπόχρεα προς τούτο όργανα.

- Β.4.Τα Πειθαρχικά Συμβούλια, όταν επιλαμβάνονται επί Ένστασης Υπαλλήλου, να εξετάζουν προηγουμένως την υποχρεωτική κοινοποίηση της απόφασης στην Αρχή.

- Β.5.Στην περίπτωση αποδοχής της υποβληθείσας από την Αρχή, Ένστασης ή της Προσφυγής, οι Υπηρεσίες θα αποστέλλουν στην Αρχή τις πράξεις που εκδίδονται προς εκτέλεση της οικείας πειθαρχικής απόφασης ή προς συμμόρφωση στην αντίστοιχη δικαστική.


Αναλυτικές πληροφορίες για τις υποχρεώσεις και την πειθαρχική αρμοδιότητα της ΕΑΔ, στο αριθμ. οικ.25/4.1.2021 έγγραφο, που δημοσιεύθηκε την 13η Ιανουαρίου, ΕΔΩ


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();