πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Εγινε νόμος το νέο καθεστώς προσλήψεων

Ψηφίστηκε από την βουλή ο νέος νόμος προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ αλλά και με τις εξαιρέσεις.

Στον νέο νόμο υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143), καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα που δεν περιλαμβάνονται στη Γενική Κυβέρνηση όπως αυτή ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο.
Δεν υπάγονται στις διατάξεις των Μερών Β ́ και Γ οι δικαστικοί λειτουργοί, το προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι ιατροδικαστές, το διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή τεχνολογικών κέντρων, ιδρυμάτων και ινστιτούτων, οι στρατιωτικοί, οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, το ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι θρησκευτικοί λειτουργοί, οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους, το επιστημονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης, οι κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και ιπτάμενοι μηχανικοί αεροσκαφών και οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι συνεργάτες που προσλαμβάνονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 46 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133), οι ειδικοί σύμβουλοι – επιστημονικοί συνεργάτες – ειδικοί συνεργάτες των Ο.Τ.Α., καθώς και το προσωπικό του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α ́ 110). Επίσης εξαιρούνται όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς, οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Τέλος εξαιρείτε το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Το προσωπικό νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2716/1999, Α ́ 96).

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων ατόμων με αναπηρία, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Το προσωπικό που απασχολείται σε δήμους, περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, ή ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων, που καταρτίζονται ή υλοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το Α.Σ.Ε.Π. δεν υπόκειται σε εποπτεία και οποιονδήποτε έλεγχο νομιμότητας ή σκοπιμότητας από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές.

Το Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται από τριάντα πέντε (35) μέλη, εκ των οποίων ένας (1) Πρόεδρος, τέσσερις (4) Αντιπρόεδροι και τριάντα (30) Σύμβουλοι.
Το Α.Σ.Ε.Π. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τα άρθρα 14, 43Α και 138Α του Κανονισμού της Βουλής

Το Α.Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για:
Α) Την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων ή την πρόσληψη προσωπικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 5, τη συγκρότηση των απαιτούμενων επιτροπών, τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών και τον καθορισμό των διοριστέων/προσληπτέων, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 2.
Β) Τη διεξαγωγή των διαδικασιών επιλογής σε θέσεις ευθύνης προσωπικού του δημόσιου τομέα ή τη συμμετοχή σε αυτές, όπως ειδικότεροι νόμοι ορίζουν.

Η πλήρωση των θέσεων τακτικού και εποχικού προσωπικού που προβλέπονται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133), υπάγεται στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π., με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 2.

Το Α.Σ.Ε.Π. διαμορφώνει ετησίως τον προγραμματισμό του για τους διορισμούς ή τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού της παρ. 1 που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. επί των θέσεων που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133) καλύπτεται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%),
Οι φορείς του άρθρου 2 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:

α) στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής,
β) έναν δικηγόρο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πέντε (5) δικηγόρους.

Η πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 πραγματοποιείται με:
α) πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και προσωπικό κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. ή
β) με σειρά προτεραιότητας, βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων για θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για άτομα με αναπηρίες, θέσεις κατηγορίας Υ.Ε. και θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που καθορίζονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου.

Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 πληρούνται, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που προβλέπονται στο Μέρος Γ ́, με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π..

Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία. Με την προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχιστον 50 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής. Δύναται, επίσης, να προβλέπεται αρνητική βαθμολόγηση.
Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

α) εξέταση γνώσεων: 50%,
β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%.
Με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.
Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό αποτελεί το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα επιμέρους στοιχεία αυτού. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. προσαυξάνεται ως ακολούθως:
α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.
β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.
γ. Κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

Κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους τίτλου άριστης γνώσης της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας από τις ανωτέρω, καθώς και η άριστη γνώση οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π., βαθμολογείται με μισή (0,5) μονάδα. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας που ορίζεται στην προκήρυξη ως απαιτούμενο πρόσθετο προσόν δεν μοριοδοτείται.

Βάσει εμπειρίας ως εξής:
εα) Κατά μία (1) μονάδα λόγω εμπειρίας ενός (1) τουλάχιστον έτους.
εβ) Κατά δύο (2) μονάδες λόγω εμπειρίας δύο (2) τουλάχιστον ετών.
εγ) Κατά τρεις (3) μονάδες λόγω εμπειρίας τριών (3) τουλάχιστον ετών.
εδ) Κατά τέσσερις (4) μονάδες λόγω εμπειρίας τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.
εε) Κατά πέντε (5) μονάδες λόγω εμπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα ανεξαρτήτως αντικειμένου, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της σχετικής άδειας.

στ. Κατά είκοσι (20) μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους των:
στα) Μικρών νησιωτικών δήμων.
στβ) Μικρών ηπειρωτικών και μικρών ορεινών δήμων. στγ) Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών δήμων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
στδ) Μεσαίων ηπειρωτικών δήμων, καθώς και μεγάλων
ηπειρωτικών δήμων και δήμων πρωτευουσών νομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Πέλλας, Κιλκίς και Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
ζ. Κατά δέκα (10) μονάδες για τους μόνιμους κατοίκους των:
ζα) Μεγάλων και μεσαίων νησιωτικών δήμων, εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, καθώς και όσων υπάγονται στην υποπερ. δγ) της περ. δ ́ της παρ. 2.
ζβ) Μεγάλων ηπειρωτικών δήμων και δήμων πρωτευουσών νομών των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου.
ζγ) Μεγάλων ηπειρωτικών δήμων και δήμων πρωτευουσών νομών με πληθυσμό έως είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων εκτός των υπαγομένων στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και όσων υπάγονται στις υποπερ. στδ) της περ. στ ́ και ζβ) της παρούσας περίπτωσης.
Η διάκριση των δήμων στις ως άνω κατηγορίες των περ. στ ́ και ζ ́ γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 (Α ́ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν. 4555/2018 (Α ́ 133).Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται σύμφωνα με τις περ. στ ́ και ζ ́, εφόσον ως μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των ανωτέρω περιπτώσεων δηλώνουν ότι επιθυμούν τον διορισμό τους δεσμευόμενοι να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις που προκηρύσσονται στις ως άνω περιοχές και αφορούν υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 2 που εδρεύουν στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή δήμο ή νησί.
Για την εφαρμογή των περ. στ ́ και ζ ́ ως μόνιμη κατοικία νοείται η κατοικία, όπως ορίζεται και αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α ́ 114), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 188 του ν. 4674/2020 (Α ́ 256).
Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό υποψηφίων της κατηγορίας Δ.Ε. προσαυξάνεται ως ακολούθως:
α) κατά μία (1) μονάδα για τους κατόχους πτυχίου ή Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είτε διπλώματος επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι.,
β) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. δ ́, ε ́, στ ́και ζ ́ της παρ. 1.
Η βαθμολογία των υποψηφίων Ε.Ε.Π. προσαυξάνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περ. α ́ εως δ ́ της παρ. 1.

Ποσοστό δεκαέξι τοις εκατό (16%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων.

Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4590/2019 (Α ́ 17).

Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,

Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στο σύνολο των προ- κηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καλύπτεται από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και από τους ομογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια

Ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης,

Ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από τέκνα όσων έλα- βαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση,

Ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από τέκνα αναπήρων και τραυματιών πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσων κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ενοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας, τα τέκνα θυμάτων πολέμου και αναπήρων πολέμου άμαχου πληθυσμού, τέκνα αναπήρων ειρηνικής περιόδου, τέκνα και επιζώντες συζύγους των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.

Η κατανομή γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο δεκαέξι τοις εκατό (16%), δώδεκα τοις εκατό (12%), πέντε τοις εκατό (5%), δύο τοις εκατό (2%), πέντε τοις χιλίοις (5‰), τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) και τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) σε καθεμία από τις επτά ομάδες αντίστοιχα εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό, κατά κατηγορία (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) και κατά κλάδο/ειδικότητα.
Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των ανωτέρω ποσοστών με την πρώτη κατανομή, το υπολειπόμενο διατίθεται στους κλάδους/ειδικότητες σε δεύτερη φάση, προτασσόμενων εκείνων των κλάδων/ειδικοτήτων στους οποίους κάθε προστιθέμενη θέση δίνει τη μικρότερη αύξηση στο ποσοστό στο δεκαέξι τοις εκατό (16%), δώδεκα τοις εκατό (12%), πέντε τοις εκατό (5%), δύο τοις εκατό (2%), πέντε τοις χιλίοις (5‰), τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) και τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) σε καθεμία από τις επτά ομάδες αντίστοιχα.
Αν περισσότεροι κλάδοι/ειδικότητες της ίδιας κατηγορίας έχουν το ίδιο αυξημένο ποσοστό, προτάσσεται ο πολυπληθέστερος από την προκήρυξη κλάδος/ειδικότητα κατά τη σειρά των κατηγοριών Π.Ε.,Τ.Ε., Δ.Ε..

Μετά από την κατάρτιση και δημοσιοποίηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των φορέων, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών, η πρόσληψη υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες και μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μη ανανεούμενης. Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν σε μικρότερο αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται ανά φορέα, κατηγορία και κλάδο-ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της παρούσας, διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά από τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρμόδιων οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Α.Σ.Ε.Π., που γίνεται μετά από την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένων αιτημάτων των οικείων φορέων. Οι προσλήψεις αυτές αναρτώνται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και δεν απαιτείται δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων/προσληπτέων λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή.

Οι διοριστέοι/προσληπτέοι διατίθενται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα κατάταξης, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους, στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 για διορισμό ή πρόσληψη.
Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη διάθεση των διοριστέων/προσληπτέων, κάθε φορέας καλεί τους διατεθέντες σε αυτό να υποβάλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες τα απαιτούμενα, κατά τις οικείες διατάξεις, δικαιολογητικά διορισμού.
Ο διορισμός ή η πρόσληψη είναι υποχρεωτικός/ή, πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε φορέα.

Για την πλήρωση κενών θέσεων, το Α.Σ.Ε.Π. διαθέτει για διορισμό τον πρώτο κατά σειρά από τους υποψηφίους που δεν έχουν διατεθεί, ο οποίος έχει διαλάβει στη δήλωση προτίμησής του τον συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθ’ εξής. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι τον διορισμό του, ή κωλυθεί.


https://www.myota.gr/2021/01/15/38214/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();