πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 15 Απριλίου 2021

Εγκύκλιος για τους “διπλοθεσίτες” στο Δημόσιο – Τι ισχύει για την κατοχή 2ης θέσης

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την «Κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο» δημοσιεύθηκε την 14η Απριλίου, με κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Η έκδοσή της προέκυψε με αφορμή πλήθος ερωτημάτων Υπαλλήλων και Υπηρεσιών αναφορικά με τη δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι κατέχουν ήδη θέση στο Δημόσιο.

Το Υπουργείο, λοιπόν, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

 

- Σύμφωνα με την παρ.1 του άρ.104 του Συντάγματος: « 1. Κανένας από τους Υπαλλήλους που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο δεν μπορεί να διοριστεί σε άλλη θέση δημόσιας υπηρεσίας ή ΟΤΑ ή άλλου ΝΠΔΔ ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας. Kατ’ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί με ειδικό νόμο o διορισμός και σε 2η θέση, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου.»

- Δυνάμει των παρ.1,2 του αρ.35 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007 ως ισχύει) ορίζεται ότι: « 1. Απαγορεύεται ο διορισμός Υπαλλήλου, με οποιαδήποτε σχέση, σε 2η θέση: α) Δημοσίων Υπηρεσιών, β) ΝΠΔΔ… 2. Διατάξεις ειδικών νόμων που επιτρέπουν το διορισμό σε 2η θέση εξακολουθούν να ισχύουν. 3. Υπάλληλος που κατά παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων διορίζεται σε 2η θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την 1η θέση».

- Περαιτέρω, στις παρ. 1, 2 και 4 του αρ.1 του ν.1256/1982, ορίζονται τα εξής:

« 1Απαγορεύεται στους λειτουργούς ή Υπαλλήλους έμμισθους και άμισθους πολιτικούς και στρατιωτικούς ή μισθωτούς που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του αρ.9 του ν.1232/1982 για την "επαναφορά σε ισχύ τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις" και, άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει με το Δημόσιο ή το Νομικό Πρόσωπο, να διορισθούν ή προσληφθούν και σε 2η θέση ή απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα αυτό, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή.

2. Ως 2η θέση ή απασχόληση κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν νοείται η συμμετοχή σε ειδικό διοικητικό δικαστήριο, ή συμβούλιο, ή επιτροπή ή ομάδα εργασίας, μόνιμης ή ευκαιριακής μορφής όταν η απασχόληση σ` αυτά δεν είναι πλήρης και έμμισθη. Επίσης ως 2η απασχόληση δεν νοείται η απασχόληση που δεν είναι κατά πλήρες ωράριο εργασίας, …. 3. …

4. Για τους κατά την παρ.1 Δημοσίου Τομέα λειτουργούς ή Υπαλλήλους ή μισθωτούς και συνταξιούχους, είναι δυνατός ο διορισμός ή η πρόσληψη σε 2η θέση ή απασχόληση, όταν πρόκειται, για κύριο και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό των ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για εμπειρογνώμονες, ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς και για τους κατά τα άρθρα 50 του ν.993/1979 και 8 του ν.1232/1982 ειδικούς συμβούλους και επιστημονικούς συνεργάτες και ειδικούς επιστήμονες της Προεδρίας της Δημοκρατίας του ν.161/1975 καθώς και για μετακλητούς ή με θητεία λειτουργούς του αρ.9 του ιδίου νόμου, εφ` όσον συντρέχουν οι ειδικοί όροι και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θα καθορίζονται για κάθε κατηγορία ή για κάθε περίπτωση με Κοινές Αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και του οικείου Υπουργού. Οι Αποφάσεις αυτές δημοσιευόμενες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ορίζουν ακόμα τα προσόντα κα το ποσοστό επί των αποδοχών της χρονικά 2ης θέσεως ή απασχολήσεως που θα δικαιούται να απολαμβάνει ο λειτουργός, Υπάλληλος, μισθωτός ή συνταξιούχος που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το όριο του αρ.6 του παρόντος».

- Επίσης, στην παρ.12 του αρ.25 του ν.4354/2015 προβλέπεται « Ως 2η θέση ή απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του αρ.1 του ν.1256/1982, νοείται αυτή της οποίας η αμοιβή υπερβαίνει τον εισαγωγικό βασικό μισθό υπαλλήλου κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης».

- Σχετική είναι η αριθμ. 469/2009 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία απορρίπτεται η αίτηση αναστολής αναφορικά με την εκτέλεση Αποφάσεων ανάκλησης πρόσληψης προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ70 - Δασκάλων, ο οποίος παράλληλα κατείχε μόνιμη θέση στο ΙΚΑ. Οι σχετικές Αποφάσεις ανακλήθηκαν, καθώς και η αποκτηθείσα προϋπηρεσία των σχολικών ετών κατά τα οποία ο εν λόγω Υπάλληλος υπηρετούσε ως εκπαιδευτικός, λόγω αντίθετης προς το αρ.104 παρ.1 του Συντάγματος, του αρ.1 παρ.1 του ν.1256/1982 και του αρ.35 παρ.1 του ν.3528/2007 παράλληλης κατοχής 2ης θέσης στο Δημόσιο Τομέα.

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων, οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού θα πρέπει να προβαίνουν σε ενδελεχή έλεγχο των προϋποθέσεων και κωλυμάτων των προς διορισμό υπαλλήλων, ιδίως ως προς την κατοχή 2ης θέσης στο Δημόσιο.

 

Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.25.6 / 214/οικ:6649/13.4.2021 Εγκύκλιος.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();